Ihmisiä pöydän ääressä.
Valvojan vinkkelistä

Valvojan vinkkelistä

Valvojan vinkkelistä sivun teksti

Valvojan vinkkelistä on Valviran ylläpitämä blogi. Kirjoittajat ovat Valviran asiantuntijoita, jotka tuovat valvonnan ja ohjauksen näkökulmia alansa ajankohtaisiin asioihin. Lue ja ota kanssamme kantaa!

Huomaathan, että kommentit tulevat julkisiksi tarkistuksen jälkeen. Valvira ei julkaise asiattomia tai asiaan liittymättömiä kommentteja.

Uutisarkisto

 • Markus Henriksson 1.9.2020 (0)
  Valviran organisaatio uudistuu 1.1.2021. Organisaatio muodostuu jatkossa kahdesta substanssiosastosta, joista toinen keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontatehtäviin ja toinen sote-ammattioikeuksia koskeviin hakemusasioihin sekä alkoholi-, tupakka- ja muihin ympäristöterveysasioihi ...
 • Markus Henriksson 11.6.2020 (1)
  Sosiaali- ja terveysalan valvonnan periaatteet ja vastuut ovat koronaviruspandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa samanlaiset kuin normaalioloissakin. Valvonta muodostuu palvelun tuottajan tai toiminnan harjoittajan omavalvonnasta, järjestämisvastuussa olevan kunnan tekemästä valvonnasta sekä alueha ...
 • Kimmo Ilonen 10.6.2020 (0)
  Terveydensuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. Tehtäviin lukeutuu monenlaista elinympäristön terveellisyyden varmistamista, ku ...
 • Heli Laasonen 9.6.2020 (0)
  Hallitus linjasi toukokuun alussa, että voimme siirtyä hallitusti poikkeusoloista normaalitilanteeseen tai niin sanottuun uuteen normaaliin. Koronakevään jälkeen, sopivasti koulujen kesälomien alkaessa, uimahallit ja maauimalat saivat luvan avata ovensa asiakkaille. Ilmojen ja luonnonvesien lämmetes ...
 • Markus Henriksson 13.2.2020 (0)
  Valviran vuosi 2020 on käynnistynyt vauhdikkaasti. Helsingin-toimipisteemme muutti tammikuun 20. päivänä uuteen monitilatoimistoon Pasilaan, Etelä-Suomen aluehallintoviraston naapuriin. Samalla viikolla juhlimme sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaisseminaarin merkeissä Rovaniemen-toimipisteemme 10-v ...
 • Esa Koukkari 24.1.2020 (0)
  Vuonna 2009 yhdistettiin Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Teo ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV. Syntyi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Sosiaalihuollon valvonta oli juuri säädetty Valviran tehtäväksi samalla tavoin, kuin se oli ollut terveydenhuol ...
 • Markus Henriksson 12.11.2019 (0)
  Vuosi 2019 on kääntynyt kohti loppuaan ja voidaan liioittelematta todeta, että se on Valviran osalta ollut historiallinen: Valviran tammikuussa tekemä päätös hoivakodin toiminnan keskeyttämisestä nosti vanhustenhuollon tilan median avulla koko kansakunnan kahvipöytäkeskusteluihin. Kuluvan vuoden aik ...
 • Tarja Holi 10.10.2019 (0)
  Kun suomalaista terveydenhuoltoa ja sen valvontaa tarkastellaan yli 20 vuoden aikajänteellä, huomataan monen asian muuttuneen. Toimintaympäristö on entistä monimuotoisempi ja valvontaviranomaisen käsiteltäväksi tulevat asiat yhä laajempia. Kehittämistyössä tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja askel kerral ...
 • Satu Räsänen 4.10.2019 (0)
  Pohjoismaisten sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisten konferenssissa 26.–27.9.2019 Malmössä pohdittiin yhdessä keinoja potilaiden ja asiakkaiden äänen vahvistamiseksi viranomaisvalvonnassa. Yksi keino on asiakkaiden kuuntelu asiakasraadin avulla. Asiakasraateja käytetään nykyään yleises ...
 • Anna Karjalainen 2.10.2019 (0)
  Pohjoismaisten sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisten konferenssissa 26.–27.9.2019 pohdittiin mm. valvontahavaintojen jakamista, valvonnan mahdollisuuksia uusien, entistä asiakas-/potilasturvallisempien toimintatapojen jalkauttamisessa, sähköisten palveluiden valvontaa sekä keinoja asia ...
 • Eija Kenttäkumpu 1.10.2019 (0)
  Kansainvälisen adoption kautta Suomeen saapuneiden lasten määrä on vähentynyt vuodesta 2012 alkaen. Adoption kautta saapuneiden lasten määrä on vähentynyt kaikissa maissa samaan tahtiin. Suomeen saapui ulkomailta hieman yli 50 adoptiolasta vuonna 2018. Muutos on olennainen verrattuna aiempiin vuosii ...
 • Isabella Lencioni 20.8.2019 (0)
  Tupakkatuotteita ja tupakointia on säännelty Suomessa jo 1970-luvulta. Uusi tupakkalaki tuli voimaan elokuussa 2016, ja sillä saatettiin voimaan EU:n tupakkatuotedirektiivin säännökset muun muassa tuotteiden esittämistavasta, ilmoituksista ja rajat ylittävästä etämyynnistä.  Soveltamisalaan sis ...
 • Heli Laasonen, ylitarkastaja ja Jaana Kilponen, ylitarkastaja 7.8.2019 (0)
  Suomessa kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo yleisiä uimarantoja ja uimavesinäytteiden tuloksia. Viranomainen ryhtyy toimenpiteisiin, jos veden laatu ei ole säädösten mukaista. Luonnonvesissä vedenlaatu voi kuitenkin muuttua hetkessä virtausten, aallokon ja yhtäkkiä tapahtuvan pilaantumisen t ...
 • Markus Henriksson 20.5.2019 (0)
  Valviran alkuvuosi ja kevätkausi 2019 on ollut poikkeuksellisen mielenkiintoista ja osin hämmentävääkin aikaa. Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuessa 8.3.2019 kaatui myös Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova) -toimeenpanohanke, jota koskeva lakiesitys kuului ns. MAKU2-lakipakettiin. Näin ollen uu ...
 • Riitta Husso, jurist och Markus Henriksson, överdirektör 13.5.2019 (0)
  Den viktiga debatten om missförhållandena inom socialvården som pågått under den senaste tiden har upprepade gånger väckt frågan om vem i första hand och vem i sista hand bär ansvaret för att äldre klienter i sårbar ställning och andra servicebehövande får tillräckliga och ändamålsenliga tjänster av ...
 • Riitta Husso, lakimies ja Markus Henriksson, ylijohtaja 6.5.2019 (0)
  Viime aikojen tärkeä keskustelu sosiaalihuollon palvelujen epäkohdista on nostanut toistuvasti esille kysymyksen siitä, kenellä on ensisijainen ja kenellä viimesijainen vastuu siitä, että haavoittuvassa asemassa olevat iäkkäät ja muut palveluja tarvitsevat saavat riittävät ja laadukkaat palvelut oik ...
 • Markus Henriksson 27.11.2018 (3)
  Valvira totesi 7.11.2018 antamassaan päätöksessä, että synnytystoiminta Oulaskankaan sairaalassa tulee lopettaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti 31.12.2018 mennessä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli pyytänyt 3.10.2018 Valviraa arvioimaan uudelleen Oulaskankaan sairaalaan sy ...
 • Janne Hulkkonen 9.11.2018 (0)
  Alkoholin myyntiä koskevia säännöksiä sovelletaan alkoholipitoisen aineen vastiketta vastaan tapahtuvaan sekä muun hyödykkeen tai palvelun yhteydessä markkinoituun alkoholipitoisen aineen välittämiseen ja luovuttamiseen. Alkoholilain monopoli- ja lupajärjestelmän vastaisena vastikkeellisena alkoholi ...
 • Jussi Holmalahti 12.9.2018 (0)
  Alkoholijuomien markkinointia säännellään alkoholilaissa. Viranomaisten ja elinkeinon esityksistä huolimatta markkinointia koskevia pykäliä ei avattu vuoden 2018 alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä, vaan pykälät säilyivät lähes kokonaisuudessaan aiemmassa, usein vaikeaselkoiseksi kritisoidus ...
 • Markus Henriksson 4.9.2018 (0)
  Reformiministeriryhmä on 30.8.2018 linjannut, että osana maakunta- ja sote-uudistusta Luova-viraston aloitus siirtyy vuoteen 2021. Alkujaan Luovan piti aloittaa vuoden 2019 alussa, viime vuonna aloitus siirtyi vuoteen 2020 ja nyt siis vielä yhdellä vuodella vuoteen 2021. Uuden viraston aloitusaikat ...
 • Eine Heikkinen, sosiaalihuollon valvonta, ryhmäpäällikkö, Valvira, Anssi Tulkki, yksityisen sosiaalihuollon luvat, ylitarkastaja, Valvira, Eija Hynninen-Joensivu, sosiaalihuoltoyksikön päällikkö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Maija Gartman, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 8.8.2018 (0)
  Poikkeavatko yksityisiä sosiaalipalveluja koskevat luparatkaisut toisistaan riippuen siitä, käsitteleekö asian Valvira vai aluehallintovirasto? Kysymys on noussut aika ajoin julkisuudessakin näkyvästi esille; viimeksi tänä kesänä Lohjalla sijaitsevan kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluja tar ...
 • Jaana Kilponen 2.7.2018 (0)
  Pohjoismaisessa juomavesikonferenssissa 11–13.6.2018 Oslossa esiteltiin vesihuoltoalan ajankohtaisia asioita, tieteellisiä tutkimuksia ja pohjoismaisia kokemuksia luennoilla, posterisesioilla ja työpajoissa. Konferenssin ohjelma oli erittäin antoisa ja verkottuminen onnistui luontevasti alle 400 hen ...
 • Satu Räsänen 7.6.2018 (0)
  Valvira ja aluehallintovirastot osallistuvat aktiivisesti uuden valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) suunnitteluun ja toimeenpanoon. Valvira järjesti osana Luova-viraston sote-toimialan valmistelua sen ja aluehallintovirastojen asiantuntijaryhmälle vierailun Ruotsiin sote-palveluiden valvonnast ...
 • Markus Henriksson 26.4.2018 (0)
  Valviran sisarvirasto, Ranskan IGAS -virasto (Inspection générale des affaires sociales) järjesti Pariisissa 9.4.2018 kansainvälisen seminaarin toimintansa kehittämistä silmällä pitäen. Osallistujia oli muun muassa Englannista, Norjasta, Saksan Liittotasavallasta ja Portugalista. IGAS:in kutsusta p ...
 • Satu Räsänen 26.4.2018 (0)
  Viranomaisten koulutuskysymykset olivat esillä Kööpenhaminassa viime viikolla järjestetyssä sote-valvontaviranomaisten kokouksessa. Kokouksen järjesti European Partnership for Supervisory Organisations in Health Services and Social Care (EPSO), jonka jäsen myös Suomi on. Sote-valvontaviranomaiset my ...
 • Markus Henriksson 12.3.2018 (0)
  Terveysteknologia – puhutaan myös lääkinnällisistä laitteista tai terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista – on aiheena monesta näkökulmasta ajankohtainen. Alan kasvu on jatkunut hyvin voimakkaana ja sen kansantaloudellinen merkitys on huomioitu mm. sosiaali- ja terveysministeriön vähän aikaa sit ...
