Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran toiminta on vaikuttavuudeltaan hyvää

Valviran toiminta on vaikuttavuudeltaan hyvää

30.6.2015 09:06 / Uutinen

Hallinnon selkeyttämisen eteen tehtyä työtä on jatkettava ja voimavarojen käyttöä on tehostettava. Myös valvonnan painopistettä on edelleen siirrettävä ennakkovalvontaan ja valvontaa on kohdennettava sovittujen linjausten ja ennalta päätettyjen painopistealueiden mukaisesti koko maassa, todetaan Valviran ulkoista arviointia koskevassa raportissa.

Ulkoisella arvioinnilla selvitettiin, miten Valvira on suoriutunut sille perustamisvaiheessa asetetuista tavoitteista. Myös Valviran toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta selvitettiin ja tehtiin ehdotuksia viraston toiminnan kehittämiseksi. Arvioinnin teki Owal Group Oy sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

Valviran kokonaisvaikuttavuus arvioitiin varsin hyväksi suhteutettuna käytettäviin resursseihin, tehtäväkentän laajuuteen ja kasvaneisiin asiamääriin sekä valvonnan tietoperustan ohuuteen. Valvonnan vaikuttavuuden lisääminen on sidoksissa sekä työtapojen muuttamiseen että eri sisältöalueiden valvonnan kokonaisresurssien tehokkaampaan käyttöön.

Valvira pitää arvioinnin johtopäätöksiä odotusten mukaisina. Loppuraportissa mainitut keskeiset suositukset ovat hyödyllisiä ja merkittäviä Valviran toiminnan kehittämisen kannalta. Useimmat kehittämiskohteista ovat Valvirassa jo työn alla.

Suosituksia on kohdistettu sekä sosiaali- ja terveysministeriölle että Valviralle:

  • Valviran tehtäviä ohjaavaa lainsäädäntöä olisi kehitettävä siten, että lainsäädäntö antaisi mahdollisuuden entistä paremmin kohdentaa valvontaa riskiperusteisesti ja priorisoida käsiteltäviä asioita laeissa esitettyjä tavoitteita vaarantamatta.
  • Valviran resursseja tai mahdollisuuksia valvonnan tietoperustan parantamiseksi on vahvistettava ja velvoitettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitos entistä selkeämmin toimittamaan tiedot Valviralle sen valvonnassaan tarvitsemassa muodossa.
  • Sosiaali- ja terveysministeriön olisi yhdessä muiden keskeisten ministeriöiden kanssa vahvistettava Valviran mahdollisuuksia ohjata aluehallintoviranomaisia.
  • Valviran kokonaistehtäväkentän yksinkertaistamista olisi harkittava.
  • Sosiaali- ja terveysministeriön olisi selkeytettävä tulosohjauskäytäntöjään ja suhdettaan Valviraan sekä muodostettava nykyistä kiinteämmät asiantuntijayhteistyön rakenteet viraston asiantuntijoiden kanssa.
  • Ponnisteluja valvonnan painopisteen siirtämiseksi ennakkovalvontaan ja riskiperusteiseen valvontaan on jatkettava.
  • Valviran on uudistettava järjestelmällisesti työskentelytapojaan osana ns. Sampo-hanketta (sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistamishanke).
  • Valviran on rakennettava toimivampia ja aitoon vuoropuheluun pohjautuvia yhteistyörakenteita keskeisten valvonnan kohteiden ja erityisesti alkoholihallinnon valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. Valviran on kehitettävä myös sosiaalihuollon valvonnan toimivia yhteistyörakenteita sekä varmistettava kiinteä yhteistyö oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin toimistojen kanssa. Vaikka yhteistyö koetaan toimivaksi muilla Valviran tehtäväalueilla, odotukset vuorovaikutuksen ja kaksisuuntaisuuden lisäämiseksi ovat selkeitä.

Arviointi: Valviran toiminnan kehityssuunta on oikea – uudistuksia tarvitaan vielä (STM:n tiedote 30.6.2015)

Valviran ulkoinen arviointi

Lisätietoja Valvirasta antaa

hallintojohtaja Ritva Kujala, p. 0295 209 315