Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yhdenvertaisuuden varmistaminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio huomioitava päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksessa

Yhdenvertaisuuden varmistaminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio huomioitava päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksessa

12.9.2016 10:37 / Uutinen

Valvira pitää hallituksen esitystä päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamiseksi ja sen tavoitteita potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi hyvinä niin sosiaali- kuin terveydenhuollonkin näkökulmasta. Muutoksilla pyritään vastaamaan mm. väestön ikääntymisen ja laitoshoidon vähentämisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Mittavien uudistusten kaikkia vaikutuksia on kuitenkin tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Valvira pitää päivystysjärjestelmän rakenteellista uudistamista tarpeellisena. Kansalaisten yhdenvertaisuus laadukkaan kiireellisen hoidon saamisessa tulisi turvata niin, etteivät he joudu eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, asuvatko he laajan vai suppeamman päivystysyksikön lähellä tai riippuen siitä, mihin vuorokaudenaikaan he sairastuvat. Valvira pitää myös erittäin tärkeänä, että kaikissa kiireellistä hoitoa antavissa yksiköissä on riittävän osaava ja kokenut henkilökunta.

Valvira pitää hyvänä, että erityisvastuualueiden ohjaavaa roolia alueensa ensihoidon järjestämisessä vahvistetaan palvelujen yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Valviran 2014 tekemässä, ensihoitoa koskevassa selvityksessä sairaanhoitopiirien välillä todettiin olevan suurta vaihtelua sekä asetetuissa tavoittamisaikatavoitteissa että niiden toteutumisessa.

Ehdotetut muutokset tuovat sote-integraation tiiviimmin osaksi ensihoitoa. Valvira kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysten kytkemistä entistä tiiviimmin yhteen. Nyt suunniteltu uudistus ei edellyttäisi koko sosiaalipäivystystoiminnan siirtämistä toteutettavaksi terveydenhuollon yhteydessä, mutta toimivat yhteistyökäytännöt tulisi luoda myös terveydenhuollon yksiköihin. Valviran näkemyksen mukaan päivystysten tulisi toimia fyysisesti samoissa tiloissa aina, kun se on mahdollista. Nykyisiä, hyvin toimiviksi osoittautuneita ratkaisuja ei kuitenkaan ole syytä purkaa. Yksiköiden fyysisen sijainnin asemesta tärkeää on ennen kaikkea toimiva ja ajantasainen tietojenvaihto eri toimijoiden välillä.

Valviran näkemyksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen keskittäminen suurempiin toimintayksiköihin on välttämätöntä palvelujen laadun, osaavan henkilöstön riittävyyden ja kustannusten hallinnan vuoksi. Lainsäädännöllä tulisi kuitenkin varmistaa, että samat vaatimukset koskevat kaikkea julkisesti järjestettyä terveydenhuoltoa, eikä niitä voi kiertää silloinkaan, kun palvelut tuottaa yksityinen toimija.

Lue lisää:
Valviran lausunto koskien päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamista (pdf)

Lisätietoja:

Tarja Holi, johtaja (terveydenhuolto)
puh. 0295 209 400

Eine Heikkinen, ryhmäpäällikkö, sosiaalineuvos (sosiaalihuolto)
puh. 0295 209 323

Marika Puusa, lakimies
puh. 0295 209 218

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi