Valviran avainnauhoja
Valittu osio: Valvira

Sisältöjulkaisija

null Valvontamaksun oikaisua koskeva asia

Valvontamaksun oikaisua koskeva asia

24.1.2023 12:52

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut seuraavan päätöksen tupakkalain mukaisen valvontamaksun oikaisua koskevassa asiassa. 

Asianosainen: Jwell France 

Päätöksen päivämäärä: 17.1.2023, Dnro V/40180/2022
 

Päätös liitteineen on saatavissa Valviran kirjaamosta, p. 0295 209 111. 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan hallintolain 62 §:n 3 momentin nojalla tapahtuneen seit-semäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla (Valvira.fi). 

Ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 24.1.2023 –5.3.2023