Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ympärivuorokautisessa hoivassa olevien ikäihmisten hyvinvoinnista on huolehdittava ja perusteetonta rajoittamista vältettävä

Ympärivuorokautisessa hoivassa olevien ikäihmisten hyvinvoinnista on huolehdittava ja perusteetonta rajoittamista vältettävä

20.5.2020 13:00 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on julkaissut 15.5.2020 ohjeen koronavirustartuntojen ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä. Valvira ja aluehallintovirasto korostavat annettujen ohjeiden noudattamisen tärkeyttä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi poikkeusoloissa. STM:n 15.5.2020 julkaiseman ohjeen mukaisesti on ympärivuorokautisessa hoivassa olevien ikäihmisten hyvinvoinnista huolehdittava ja samalla perusteetonta rajoittamista vältettävä.

Tällä hetkellä voimassaolevien rajoitustoimenpiteiden tarkoitus on edelleen tehostetusti suojata väestöä tartunnalta ja samalla tunnistaa heidän muiden perus- ja ihmisoikeuksiensa kunnioittamisen, toimintakykynsä turvaamisen sekä sosiaalisten ja taloudellisten tarpeidensa asettamat vaatimukset.

Poikkeusoloista huolimatta vanhusten ympärivuorokautisissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä on paljon mahdollisuuksia kehittää asiakkaiden tarvitsemia toimintakykyä ja hyvinvointia ylläpitäviä palveluja. Asiakkaiden tulee myös voida ylläpitää sosiaalisia suhteitaan asumispalveluiden ulkopuolelle läheistensä ja omaistensa kanssa. Tähän tarvitaan ratkaisuja, joita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Asiakkaiden ja heidän läheistensä tapaamisia tulee mahdollistaa luomalla erilaisia tapoja yhteydenpitoon ottaen huomioon asiakkaiden toimintakyky ja yksilölliset tarpeet. Hyvinä käytäntöinä voidaan pitää esimerkiksi tapaamisia videoneuvotteluyhteyksin tai suojattujen tapaamistilojen/huoneiden järjestämistä yksiköiden yhteyteen sekä STM:n ohjeistuksen mukaisesti turvaetäisyyksin ulkona tapahtuviin tapaamisiin. Tapauskohtaiseen harkintaan ja yksilölliseen suunnitteluun perustuen yksikössä voidaan poiketa ns. vierailukielloista. Saattohoitotilanteissa on huomioitava STM:n ja Valviran antamat ohjeistukset.

Koronaepidemian aikainen välttämätön rajoittaminen on tapahduttava inhimillisesti ja vanhuksen oikeuksia kunnioittaen

Valvira ja aluehallintovirasto korostavat, että liikkumista ja yhteydenpitoa rajoittaviin toi-menpiteisiin ei ole ryhdytty kevyin perustein. Koronaviruksen leviämisen estäminen ikääntyneiden, riskiryhmien sekä henkilöstön keskuudessa on tärkeää. Samalla on muistettava, että ympärivuorokautisissa vanhustenhuollon toimintayksiköissä on edelleen voimassa normaaliolojen lainsäädäntö. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012 vanhuspalvelulaki) ei sisällä säännöksiä itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvien toimenpiteistä eikä poikkeusoloja koskevaa sääntelyjä. Rajoittavia toimenpiteitä käytetään normaalioloissa sosiaali- ja terveydenhuollossa ilman nimenomaisen lain säännöksen tukea sellaisissa tilanteissa, joissa turvataan potilaan tai asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon eikä lievempiä keinoja ole käytettävissä tai ne ovat riittämättömiä henkilön terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Näin tulee toimia myös poikkeusoloissa: rajoitustoimien käyttö edellyttää yksilöllistä arviointia ja toimia voidaan käyttää vain lääkärin päätöksellä. Toimista on keskusteltava henkilön tai hänen edustajansa kanssa.

Perusoikeuksia rajoittavien karanteeni- ja eristämistoimenpiteiden käytöstä korona-altistukseen tai tartuntaan liittyen päättää tartuntatautilain nojalla kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Rajoittamistoimia käytettäessä on huolehdittava myös asiakkaan perustarpeista ja hyvästä hoivasta sekä varmistettava riittävä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn seuranta – huomioiden kyseessä olevien ihmisten haavoittuva asema ja kognitiiviset rajoitteet.  Kun rajoitustoimia päädytään käyttämään, potilaan arviointi ja hoidon suunnittelu on toteutettava moniammatillisesti ja siinä oltava mukana hänet tunteva lääkäri. Sairastuneen tilan seuranta ja mahdollisimman hyvän hoidon varmistaminen on kaikkien hoitoon osallistuvien tehtävä.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen

Hyvinvointia ja toimintakykyä tulee voida yksiköissä ylläpitää erilaisin toimintatavoin: ulkoilemalla, pihatapahtumilla, ruokailulla, kulttuuri- ja taide-elämyksillä ja viriketoiminnoilla pienissä ryhmissä. Toiminnassa tulee kuitenkin tarkasti huomioida ohjeistusten mukainen suojautuminen ja riittävät turvavälit. Hyviä käytännön vinkkejä löytyy esimerkiksi Innokylän verkkosivuilta.

Toimintayksiköiden on tuettava ja turvattava yhteydenpito läheisiin ja omaisiin, mutta samalla suojattava asiakasta sairastumiselta STM:n suojautumisesta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Kunnalla on vastuu järjestää asianmukaiset sosiaali- terveyden- ja sairaanhoidon palvelut sekä huolehdittava yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä.

Lisätietoja:

Valvira:

Elina Uusitalo, ylitarkastaja
puh. 0295 209 334
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Aluehallintovirastot:

Kirsi Laitinen, ylitarkastaja
puh. 0295 016 821
etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje kunnille ja palveluntuottajille koronavirustartuntojen ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä 15.5.2020

STM:n päätös valmiuslain 86 §:n mukaisiin sosiaalihuollon ohjaustoimiin ryhtymisestä: sosiaalihuollon asiakkaiden suojaaminen koronavirustaudilta (covid-19) (13.5.2020)

Ikääntyneet – ohjeita yli 70-vuotiaille (THL) (19.5.2020)

Elämän loppuvaiheen hoito

Ympärivuorokautisten sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kuntien välinen yhteistyö on tärkeää koronavirustilanteessa

Innokylä

Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä