Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran lausunto korkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuoltoa koskevasta hallituksen esityksestä

Valviran lausunto korkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuoltoa koskevasta hallituksen esityksestä

18.5.2018 10:40 / Uutinen

Valvira pitää perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena opiskeluterveydenhuollon laajentamista koskemaan ammattikorkeakouluopiskelijoita. Hallituksen esitystä (1856/2018) puoltavat sekä lain tavoite turvata hyvin toimivat ja yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut yliopisto- ja  ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) pitkä kokemus opiskeluterveydenhuoltoon erikoistuneena organisaationa.

Valvira pitää esitettyä muutosta hyvänä myös siltä osin kuin sen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden opiskelukykyä ja ehkäistä opiskelujen keskeytymistä. Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitaminen on esityksen mukaan tunnistettu opiskeluterveydenhuollon suurimmaksi kehittämistarpeeksi. Valvira toteaakin, että huomiota tulee kiinnittää siihen, että kunkin maakunnan alueella sovitaan yhdenmukaisella tavalla hoitoketjuista siten, että vaikeammista psykiatrisista häiriöistä kärsivillä opiskelijoilla on mahdollisuus päästä maakunnan järjestämien psykiatristen hoitopalveluiden piiriin. Myös opiskelijoiden psykoterapeuttisen hoidon yhdenmukaisesta saatavuudesta joko YTHS:n omana toimintana, maakunnan tuottamana tai Kelan järjestämänä palveluna tulee huolehtia. Valvira toteaa, että opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden
koordinoinnin tulee olla järjestäytynyttä ja systemaattista.

Valvira pitää tärkeänä, että Aluehallintoviraston ja Valviran yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmaan otettavat valvontakohteet valmistellaan aluehallintovirastojen ja Valviran toimesta huolellisen riskinarvioinnin perusteella.

Lue lisää: Valviran lausunto (pdf)

Lisätietoja:

Henna Wiiala-Keskinen, lakimies
puh. 0295 209 409
etunimi.sukunimi@valvira.fi