Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvirasta biopankkeja valvova ja ohjaava viranomainen

Valvirasta biopankkeja valvova ja ohjaava viranomainen

5.12.2012 08:26 / Uutinen

Uuden, 1.9.2013 voimaan tulevan biopankkilain perusteella Valviralla on tulevaisuudessa keskeinen rooli suomalaista biopankkitoimintaa ohjaavana ja valvovana viranomaisena. Tehtävä liittyy kiinteästi Valviran muihin tehtäviin terveydenhuollossa.

Biopankin voi perustaa sekä yksityinen että julkinen toimija. Perustaminen edellyttää Valviran yhteydes-sä toimivan valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) myönteistä lausun-toa. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena Valvira sekä Tietosuojavaltuutettu valvovat, että biopankit nou-dattavat säännöksiä ja toimivat laatujärjestelmänsä mukaisesti.

Valvira huolehtii keskeisenä biopankkeja valvovana viranomaisena mm. näytteen luovuttajien aseman ja yksityisyyden suojasta biopankkitoiminnassa. Uudet biopankkitoiminnan ohjaus- ja valvontatehtävät edellyttävät Valviralta nykyistä laajempaa biolääketieteen ja sen oikeudellisen sääntelyn asiantuntemus-ta, tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa sekä osallistumista kansallisiin ja kansainvälisiin yh-teistyöverkostoihin.
Valviran tehtävänä on myös ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä. Rekisteri on julkinen, ja sinne talletetaan ajantasainen tieto biopankkitutkimusta varten kerätyistä ja säilytettävistä näytteistä, niiden käytön perusteesta, säilytyspaikasta ja omistajasta.

Lisätietoja:
Johtaja Jussi Holmalaht, p. 0295 209 500, 040 1849 149
etunimi.sukunimi@valvira.fi