Valvojan vinkkelistä

Valvojan vinkkelistä sivun teksti

Valvojan vinkkelistä on Valviran ylläpitämä blogi. Kirjoittajat ovat Valviran asiantuntijoita, jotka tuovat valvonnan ja ohjauksen näkökulmia alansa ajankohtaisiin asioihin. Lue ja ota kanssamme kantaa!

Huomaathan, että kommentit tulevat julkisiksi tarkistuksen jälkeen. Valvira ei julkaise asiattomia tai asiaan liittymättömiä kommentteja.

Uutisarkisto

 • Eija Kenttäkumpu 20.10.2015 (0)
  Valvira isännöi menestyksekkäästi kolmea merkittävää sosiaali- ja terveydenhuollon kansainvälistä kokousta syys-lokakuun vaihteessa. Pohjoismaiden sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat ja asiantuntijat ja kokoontuivat kaksipäiväiseen pohjoismaiseen valvontakonferenssiin (Nordisk tillsynskonferens) ...
 • Eija Kenttäkumpu 20.10.2015 (0)
  Suomi on uudistuksia tehdessään katsonut perinteisesti Pohjanlahden tuolle puolen, Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin. Valviran ruotsalainen kollegaorganisaatio IVO (Institutet för vård och omsorg) uudistettiin vuonna 2013. Uudistamisen taustalla oli tarve löytää uusi suunta, visio ja yhteiset tavoitt ...
 • Riitta Aejmelaeus 20.10.2015 (0)
  Euroopan sosiaali- ja terveysalan valvontaorganisaatioiden (EPSO) 20. konferenssi pidettiin 29 – 30.10.2015. Konferenssiin osallistui 51 henkilöä 16:sta eri maasta. Osallistujamaiden määrä on ollut kasvussa viime vuosina. Konferenssin tarkoitus on luoda eri maiden valvontaviranomaisille tilaisuus ke ...
 • Eija Kenttäkumpu 20.10.2015 (0)
  E-Health -palvelut ovat kasvava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumuoto Euroopassa. Ne eivät ainoastaan ole tulleet jäädäkseen, vaan niiden tarjonnan arvioidaan lisääntyvän voimakkaasti lähivuosina muun Euroopan ohella myös Suomessa. Samalla ne asettavat uusia vaatimuksia sosiaali- ja terveydenhu ...
 • Heikki Mattlar 20.10.2015 (0)
  Pohjoismaisten terveysteknologian valvontaviranomaisten kokouksessa nousivat erityisesti esille ilmoitettujen laitosten valvonta, kotona käytettävien lääkintälaitteiden määrän kasvu sekä uudet tuotantomenetelmät kuten 3D-tulostus ja siihen liittyvät eri toimijoiden tuotevastuukysymykset. Myös kaikki ...
 • Merja Vuori 14.10.2015 (0)
  Viime päivinä on mediassa ollut vilkasta keskustelua adoptioista. Keskustelun pontimena on ainakin osaltaan ollut adoptiolasten tarjonnan ja kysynnän vastaamattomuus. On ehdotettu jonotusjärjestelmän käyttöön ottoa, ja kysytty, miten Suomeen ilman vanhempiaan saapuneen lapsen voisi adoptoida. Adopt ...
 • Marja-Liisa Partanen 20.8.2015 (2)
  Hallitusohjelman mukaan yhtenä tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Viime kesäkuussa pääministerin ilmoituksessa on nostettu esille myös kilpailukyvyn ja ketteryyden palauttaminen. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa normien purkaminen on yksi tärkeä tie. ...
 • Tarja Holi 20.8.2015 (0)
  Omavalvonnan ensisijaisuus on kehittämisen kohteena sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä toteutetaan suunnitelmallista omavalvontaa, jonka avulla ehkäistään epäasianmukainen menettely, havaitaan epäkohdat ja puututaan niihin viivy ...
 • Olli Nylander ja Hanna Toiviainen 20.8.2015 (0)
  Tietoperustaa ja tiedonkulkua tulee kehittää arvioimalla sosiaali- ja terveydenhuollon erillisrekistereitä koskevat lait, nykyinen tietosuojalainsäädäntö, tilastolaki ja henkilörekisterilaki uudelleen, poistamalla tiedonkulun esteet ja turvaamalla viranomaisille mahdollisuudet hyödyntää myös toisten ...
 • Esa Koukkari 20.8.2015 (1)
  Voimassa oleva yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskeva lainsäädäntö ei vastaa nykyistä palvelutuotantoa eikä sen kehittymis- ja muutostarpeita. Valvira ja aluehallintovirastot ovat joutuneet yhdessä tekemään runsaasti lupahallintoa koskevia linjauksia. Laki ei ole vastannut kaikki ...
 • Katariina Rautalahti 20.8.2015 (0)
  Osin jo vanhentunutta alkoholilainsäädäntöä olisi tarpeen päivittää vastaamaan nykypäivää.  Lähtökohtana tulisi ensisijaisesti olla terveydelliset ja sosiaaliset näkökohdat, mutta myös turhan sääntelyn ja byrokratian purkaminen sekä säädösten sujuvoittaminen olisi tärkeää.   Valvira on to ...
