Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ansökning om väsentliga ändringar med i det nationella pilotprojektet om EU:s förordning om läkemedelsprövningar

Ansökning om väsentliga ändringar med i det nationella pilotprojektet om EU:s förordning om läkemedelsprövningar

26.5.2021 09:20 / Nyhet

För verkställandet av EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel inledde Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (TUKIJA) ett pilotprojekt om processen för bedömning av nya läkemedelsprövningar. Projektet har framskridit till ett stadium där även ansökningar om väsentliga ändringar i kliniska läkemedelsprövningar, utöver nya prövningsplaner, kan tas med i pilotprojektet.

En uppdragsgivare kan föreslå ett pilotprojekt om ändringsansökan, oberoende av om den ursprungliga prövningsplanen har ingått i pilotprojektet. Uppdragsgivarna ombeds kontakta TUKIJA innan ansökan skickas för behandling.

Ansökan om väsentlig ändring i kliniska prövningar bedöms i enlighet med gällande lagstiftning. EU-förordningens bedömningsförfarande och behandlingstider iakttas i tillämpliga delar.

Anvisningar för pilotprojektet finns på Fimeas webbplats: EU-asetus 536/2014 (Fimea.fi)

Mer information och kontakt:
Fimea: clinicaltrials(at)fimea.fi
TUKIJA: info(at)tukija.fi

Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (TUKIJA) inrättades den 1 oktober 2010 och fungerar som en oberoende myndighet i samband med Valvira. Mer information: tukija.fi (tukija.fi)