Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ändringar i socialservicens tillstånds- och registerpraxis

Ändringar i socialservicens tillstånds- och registerpraxis

10.1.2023 10:33 / Nyhet

Föreskrifterna som gäller boendeservice och hemservice ändras när ändringarna i socialvårdslagen träder i kraft 1.1.2023. Samtidigt förnyas tillstånds- och registreringspraxis som gäller dessa tjänster.

Serviceboende med heldygnsomsorg ändras så att boendet och servicen bildar en sammanhängande helhet. Privata serviceproducenter som tillhandahåller serviceboende med heldygnsomsorg behöver ett tillstånd för sin verksamhet av Valvira eller regionförvaltningsverket.

Från och med ingången av 2023 blir serviceboendet gemenskapsboende där boendet och servicen ordnas separat.  Denna service ska fortfarande registreras. Serviceproducenten gör en anmälan om en verksamhetsenhet som tillhandahåller gemenskapsboende till välfärdsområdet som skickar anmälan till regionförvaltningsverket för registrering. Välfärdsområdet bifogar sitt eget utlåtande om verksamhetsbetingelserna för den verksamhetsenhet som ska registreras.

Från och med ingången av 2023 gäller hemservicen endast barnfamiljer. Servicen som tillhandahålls till de övriga klientgrupperna är hemvård. Hemvården omfattar vård och omsorg i enlighet med klientens individuella behov samt verksamhet som främjar funktionsförmåga och interaktion och annan verksamhet som stöder personens förmåga att klara sig. I hemvården kan också hemsjukvård ingå då serviceproducenten ska ansöka om ett tillstånd inom den privata hälso- och sjukvården för sin verksamhet. Hemservice och hemvård är tjänster som ska registreras.

Andra tjänster som ska registreras är stödtjänster, tillfälligt boende, stödboende samt verksamhet som främjar socialt umgänge i gemenskapsboende och som separat tillhandahålls som socialservice.

De tidigare serviceregistreringarna gäller fortfarande. Valvira och regionförvaltningsverken gör inte på eget initiativ några ändringar i dessa registreringar. Serviceproducenterna ska i samarbete med välfärdsområdet ändra sin nuvarande serviceproduktion för att överensstämma med den nya lagstiftningen.

Valviras och regionförvaltningsverkets anvisningar om hur ändringarna i socialvårdslagen och äldreomsorgslagen påverkar tillståndsförvaltningen och tillsynen (pdf)

Ytterligare information från Valvira:
Överinspektör Elina Uusitalo, 0295 209 334
Överinspektör Anssi Tulkki, 0295 209 347
fornamn.efternamn@valvira.fi

Ytterligare information från regionförvaltningsverken:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Varpu Kovero, överinspektör för socialvården, 0295 016 645 och Maija Gartman, ledande överinspektör för socialvården, 0295 016 109
Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Kirsi Laitinen, överinspektör, 0295 016 821
Regionförvaltningsverket i Lappland, Merja Isoaho, överinspektör för socialvården, 0295 017 047
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Nina Siro-Södergård, ledande överinspektör för socialvården, 0295 018 114
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Anita Paavola, överinspektör, 0295 018 841
Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Päivi Räinä, överinspektör för socialvården, 0295 017 024
fornamn.efternamn@avi.fi