 • Hanna Ahonen 20.8.2015 (1)
  Valvoa = 1.(nukkumisen vastakohtana:) olla hereillä, valveilla 2.tarkkailla, pitää silmällä, kontrolloida, pitää huolta, huolehtia jostakin. Ohjata= 1.  saattaa jk kulkemaan haluttuun suuntaan, pitää jk oikeassa suunnassa, säädellä jnk kulkua. 2. tietä t. suuntaa näyttäen neuvoa menemään jhk, ...
 • Tarja Holi, Markus Henriksson 18.8.2015 (1)
  Tammi-kesäkuussa 2015 Valvirassa tuli vireille uusia terveydenhuollon valvonta-asioita hiukan vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Keskeneräisten terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä laski noin 700 tapauksesta 643 tapaukseen. Lasku johtuu ennen kaikkea Valviran vuoden 2014 lopussa päätö ...
 • Marja-Liisa Partanen 11.6.2015 (0)
  Terveydenhuollon valvonnassa on otettu ja otetaan käyttöön uusia menetelmiä ja toimintatapoja. Pelkät kirjalliset selvitykset eivät ole suinkaan aina riittäviä, vaan valvontatoimintaan tarvitaan lisää yhä monipuolisempia terveydenhuollon toimintayksiköiden ja valvovien viranomaisten lähestymistapoja ...
 • Riitta Husso 8.6.2015 (0)
  Huhtikuun alussa voimaan tulleen sosiaalihuoltolain taustalla on vankka ajatus siitä, että asiakas saa tarpeeseensa nähden riittävät sosiaalipalvelut. Tavoitteena on varhainen tuki ja asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen. Oikea-aikaisilla, riittävillä ja laadukkailla palveluilla pyritään ...
 • Riitta Husso 5.6.2015 (0)
  Itsemääräämisoikeus merkitsee henkilön itsenäistä oikeutta, kykyä ja mahdollisuutta päättää itseään koskevista asioista ja toteuttaa omaa elämäänsä koskevat päätökset kenenkään estämättä. Itsemääräämisen periaate on vakiinnuttanut asemansa perusperiaatteena, joka läpäisee koko oikeusjärjestyksen. I ...
 • Merja Vuori 1.6.2015 (0)
  Suomi oli isäntämaana, kun pohjoismaiset adoptiokeskusviranomaiset Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta pitivät vuosittaisen kokouksensa 21 - 22.5.2015 Säätytalolla. Adoptiokeskusviranomaisten keskeisenä tehtävänä on valvoa kansainvälisen adoption prosessien toimivuutta ja adoptiopalvelunantaj ...
 • Sandra Liede 27.5.2015 (0)
  Vuonna 2013 voimaan saatettua biopankkilakia on Suomessa ylistetty maailman parhaaksi ja edistyksellisimmäksi biopankkilaiksi. Suomalaiselle tutkimukselle on uuden lain myötä annettu mahdollisuus nousta biolääketieteen globaaliin kärkijoukkoon edistäen pitkällä aikavälillä maamme väestön hyvinvointi ...
 • Riitta Aejmelaeus 27.5.2015 (3)
  Suomessa, kuten kansainvälisestikin, valvontaviranomaiset ovat tähän asti pyrkineet takaamaan hoidon ja palvelujen laadun asettamalla palvelunharjoittajien toimintaedellytyksille erilaisia kriteerejä esimerkiksi tiloista sekä henkilökunnan koulutuksesta ja määrästä. On osoittautunut, että minimistan ...
 • Marja-Liisa Partanen 25.5.2015 (0)
  Valviran työtä arvioidaan koko ajan monin tavoin. Mittaamme itse joka toinen vuosi valtionhallinnon työtyytyväisyysbarometrillä mm. virastomme johtamista, työoloja ja työhyvinvointia. Lisäksi viraston eri substanssialueet tekevät omia asiakastyytyväisyyskyselyjä. Valviran mainetta mitataan säännölli ...
 • Valvira 25.5.2015 (2)
  Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakiuudistusta valmistellaan parhaillaan. Nyt näyttää olevan paineita siihen, että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinto haluttaisiin palauttaa kokonaan aluehallintovirastoille, joiden tehtävänä se oli vuoteen 2009 asti. Tuolloin säädettiin en ...
 • Riitta Husso 30.4.2015 (0)
  26.3.2015 Asiakasturvallisuus on tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja myös keskeinen kehittämisen ja seurannan kohde sosiaalihuollon toimintayksiköiden omavalvonnassa. Käsitteenä asiakasturvallisuus on laaja ja toisaalta vielä jäsentymätön kokonaisuus, joka kattaa asiakkaan sekä fyysi ...
 • Marja-Liisa Partanen 22.4.2015 (0)