 • Markus Henriksson ja Kari Kunnas 8.3.2018 (0)
  Pitkään valmisteltu alkoholilain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.3.2018. Sen suurimmat muutokset koskevat alkoholijuomien anniskeluun liittyvän vanhentuneen lainsäädännön purkua. Samalla nostettiin luvanvaraisen vähittäismyynnin prosenttirajaa, ja erityisesti tämän muutoksen vaikutukset voidaan arvi ...
 • Merja Vuori 7.3.2018 (0)
  Viime aikoina on keskusteltu adoptioperheiden vaikeudesta saada riittäviä adoption jälkipalveluja. Adoptiolapsella ja adoptioperheellä on lakisääteisesti oikeus tiettyihin jälkipalveluihin ja vastaavasti tietyt toimijat on velvoitettu sitä antamaan. Jälkipalvelua antavat adoptioneuvonnan antajat ja ...
 • Petri Huovinen 6.3.2018 (0)
  Valvira on käynnistänyt projektin, jossa toteutetaan uuden, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavan lain mukainen rekisteri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista. Rekisteri on nimeltään Soteri, ja sen toteutus on osa sosiaali- ja terveysministeriön johtamaa hankekokonaisu ...
 • Riitta Aejmelaeus, ylilääkäri, Valvira ja Anssi Keinänen, lainsäädäntötutkimuksen professori, Itä-Suomen yliopisto 9.1.2018 (0)
  Lainsäädäntö on yksi keino saavuttaa yhteiskunnassa asetetut tavoitteet. Sääntelijä pyrkii korjaamaan yhteiskunnallisia epäkohtia ja ohjaamaan valvonnan kohteita haluttuun suuntaan. Sääntelyn vaikutuksia pyritään arvioimaan laajasti ennakolta lainvalmistelun yhteydessä. Sääntely ei aina ole ongelma ...
 • Markus Henriksson 15.12.2017 (2)
  Olemme juuri julkaisseet sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksen vuodelle 2018. Valvontaohjelma linjaa Valviran ja aluehallintovirastojen suunnitelmallisen sote-valvonnan vuotuiset valvontakohteet: vuonna 2018 uusia suunnitelmallisen valvonnan painopisteitä ovat m ...
 • Satu Räsänen 14.12.2017 (0)
  Turvapaikanhakijoihin liittyvät kysymykset ovat viime vuosina olleet erityisen ajankohtaisia Euroopassa. Haasteet ovat sekä kansainvälisiä että alueellisia. Aihetta käsiteltiin laajasti European Social Network (ESN) -verkoston seminaarissa Tukholmassa lokakuussa 2017. Verkosto, jonka jäsen Valvira o ...
 • Markus Henriksson ja Tarja Holi 12.12.2017 (0)
  Valvira on viime aikoina joutunut puuttumaan muutamien mm. kroonista väsymysoireyhtymää hoitavien lääkäreiden ammattioikeuksiin. Tapaukset ovat herättäneet runsaasti keskustelua erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kroonisen väsymysoireyhtymän ja muiden ns. toiminnallisiksi häiriöiksi luokiteltavien ...
 • Markus Henriksson 13.10.2017 (0)
  Hallituksen reformiministeriryhmä linjasi 5.10., että uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto eli Luova-virasto aloittaa toimintansa 1.1.2020, yhtä aikaa uusien maakuntien kanssa. Samaan aikaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä muuttuu täysin. Luovan käynnistymisen aikataulun pitk ...
 • Riitta Aejmelaeus 10.10.2017 (4)
  Hollannissa tutkitaan aktiivisesti sitä, miten terveydenhuollossa ja erityisesti sen valvonnassa yleisesti käytettävät termit voitaisiin jäsentää niin, että ne olisivat kaikkien toimijoiden tunnistettavissa. Yksi ajankohtaisista tutkimuksen kohteista on luottamus. Luottamus vaikuttaa osaltaan valvov ...
 • Satu Räsänen 27.9.2017 (4)
  Vuorovaikutus potilaan ja hänen läheistensä sekä muun hoitotiimin kanssa on tärkeä osa lääkärin työtä. Vuorovaikutusopinnot ovatkin vakiintuneet osaksi lääkärien peruskoulutusta. Valvira ei valvo lääkärien koulutusta, mutta seuraa koulutuksen kehittämistä ja osallistuu sitä koskevaan keskusteluun. ...
 • Riitta Aejmelaeus 18.9.2017 (0)
  Vuonna 2002 kuusi lasta kuoli Hollannissa heidän isänsä aiheuttamassa tulipalossa. Sitä ennen perhe oli saanut apua 24 asiantuntijalta. Asiantuntijat eivät tienneet toistensa toimista. Tapahtuman jälkeen Hollannin valvontaviranomaiset yhdistivät voimansa toimiakseen tehokkaammin. Nuorisotoimesta, so ...
 • Riitta Aejmelaeus 18.8.2017 (0)
  Care Quality Commission (CQC), Englannin terveydenhuollon ja aikuisten sosiaalihuollon valvonnasta vastaava viranomainen, julkaisi kesäkuussa 2017 raportin sairaaloiden toiminnan laadun parantamisesta. Raportissa kuvataan, miten sairaalat, joiden toiminta aiemmalla CQC:n tarkastuskäynnillä oli arvio ...
 • Markus Henriksson 3.8.2017 (0)
  Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021 -asiakirjan kesäkuun lopulla. Kyse on valtioneuvoston periaatepäätöksestä. Huipputärkeä asiakirja tuntuu kuitenkin ainakin vielä tällä hetkellä jääneen sote-uudistuksen aikataulumuutosten ja kesälomakauden jal ...
 • Markus Henriksson 21.6.2017 (2)
  Vuoden 2019 alusta pääosaa Valviran tehtävistä hoidetaan paraikaa valmisteltavassa Valtion lupa- ja valvontavirastossa (Luova-virasto). Uuteen virastoon kootaan sosiaali- ja terveysalan, opetus- ja kulttuuritoimen, ympäristötehtävien ja työsuojelun lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Valtion lupa- j ...
 • Riitta Aejmelaeus 17.5.2017 (1)
  Valvira on mukana Euroopan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisten (EPSO) toiminnassa. EPSO tapasi Englannin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta vastaavan Care Quality Commissionin (CQC) asiantuntijoita 24.–25.4.2017. CQC on terveydenhuollon ja aikuisten sosiaalihuollon toimintayk ...
 • Marja-Liisa Partanen 25.4.2017 (0)
  Valviran ylijohtaja Marja-Liisa Partanen jää eläkkeelle huhtikuun 2017 lopussa. Päätös jäädä eläkkeelle vaati kypsyäkseen hetken aikaa, mutta tuntuu päivä päivältä oikeammalta. -    Aika kuluu, enkä enää olisi siirtynyt uuteen virastoon, Partanen sanoo. -    Tässä vaih ...
 • Elina Uusitalo ja Riitta Aejmelaeus 10.4.2017 (0)
  Suomen suurlähetystön sosiaalineuvos Anne Eriksson kutsui Tukholman suurlähetystöön 30 vanhustenhuollon asiantuntijaa eri sektoreilta keskustelemaan Suomen ja Ruotsin vanhustenhuollosta, sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisista asioista ja erityisesti siitä, miten iäkkäille kansalaisille turvat ...
 • Hanna Ahonen 20.3.2017 (4)
  Asiakaslähtöisyys on tänä päivänä avainsanana monissa toiminnoissa. Aihe puhututtaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa – eikä vain meillä, vaan muissakin maissa. Mistä valvonnan asiakaslähtöisyydessä oikein on kysymys? Palvelujen käyttäjät aktiivisiksi toimijoiksi Vuonna 2013 Englannis ...
 • Marja-Liisa Partanen 3.3.2017 (1)
  Valviran vaikuttavuus ja tuloksellisuus pysyivät vuonna 2016 hyvällä tasolla, vaikka käytössämme olevat resurssit pienenivät. Saimme myös hoitaaksemme uusia lakisääteisiä tehtäviä (esim. sosiaalihuollon ammattihenkilöiden laillistuksen, nimikesuojauksen ja valvonnan sekä laajentuneen tupakkavalvonna ...
 • Merja Vuori 1.3.2017 (2)
  Lupahakemukset niin kansainväliseen kuin kotimaiseenkin vieraslapsiadoptioon ovat vuosi vuodelta vähentyneet. Myös kansainvälisen adoption kautta Suomeen tulleiden lasten määrä on parin viime vuoden aikana romahtanut. Maailmalla on keskusteltu äskettäin jo siitäkin, pitäisikö kansainväliset vierasla ...
 • Esa Koukkari 13.1.2017 (0)
  Sote- ja maakuntauudistus myllää palvelujärjestelmämme uuteen uskoon. Alueet, joilla sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjät, hallinto ja valvonta jatkossa operoivat, ovat muutosten myötä maantieteellisesti huomattavasti laajempia kuin aiemmin. Suunniteltu valtakunnallinen lupa- ja valvontaviras ...
 • Hanna Ahonen 10.1.2017 (2)
  Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja riittävyys organisaatioissa nousevat meillä toistuvasti esiin. Valvontaviranomaisten havaintojen mukaan joko määrältään tai laadultaan riittämättömät resurssit aiheuttavat viiveitä käsittelyajoissa. Samalla vaarantuvat asiakkaan oikeusturva ja hyvä hallin ...
 • Marja-Liisa Partanen 16.12.2016 (0)
  Reformiministerityöryhmä linjasi marraskuun 11. päivänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja ohjauksen tehtävät kootaan aluehallintovirastoista ja Valvirasta uuteen valtioneuvoston yhteiseen lupa- ja valvontavirastoon (ns. LUOVA). Ministeriryhmän Valviraa koskeva päätös on ehdollinen: eh ...
 • Antti Härkönen 15.12.2016 (0)
  Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävät potilas- ja asiakastietojärjestelmät tulee ilmoittaa Valviran rekisteriin. Tietojärjestelmien tiedot julkaistaan Valviran ylläpitämässä rekisterissä vuoden 2017 alussa, josta alkaen ainoastaan Valviran rekisteriin ilmoitettujen tietojärjestelmien käyttööno ...
 • Jussi Holmalahti 1.12.2016 (0)
  Terveysteknologia on kaikkialla kehittyneessä maailmassa voimakkaalla kasvukäyrällä. Suomessa terveysteknologian arvo on jo vuosia sitten ohittanut lääketeollisuutemme myynnin arvon. Suomelle terveysteknologian kauppatase on lisäksi huomattavan positiivinen. Terveysteknologian arvo kasvaa yhä voimak ...
 • Sanna Hyttinen 29.11.2016 (0)
  Lailla sosiaalihuollon ammattihenkilöistä on kaksi keskeistä tavoitetta: Sen tarkoituksena on ensinnäkin edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun muun muassa edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on ammattitoiminnassa tarvitta ...
 • Marja-Liisa Partanen 19.10.2016 (0)
  Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi uusi tupakkalaki tuli voimaan elokuussa. Uuden lain myötä tupakkalain soveltamisalue laajeni perinteisistä tupakkatuotteista myös sähkösavukkeisiin ja niissä käytettäviin nesteisiin sekä poltettavaksi tarkoitettuihin kasviperäisiin tuotteis ...
 • Riitta Aejmelaeus 18.10.2016 (0)
  Euroopan sosiaali- ja terveysalan valvontaorganisaatioiden (European Partnership of Supervisory Organisations in Social Services and Health Care, EPSO) 22. konferenssi pidettiin 28.-30.9.2016 Tukholmassa. Konferenssiin osallistui 48 osanottajaa 13:sta maasta. Yksi kokouksen pääteemoista oli potilaid ...
 • Sanna Rännäli 17.10.2016 (0)
  Uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016. Lain mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tulee hakea oikeutta harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä oikeutta käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä. Uuden lain tavoitteena on parantaa asiak ...
