Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvontaviranomaiset valvovat hoitoon pääsyä

Valvontaviranomaiset valvovat hoitoon pääsyä

23.9.2022 15:35 / Uutinen

Valvira ja aluehallintovirastot valvovat, että hoitoon pääsy toteutuu lainmukaisesti. Jos todetaan, että valvottava taho ei noudata lakia, käyttää valvontaviranomainen harkintaa seuraamuksista. Koronapandemia on kuormittanut terveydenhuoltoa viime vuosina, ja tärkeintä on ollut turvata kiireellinen hoito. Tästä syystä kiireettömään hoitoon pääsy on vaikeutunut monissa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Valvontaviranomaiset ovat tässä poikkeuksellisessa tilanteessa linjanneet, että kuntien ja sairaanhoitopiirien ensisijaisena tehtävänä on turvata välttämätön kiireellinen hoito. Hoitoonpääsytilanteen tiivis seuranta ja valvonta jatkuvat.

Hoitoonpääsyajat määritellään laissa

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisajoista säädetään terveydenhuoltolaissa. Jos kunta tai sairaanhoitopiiri ei voi itse antaa hoitoa säädetyssä ajassa, sen on hankittava palvelu muualta. Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista.

Pääosa valvonnasta perustuu omavalvontaan: toimijoilla on itsellään vastuu huolehtia siitä, että toiminta on lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaista. Omavalvonnan lisäksi tehdään viranomaisvalvontaa. Tällä hetkellä aluehallintovirastoilla on meneillään 361 perusterveydenhuollon valvonta-asiaa ja Valvirassa kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyä koskeva valvonta koskien kymmentä sairaanhoitopiiriä.

Lisätiedot:

Johtaja Helena Mönttinen, 0295 209 404
Ryhmäpäällikkö Kirsti Tolonen, 0295 209 215