Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhuspalvelulain muutoksilla parannetaan vanhuspalveluiden laatua

Vanhuspalvelulain muutoksilla parannetaan vanhuspalveluiden laatua

18.11.2020 13:00 / Tiedote

Valviran ja aluehallintovirastojen järjestämät alueelliset tilaisuudet käynnistyivät Lounais-Suomesta. Tilaisuuksissa perehdytään vanhuspalvelulain muutoksiin. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot järjestävät marras-joulukuussa tilaisuuksia, jotka perehdyttävät erityisesti palvelujen tuottajia ja järjestäjiä 1.10.2020 voimaan tulleisiin vanhuspalvelulain muutoksiin. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin 5.11.2020 Lounais-Suomen alueelle. 

Vanhuspalvelulain muutoksen tavoitteena on palvelujen laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden parantaminen varmistamalla hoitohenkilökunnan riittävä määrä ja osaaminen. Nyt on laissa määritelty, että vanhusten tehostetun palveluasumisen ja sosiaalihuollon laitoshoidon yksiköissä vähimmäishenkilöstömitoitus on 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Mitoitus tulee täysimääräisenä voimaan 1.4.2023, ja se nousee asteittain ennen siirtymisajan päättymistä. Nyt sen tulee olla vähintään 0,5. Toinen merkittävä muutos koskee vaatimusta ottaa käyttöön yhtenäinen RAI-arviointijärjestelmä asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin. 

Henkilöstö asiakkaiden tarpeiden mukaan

Valvonnassa on havaittu, että välittömään asiakastyöhön ja välilliseen työhön varattu henkilöstöresurssi on ollut riittämätön joissakin yksiköissä. Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen sekä tehtävärakenteen pitää vastata asiakkaiden palvelujen tarvetta niin välittömässä asiakastyössä kuin välillisissä työtehtävissäkin.

Valvontaviranomaiset muistuttavat, että jo ennen vanhuspalvelulain muutoksia kaikilla toimintayksiköillä on ollut velvollisuus turvata riittävä henkilöstön määrä, henkilöstön asianmukainen koulutus ja tehtävärakenne. Näiden pitää vastata toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta kaikissa työtehtävissä ja kaikkina vuorokauden aikoina. 

Palvelujen tuottajan on omavalvonnan keinoin huolehdittava, että vanhuspalvelulain muutokset otetaan huomioon ja toimeenpannaan toimintayksiköiden arjessa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa henkilökunnan työtehtävien uudelleen organisoimista tai toiminnan muuta sisällöllistä kehittämistä lain tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Palvelujen tuottajien puolelta on toistuvasti tuotu esille, että lähihoitajien työajasta menisi vain noin 3 prosenttia välilliseen työhön. Tämä prosenttiluku on nostettu esiin vanhuspalvelulain esitöiden taloudellisten vaikutusten arviointiosiosta, jossa on esitetty kustannusvaikutusten arvioimiseksi erilaisia lukuja eri ammattiryhmien välilliseen työhön kuluvasta työajasta. Vanhuspalvelulain muutoksessa ei kuitenkaan ole säädetty välillisen työn henkilöstömitoituksesta. Tässäkin mitoituksen tulee perustua asiakkaiden palvelujen tarpeisiin. 

Valviran ja aluehallintovirastojen vanhustenhuollon tilaisuudet jatkuvat

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot järjestävät kaiken kaikkiaan kuusi alueellista tilaisuutta.  Seuraavaksi on vuorossa Länsi- ja Sisä-Suomen alueen tilaisuus. Viimeinen tilaisuus järjestetään 10.12.2020. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton kanssa.

Lisätietoa vanhuspalvelulaista

Valvontaviranomaisten ohje välittömästä ja välillisestä työstä vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä

Vanhuspalvelulain alueelliset tilaisuudet pidetään etäyhteyksillä

Valvira ja aluehallintovirastot tukevat vanhuspalvelulain muutoksen toimeenpanoa

 

Lisätietoja

Valvira:

Elina Uusitalo, ylitarkastaja, p. 0295 209 334
Reija Kauppi, lakimies, p. 0295 209 429            
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:

Marjo Henrichson, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 018 164
Heidi Seppälä, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 018 122
etunimi.sukunimi(at)avi.fi