 • Reetta Honkanen 17.10.2016 (0)
  Uusi tupakkalaki tuli voimaan elokuun puolivälissä. Kyseessä oli kokonaisuudistus, jonka myötä kumottiin vuoden 1976 tupakkalaki  Muutokset olivat osittain hyvinkin merkittävät. Uuden lain myötä tupakkalain soveltamisalue laajeni perinteisistä tupakkatuotteista käsittämään myös sähkösavukkeet j ...
 • Pertti Metiäinen 17.10.2016 (0)
  Asumisterveysasetuksella ja sen soveltamisohjeella selkeytetään rakennusten terveydellisten olosuhteiden arviointia mm. sisäympäristön lämpötilan, ilmanvaihtomäärän, melun, kemiallisten yhdisteiden tai mikrobien osalta. Soveltamisohjeessa annetaan numeeriset toimenpiderajat näytteiden mikrobimäärill ...
 • Riitta Aejmelaeus ja Hanna Ahonen 8.7.2016 (0)
  Valvonnalla on tärkeä rooli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä erityisesti asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeusturvan varmistajana. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut liittyvät useita muita palveluita vahvemmin kansalaisten perusoikeuksien toteutumiseen, minkä vuoksi palv ...
 • Tarja Vainiola 26.5.2016 (0)
  Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuutta laitteen ja tarvikkeen elinkaaren ajan. Laitteiden käyttäjinä sosiaali  ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat keskeisiä toimijo ...
 • Riitta Aejmelaeus 25.5.2016 (0)
  Lyhyen ajan sisällä Suomessa on noussut julkisuuteen useita potilasturvallisuutta vaarantaneita tilanteita. On sattumanvaraista, mitkä asiat nousevat julkisuuteen; elävässä elämässä näitä tilanteita on paljon enemmän. Jotta potilasturvallisuuden vaarantumisesta voitaisiin saada irti kaikki mahdollin ...
 • Marja-Liisa Partanen 23.5.2016 (0)
  Suomessa on käynnissä historiallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, ml. samanaikainen keskushallinnon rakenteiden muokkaaminen. Valviran perustehtävänä on valvoa valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin – tämän perustehtävän ...
 • Riitta Aejmelaeus 18.5.2016 (0)
  Elämän loppuvaiheen hoitoon osallistuminen on kaikille asianomaisille tunnevaltainen kokemus.  Siirtyminen saattohoitopotilaaksi on myös prosessi, jonka aikana tehdään useita linjauksia, jotka koskevat potilasturvallisuutta, hoidon laatua tai potilaan lakisääteisiä oikeuksia. Saattohoito ei use ...
 • Mikko Kareinen 26.4.2016 (0)
  Valvirassa ja aluehallintovirastoissa tuli vuonna 2015 vireille yhteensä 4 243 sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiaa. Näistä kaksi kolmasosaa (2 615) kohdistui terveydenhuoltoon ja kolmasosa (1 628) sosiaalihuoltoon. Valvontaviranomaiset ratkaisivat vuonna 2015 yhteensä 5 368 valvonta-asiaa.& ...
 • Tarja Holi 19.4.2016 (2)
  Tiedotusvälineissä on viime viikkoina kuvattu laajasti eräitä terveydenhuollossamme ilmenneitä vahinkoja, ammattihenkilöiden epäasianmukaista toimintaa ja potilasturvallisuusriskejä. On raportoitu, että Kupittaan sairaalassa on kohdeltu potilaita menneinä vuosina epäasianmukaisesti, HusLabissa on ot ...
 • Marja-Liisa Partanen 2.3.2016 (0)
  Olemme Valviran resurssien niukkenemisesta huolimatta pystyneet edistämään vahvasti asiakas- ja potilasturvallisuutta ja varmistamaan väestön ja toiminnanharjoittajien yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon saatavuus on parantunut suunnitelmaperusteisen valvonnan ansiosta ja alkoholin l ...
