Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen arviointityökalu on päivitetty

Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen arviointityökalu on päivitetty

17.5.2021 12:30 / Uutinen

Valvira ja aluehallintovirastot ovat päivittäneet vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen arviointityökalun.  Arviointityökalu on viitteellinen ja suuntaa antava työväline, kun lupa- ja valvontaviranomaiset arvioivat iäkkäiden palvelujen välittömän asiakastyön riittävyyttä.

Arviointityökalussa on hyödynnetty esimerkiksi RAI-järjestelmän (Resident Assesment Instrument) toimintakykyä kuvaavien mittarien tietoa. Työkalussa mittareiden tuottama tieto on suhteutettu toimintayksiköiden asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön määrään ja mitoitukseen. Henkilöstövoimavarojen arvioinnissa voidaan hyödyntää myös muita mittareita. Mittarit eivät kuitenkaan muodosta sitovaa perustetta yksittäisen iäkkään henkilön palvelujen mitoitukselle.

Arviointityökalun käytössä tulee huomioida se, että asiakastyötä tekevän henkilöstön määrän ja mitoituksen riittävyys ja henkilöstörakenteen asianmukaisuuden arviointi perustuu aina yksikkökohtaiseen kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnassa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet sekä muut yksikön toimintaan liittyvät tekijät ja olosuhteet.  Asiakastyötä tekevän henkilöstön riittävyyttä ei arvioida pelkästään työkalun tuottaman tiedon perusteella eikä tietoa tulkita kategorisesti, vaan sen käyttö edellyttää joustavuutta.

Yhdenmukaistaa lupa- ja valvontaviranomaisten toimintaa

Arviointityökalun käyttöönotolla varmistetaan lupa- ja valvontaviranomaisten yhdenmukainen toiminta, kun arvioidaan erilaisten vanhusten palveluja tuottavien yksiköiden henkilöstövoimavarojen riittävyyttä. Lisäksi palveluntuottajat sekä kunnat voivat hyödyntää työkalua asiakastyötä tekevän henkilöstömitoituksen viitteelliseen ja suuntaa antavaan arvioimiseen. 

Taustalla on lokakuussa 2020 voimaan tullut vanhuspalvelulain muutos, jolla säädettiin ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta. Vanhuspalvelulain mukaan henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen täytyy vastata asiakkaiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta ja turvata heille laadukkaat palvelut

Työkalua on tarkoitus jatkokehittää yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä palvelujen järjestäjien ja tuottajien kanssa.

THL on tekemässä syksyllä 2021 uudet RUG-aikamittaukset ja samalla päivittyvät RUG-luokitukseen liittyvät kustannuspainot. Lisätietoa RUG-luokituksesta THL:n sivuilla (thl.fi)

RaVa-toimintakykymittari ja MMSE-muistitesti (pdf)
RAI-mittaristo (pdf)​​​​​​​​​​​​​​

Lisätietoja:

Valvirassa ylitarkastajat:
Marja-Leena Lantto, 0295 209 283
Anssi Tulkki, 0295 209 347

Aluehallintovirastoissa sosiaalihuollon ylitarkastajat:
Päivi Vainio, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 091
Kirsi Laitinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 821
Merja Isoaho, Lapin aluehallintovirasto, 0295 017 047
Nina Siro-Södergård, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 114
Emmi Häyrynen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 622
Päivi Räinä, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 024

Lisätietoa Valviran verkkosivuilla:

Valvontaviranomaisten ohje välittömästä ja välillisestä työstä (valvira.fi)

Valvira edellyttää välittömiä lain mukaisia toimia vanhuspalvelujen laadun parantamiseksi (valvira.fi)

Vanhuspalvelulain toimeenpanoa on tuettu aktiivisella ohjauksella ja neuvonnalla (valvira.fi)