Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ympärivuorokautisten sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kuntien välinen yhteistyö on tärkeää koronavirustilanteessa

Ympärivuorokautisten sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kuntien välinen yhteistyö on tärkeää koronavirustilanteessa

23.4.2020 13:00 / Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuussa olevien kuntien ja ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tuottavien toimintayksiköiden tiivis yhteistyö koronavirustilanteessa on välttämätöntä. Palveluntuottajan on epäillessään yksikössään COVID-19 tartuntaa oltava viipymättä yhteydessä kunnan tartuntataudeista vastuussa olevaan lääkäriin. Jos palveluntuottajan toimintaedellytykset vaarantuvat siten, että asiakas- ja potilasturvallisuuteen kohdistuu vakavia uhkia, tulee asiasta viipymättä ilmoittaa sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Mikäli yksityinen tuottaja ei kykene jatkamaan toimintaa, tulee kunnalla olla valmius järjestää asiakkaiden hoito ja huolenpito asianmukaisella tavalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevat lakisääteiset vaatimukset ovat voimassa myös poikkeusoloissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 9.4.2020 ympärivuorokautista hoitoa koskevan ohjeen, miten poikkeusoloissa tulee toimia. Kunnan tulee huolehtia ja valvoa, että ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä ollaan tietoisia annetuista ohjeista ja noudatetaan niitä. Asiakas- ja potilasturvallisuus on varmistettava kaikissa olosuhteissa.

Kuntien omavalvonta ja alueellaan toimivien palveluntuottajien valvonta on ensisijaisen tärkeää tässä poikkeustilanteessa. Kunnan tulee ohjata omia palveluitaan ja ostamiaan yksityisiä palveluita tässä haastavassa tilanteessa. Näin palvelut saadaan turvattua asiakas- ja potilasturvallisuus huomioiden. Jo tautitapausta epäiltäessä tilanteeseen on puututtava ripeästi ja varmistettava asianmukaisin toimenpitein asiakas- ja potilasturvallisuus. Aktiivinen tilannekuvan seuranta ja jatkotoimien arviointi on tärkeää. Hoito ja huolenpito on turvattava myös koronavirustilanteessa. Kunnan toimielimen on heti ilmoitettava valvonnassa tietoonsa tulleista puutteellisuuksista tai epäkohdista asianomaiselle aluehallintovirastolle.

Valvontaviranomaiset ohjaavat, tukevat ja varmistavat toimijoiden omavalvontaa. Poikkeusoloissa viranomaiset keskittyvät valvomaan kokonaistilanteen kannalta olennaisia asioita. Eri toimijoiden välinen kiinteä hyvä yhteistyö on koronatilanteen hallinnan olennaisimpia asioita.

Lue lisää:

Hoivakotien omavalvonta keskeistä myös koronaepidemian aikana, aluehallintovirastot ja Valvira selvittävät mahdolliset laiminlyönnit (valvira.fi)

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköitä koronavirustilanteessa (stm.fi)

Asiakas- ja potilasturvallisuus varmistettava myös poikkeusoloissa (valvira.fi)

Lisätietoja Valvirassa:

Markus Henriksson, ylijohtaja
puh. 0295 209 300
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja Aluehallintovirastoissa:

Hanna Toiviainen, johtaja
puh. 0295 017 680
etunimi.sukunimi(at)avi.fi