Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvontaviranomaisten ohje välittömästä ja välillisestä työstä vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä

Valvontaviranomaisten ohje välittömästä ja välillisestä työstä vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä

29.10.2020 11:00 / Uutinen

Vanhuspalvelulakiin on tehty muutoksia 1.10.2020 alkaen. Vanhuspalvelulain muutosten päätavoitteena on turvata iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon asiakkaille laadukkaat palvelut, jotka mahdollistavat arvokkaan ja mielekkään elämän. Tavoitteena on myös parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistamalla riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö tehtävien huolelliseen toteuttamiseen.

Palvelujen tuottajien on vastaisuudessa arvioitava toimintayksikön hoito- ja huolenpitohenkilöstön määrän ja rakenteen riittävyys vanhuspalvelulain sekä yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain mukaisesti.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat laatineet ohjeen välittömän asiakastyön ja välillisen työn sisältöjen määrittelystä vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä. Ohjeen tarkoituksena on osaltaan auttaa, ohjata ja tukea vanhuspalvelujen tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon palvelujen tuottajia vanhuspalvelulain henkilöstömitoitusta koskevien säännösten toimeenpanoon. Lain muutosten vuoksi työtehtävistä käytetään jatkossa käsitteitä välitön asiakastyö ja välillinen työ.

Ohjeessa on lueteltu tyypillisimpiä esimerkkejä välillisestä ja välittömästä asiakastyöstä. Ohjetta ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi määrittelyksi välittömästä asiakastyöstä tai välillisistä työtehtävistä. Toimintayksikön henkilöstön määrän, mitoituksen ja rakenteen riittävyyden arviointi on aina perustuttava asiakkaiden palvelujen tarpeeseen ja siihen liittyvään kokonaisharkintaan.

Välillisen ja välittömän työn määrittelyn ja työnjaon selkeyttämisellä pyritään varmistamaan riittävän ja osaavan henkilökunnan määrä. Palveluntuottajan on varattava ja osoitettava riittävät ja erilliset henkilöresurssit välillisiä työtehtäviä varten. Palvelujen tuottajan vastuulla on huolehtia siitä, että kaikki tehtävät toteutetaan asianmukaisella osaamisella.

Lue lisää:

Välittömän ja välillisen asiakastyön määrittely vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ja aluehallintovirastojen ohje 27.10.2020) (pdf)

Vanhuspalvelulain muutoksesta tulee ohjeistusta kunnille ja palvelujen tuottajille lähiaikoina (Verkkouutinen 19.10.2020)

Vanhuspalvelulain alueelliset tilaisuudet pidetään etäyhteyksillä (Verkkouutinen 15.10.2020)

Valvira ja aluehallintovirastot tukevat vanhuspalvelulain muutoksen toimeenpanoa (Verkkouutinen 8.10.2020)

Lisätietoja

Valvirassa:

Elina Uusitalo, ylitarkastaja puhelin 0295 209 334
Reija Kauppi, lakimies, puhelin 0295 209 429
Anssi Tulkki, ylitarkastaja, puhelin 0295 209 347

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi


Aluehallintovirastoissa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:
Nina Siro-Södergård, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja, p. 0295 018 114 (6.11.2020 asti)
Marjo Henrichson, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 018 164

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:
Jaana Aarnio, ylitarkastaja, p. 0295 018 576,

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:
Leena Serpola-Kaivo-oja, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 017 290,

Lapin aluehallintovirasto:
Päivi Salminen, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 017 376

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
Päivi Vainio, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 016 091

Itä-Suomen aluehallintovirasto:
Kirsi Laitinen, ylitarkastaja, puh. 029 501 6821

etunimi.sukunimi(at)avi.fi