 • Riitta Husso 2.3.2016 (12)
  ”Sosiaalialan työn tavoitteena on hyvän tekeminen, ihmisten auttaminen, puutteen ja kärsimyksen vähentäminen, muutos ja kehitys” sanotaan sosiaalialan ammattilaisen eettisissä ohjeissa. Sosiaalialalla työn eettisyydellä onkin erityinen rooli. Sosiaalialan ammattilainen kehittää omaa työtään asiakkaa ...
 • Laura Tiitinen 2.3.2016 (0)
  Epäkohtien raportoinnin ja käsittelyn tavoitteena on oppia tapahtumista ja kehittää työyhteisön toimintaa paremmaksi. Enemmistö sosiaalialan työntekijöistä ei tiedä, kuinka työyhteisöön liittyvistä epäkohdista olisi raportoitava. Tämän syynä on ehkä se, ettei raportoinnille ole vielä organisaatioiss ...
 • Pekka Ojaniemi 2.3.2016 (0)
  Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tuli voimaan 1.3.2016. Lain toimeenpanoa on valmisteltu Valvirassa jo useita kuukausia syyskuussa 2015 asetetussa sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanohankkeessa laajalla rintamalla ja nopealla aikataululla. Tekemistä riittää vielä lain voimaantulon jälkee ...
 • Marita Raassina ja Lilli Autti 2.3.2016 (4)
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL toteutti lastensuojelun määräaikojen kolmannen valtakunnal-lisen tiedonkeruun ajanjaksolla 1.4. - 30.9.2015. Tulosten mukaan lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin valmistumisen määräajat ylittyivät 107 kunnassa. Valvira ja aluehallintovirastot ovat valvoneet ...
 • Hanna Ahonen 16.2.2016 (0)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat niin meillä kuin muissakin maissa enemmän tai vähemmän ja monin eri tavoin säänneltyä toimintaa. Meillä sääntely kohdistuu sekä palvelujen tuottamiseen että niiden järjestämiseen. Sääntelyn tarkoituksena on turvata palvelun käyttäjien – asiakkaiden ja poti ...
 • Marja-Liisa Partanen 14.12.2015 (0)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on edennyt, ja hallitus on sopinut 7.11.2015 aluejaon perusteista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät lähes 190 eri vastuuviranomaiselta 18 itsehallintoalueelle. Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ...
 • Hanna Toiviainen 14.12.2015 (0)
  Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnan painopistettä siirretään sosiaalisten ongelmien ja sairauksien ehkäisyyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskeskeisyyttä. Teemat näkyvät vahvasti myös vastikään julkaistussa sosiaali- ja ter ...
 • Jussi Holmalahti 24.11.2015 (0)
  Terveydenhuollon ammattihenkilöiden liikkuminen maasta ja maanosasta toiseen on pysyvä ilmiö. Viime vuosina mukaan on kuitenkin tullut ammattilaisten aktiivinen työperäinen maahanmuutto kehitysmaista länsimaihin ja toisaalta erilaisiin konflikteihin liittyvä pakolaisuus. Valvira tarkastelee ilmiötä ...
 • Riitta Husso 6.11.2015 (0)
  Itä-Suomen yliopistossa valmistui syksyllä 2015 Niina Kaukosen ja Virva Richterin Pro gradu -tutkimus Sosiaalipalvelujen omavalvonta turvaamassa asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutu-mista. Siinä tarkasteltiin asiakkaan asemaa ja oikeuksien toteutumista omavalvontasuunnitelmien kirjausten peruste ...
 • Riitta Husso 6.11.2015 (0)
  Sociopoliksessa on käynnistetty omavalvonnan koulutus- ja tutkimuskokonaisuus, joka tuottaa ja välittää tuoretta tietoa sosiaalihuollon omavalvonnasta. Omavalvontapilottiin osallistuu sosiaalityön toimintayksiköitä eri puolilta Lappia. Sociopoliksen osaamiskeskittymässä ovat mukana Lapin sosiaaliala ...
1 2