Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnon keskittäminen Valviralle toisi säästöjä ja joustavoittaisi lupaprosessia

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnon keskittäminen Valviralle toisi säästöjä ja joustavoittaisi lupaprosessia

Valvira 25.5.2015 / päivitetty 25.5.2015 13:21

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakiuudistusta valmistellaan parhaillaan. Nyt näyttää olevan paineita siihen, että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinto haluttaisiin palauttaa kokonaan aluehallintovirastoille, joiden tehtävänä se oli vuoteen 2009 asti. Tuolloin säädettiin ensimmäisen kerran ns. valtakunnallisesta luvasta, jonka myöntäminen tuli Valviran tehtäväksi. Lainsäätäjä on pyrkinyt vähentämään palveluntuottajien tarvetta asioida useiden lupaviranomaisten kanssa. Samalla on haluttu lisätä lupakäytäntöjen yhdenmukaisuutta ja ennakoitavuutta. Valtakunnallinen lupa tulee kysymykseen silloin, kun palvelujen tuottaja toimii useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella.

Valvira ei kannata lupahallinnon hajauttamista nykyisestä. Yksityistä lupahallintoa ja siihen liittyvää asiantuntemusta on lainsäädännön muutoksin siirretty johdonmukaisesti Valviralle. Lupahallinnon hajauttaminen uudelleen johtaisi palvelujen tuottajien kannalta epätarkoituksenmukaiseen ja raskaaseen hallintoon. Koko lupahallinnon siirtoa aluehallintovirastoille perustellaan alueellisella näkemyksellä ja paikallisella harkinnalla. Tämä on kokemusten valossa osoittautunut myös riskitekijäksi palvelujen tuottajien yhdenvertaisen kohtelun ja yhdenmukaisten ratkaisujen näkökulmasta. Se ei edistä myöskään palvelujen käyttäjien yhdenmukaista kohtelua. Asioiminen yhden viraston kanssa ja päällekkäisen työn vähentäminen viranomaisten kesken joustavoittaa lupaprosessia ja tuo merkittäviä taloudellisia säästöjä.

Yksityistä lupahallintoa ja siihen liittyvää asiantuntemusta on lainsäädännön muutoksin siirretty johdonmukaisesti Valviralle. Lupahallinnon hajauttaminen uudelleen johtaisi palvelujen tuottajien kannalta epätarkoituksenmukaiseen ja raskaaseen hallintoon.

Tuleva sote-uudistuksen malli ei ole vielä tiedossa. Joka tapauksessa on otettava huomioon se, että lupahallinnon rakenne ei saa olla uhka kilpailuneutraliteetille tai elinkeinovapaudelle. Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto jatkaa kasvuaan. Ennusteiden mukaan sen osuus kaikista sote-palveluista voi muutaman vuoden kuluttua olla jopa 40 %.

On vankkoja perusteita keskittää näin laaja lupahallinto ja siihen sisältyvä ennakoiva valvonta yhdelle viranomaiselle. Valvirassa on jo laaja asiantuntemus sekä työkalut lupahallinnon hoitamiseksi. Lupahallinnon toimintaa Valvirassa tukevat asiantuntemus sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa valvonnassa, samoin asiantuntemus terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden osalta. Valvirassa ovat valmiina rekisterit ja osaava henkilökunta ammattioikeuksien (Terhikki) ja palvelujen antajien rekisteröintiä varten. Lainsäätäjän vastaikään hyväksymä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti ja valvonta tuo Valviralle uusia tehtäviä, jotka myös palvelevat lupien myöntämistä palveluntuottajille.

Valvira on lupahallinnon ohella ohjannut aluehallintovirastoja toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseen lupahallinnossa ja valvonnassa. Valvira ja aluehallintovirastot pitävät yhdessä valtakunnallista yksityisten palvelujen antajien rekisteriä (Valveri). Tietojärjestelmän toimivuudesta vastaa Valvira. Valvira on tänä vuonna käynnistänyt sähköisen asioinnin projektin (Ystis). Sähköinen asiointi on jo nyt mahdollista toimintakertomusten antamisessa. Lupahallinto sähköistyy kokonaan vuoden 2016 alussa.

Valvira on saanut palvelujen tuottajilta myönteistä palautetta asiakastyytyväisyyskyselyissä, ja vuorovaikutuksellinen yhteistyö heidän kanssaan on saanut kiitosta.

Sote-uudistuksen valmistelu jatkuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta koskevat ratkaisut tulevat todennäköisesti muuttamaan valvonnan alueellisia vastuita. Reaktiivisen valvonnan vaikuttavuudelle alueellisella läheisyydellä on merkitystä. Toimintaedellytyksiä arvioivassa lupahallinnossa samanlaista tarvetta ei ole. Yksityisiä palveluja koskevan lainsäädännön keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu menettelytavoiltaan kevyt, ennakkoon tehtäviä tarkastuksia minimoiva lainsäädäntö, jossa lupamenettelystä siirryttäisiin mahdollisuuksien mukaan ilmoitusten perusteella tapahtuvaan rekisteröintiin. Silloin, kun tarkastuksia tarvitaan, voidaan käyttää alueilla olevaa asiantuntemusta nykyistä laajemmin, myös ostopalveluna.

 

Valvira

Kommentit (2)

Lisää kommentti
Valvira 17.6.2015 16:35 2
Valviran asiantuntijat antavat ohjausta ja neuvontaa lupa-asioihin liittyen. Jos asiakkaan asiassa toimivaltainen viranomainen on aluehallintovirasto, ohjaa Valvira asiakkaan ottamaan yhteyttä aluehallintovirastoon, jotta asiakas voi keskustella suoraan lupaharkintaa käyttävän viranomaisen kanssa.

Käsittelyaikaan vaikuttaa muun muassa hakemusten laajuus, kuinka hyvin lomakkeissa pyydetyt tiedot on täytetty ja onko kaikki olennaiset asiakirjat toimitettu hakemuksen mukana. Tällä hetkellä Valviran käsittelyaika yksityisen terveydenhuollon luvissa on keskimäärin noin kuukausi ja sosiaalihuollon luvissa noin kolme kuukautta. Vuoden 2016 alkuvuodesta otetaan käyttöön sähköinen asiointipalvelu, minkä odotetaan osaltaan vaikuttavan käsittelyaikojen lyhenemiseen.

Lisätietoja muun muassa seuraavilla sivuilla: http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/usein_kysyttya ja http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat
Yksityisyrittäjä x 28.5.2015 13:01 1
Miksi sitten pallotellaan ottamaan aveihin yhteyttä eikä vastata kysyjälle, jos asiantuntemus on Valvirassa? ja kuinka kauan käsittelyprosessit mahtavat kestää joskaikki toiminta on Valviralla..