Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Attendo har förbättrat boendeservicen för äldre, men fortfarande behöver missförhållanden åtgärdas

Attendo har förbättrat boendeservicen för äldre, men fortfarande behöver missförhållanden åtgärdas

29.6.2021 11:30 / Meddelande

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har tagit ett beslut i ett omfattande tillsynsärende som gäller koncernen Attendo Suomi Oy:s boendeservice för äldre. Enligt beslutet har Attendos serviceproducenter vidtagit korrigerande åtgärder, men Valvira kräver att koncernen ytterligare förbättrar sin egenkontroll och förbättrar sin verksamhet genom effektiva korrigerande åtgärder.  Utvecklings- och kvalitetsarbetet samt de korrigerande åtgärderna ska märkas i de enskilda enheternas verksamhet och i klienternas vardag. Verksamheten ska även beakta ändringarna i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, som trädde i kraft i oktober 2020 och Valvira och regionförvaltningsverken har gett många direktiv och vägledning för det här. Valvira poängterar att Attendos serviceproducenter utöver den övriga lagstiftningen särskilt ska följa de nya bestämmelserna som gäller äldre i lagstiftningen.

Valvira gav i februari 2020 en order till Attendo Oy, Attendo Mi-Hoiva Oy och övriga aktiebolag inom Attendo om att åtgärda brister och missförhållanden i verksamheten. Inom flera äldrevårdsenheter har det konstaterats missförhållanden som allvarligt äventyrar klientsäkerheten, bland annat bristfällig egenkontroll, för liten personalstyrka i förhållande till klienternas behov, brister i organiseringen av arbetsuppgifter, ansvarspersonernas uppgifter, läkemedelssäkerheten samt inadekvata begränsningar av självbestämmanderätten. Efter att ordern getts har Valvira fortsatt med tillsynen av verksamheten och Attendo har lämnat en detaljerad rapport över åtgärder för att korrigera verksamheten så att den uppfyller bestämmelserna.

Särskilt viktigt att följa lagstiftningen som gäller äldre

Attendo har i huvudsak verkställt de åtgärder som Valvira krävt angående planer för egenkontroll. Planerna ska dock verkställas effektivare. Valvira kräver att Attendo säkerställer en kvalitativ och trygg service genom egenkontroll särskilt i de enheter där mest problem förekommit. Dessa enheter finns främst inom området för regionförvaltningsverket i Södra FInland.

Attendo har inte i tillräcklig omfattning åtgärdat sin verksamhet för att säkerställa en tillräcklig personalstyrka i förhållande till servicebehovet. Valvira betonar att personalstyrkan och personalstrukturen ska möta klienternas servicebehov i enlighet med lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Attendo ska se till att enheten har tillräckligt med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i förhållande till klienternas behov och antal.

Ett absolut villkor för en trygg service är att det finns tillräckligt med kompetent personal både i direkt klientarbete och i stödarbete. Dessutom ska direkt klientarbete och stödarbete åtskiljas i enlighet med lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre.

Förfaranden som gäller begränsning av klienternas självbestämmanderätt och anvisningarna för det här är enligt den utredning som tillställts Valvira huvudsakligen adekvat och uppfyller Valviras direktiv. Även läkemedelssäkerheten har förbättrats.

Valvira följer upp verksamheten även i fortsättningen i samarbete med Attendo och övriga tillsynsmyndigheter. Särskilt inom området för regionförvaltningsverket i Södra Finland är läget fortfarande oroande enligt tillsynsinformationen. Dessutom pågår behandling av flera tillsynsärenden som gäller Attendokoncernen fortfarande runt om i Finland. Kommunerna och regionförvaltningsverken fortsätter tillsynen. Besvärs- och tillsynsärendena har dock minskat i antal i hela landet efter Valviras order.

Mer information:

Jurist Reija Kauppi, 0295 209 429

Överinspektör Mervi Kolari, 0295 209 341 (frågor som gäller läkemedelsbehandling)

Förkortat beslut som gäller fortsatt tillsyn av Attendo Suomi Oy (pdf)

Nyhet 20.2.2020:

Valvira ger en order: Omfattande brister och missförhållanden ska åtgärdas inom Attendo Oy, Attendo Mi-Hoiva Oy och Attendos övriga enheter för äldrevård (valvira.fi)