  24.3.2015 Valvira on toiminut uudistetulla organisaatiolla nyt parin kuukauden ajan. Olemme jo lyhyessä ajassa saaneet runsaasti positiivista palautetta uudistuksesta niin talon sisältä kuin myös eri yhteistyökumppaneiltamme. Olemme monella tavalla toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten pyörte ...
 • Hanna Toiviainen 22.4.2015 (0)
  24.3.2015 Valvira kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja valvontaan liittyvän ohjauksen malleja ja menetelmiä, sekä valvonnan vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia. Kehittämistyössä huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän liittymäpinnat, hoito- ja palveluprosessi ...
 • Hanna Toiviainen 19.3.2015 (0)
  Valviran ja aluehallintovirastojen toteuttamaa suunnitelmaperusteista viranomaisvalvontaa kohdennetaan erityisesti palvelurakenteisiin ja palvelujen saatavuuteen. Palvelujen laadun ja sisällön valvonta on ensisijaisesti toimintayksikön tai kunnan omavalvonnan vastuulla. Valvira tukee omavalvonnan to ...
 • Marja-Liisa Partanen 18.12.2014 (0)
  Vuonna 2015 alkoholihallinnon valvontaohjelma painottaa tilapäisten anniskelutapahtumien suunnittelua ja toimeenpanoa yhteistyössä eri viranomaisten sekä tapahtumanjärjestäjien ja anniskeluluvanhaltijoiden kanssa. Valvontaohjelmaa voidaan käyttää keinona nostaa esiin ja ottaa käyttöön toimivia paika ...
 • Riitta Husso 15.12.2014 (0)
  Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitelmallinen laatu- ja asiakasturvallisuustyö käynnistyy pian alkavana vuonna. Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön omavalvonta kaikissa iäkkäille palveluja tarjoavissa kunnan yksiköissä mukaan lukien kotipalvelu. Myöhemmin keväällä, uuden sosiaalihuoltol ...
 • Marja-Liisa Partanen 21.10.2014 (0)
  Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaa lääketurvallisuudesta. Se mm. päättää, mitä lääkkeitä markkinoille pääsee ja mitä lääkkeitä mahdollisesti vedetään pois markkinoilta. Valvirassakin lääkeasioita tarkastellaan päivittäin, mutta toisesta näkökulmasta. Me katsomme asiaa ...
 • Markus Henriksson 14.10.2014 (0)
  Terveydenhuollon valvonnan tavoitteena on edistää ja varmistaa potilasturvallisuutta ja terveydenhuollon palvelujen laatua. Potilasturvallisuuden yksi tärkeimmistä tekijöistä on potilaiden saaman lääkehoidon turvallisuus eli lääkitysturvallisuus. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ...
 • Tuuli Krekelä 7.10.2014 (0)
  Valviran 26.9.2014 järjestämässä valtakunnallisessa Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja -yhteistyöseminaarissa keskusteltiin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden sekä lastensuojelun kehittämisestä. Seminaarin tavoitteena oli tiivistää sosiaali- ja terveyden ...
 • Tuuli Krekelä 29.9.2014 (0)
  Valvira osallistui Kuntamarkkinoille 10.–11.9.2014. Valviralla oli seminaari aiheesta Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen - Valviran näkökulma. Omavalvonta poistaa välikäsiä epäkohtien käsittelyistä Ylilääkäri Päivi Tissari ja suunnittelupäällikkö Hanna Toiviainen kertoivat puheenvuoroi ...
 • Marja-Liisa Partanen 16.6.2014 (0)
    Vanhustenhuollon valvonta ehkäisee ennalta epäasianmukaisia toimintakäytäntöjä. Se puuttuu toimintaan, joka on säädöstenvastaista ja alittaa vanhuspalvelujen laadun vähimmäisvaatimukset. Mitä aikaisemmassa vaiheessa epäkohtiin puututaan sen parempi. Vanhuspalvelujen toimijoiden omavalvonta ...
 • Marja-Liisa Partanen 28.3.2014 (0)
  Toimintaympäristön nopeat ja merkittävät muutokset, kestävyysvaje, heikentynyt talouskehitys, sosiaali- ja terveydenhuollon isot lainsäädäntöhankkeet ja tarve uudistaa hallintoa ovat olleet leimaa antavia menneelle vuodelle. Taloudellinen niukkuus vaikuttaa monella alueella. Se näkyy yleensä valvont ...
 • Jonna Salmela 27.3.2014 (0)
  Adoptiolautakunta järjesti torstaina 30.1.2014 jo toistamiseen adoptiokoulutuksen, jonka kohderyhmänä oli adoptioneuvontaa antavat sosiaalityöntekijät ja kansainvälisen adoptiopalvelun antajat. Koulutus keskittyi erityisesti uuden adoptiolain soveltamiskäytäntöön. Koulutus oli kokopäiväinen ja se pi ...
1 2