Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista

Valviran lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista

21.9.2018 10:14 / Uutinen

Valvira pitää ehdotettua lakiluonnosta hyvänä, tietyin lisäyksin ja huomautuksin. Ehdotetulla lakiluonnoksella kumottaisiin laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Lakiluonnoksen tarkoituksena on päivittää ja selkeyttää vanhentunutta ja tulkintaongelmia aiheuttanutta asiakasmaksulainsäädäntöä. Lakiluonnoksessa otetaan huomioon sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyn tavoitteet. Ehdotetussa luonnoksessa pyritään tukemaan asiakkaiden omaa vastuunottoa ja kustannusvaikuttavaa asiointia eri palvelumuotojen käyttäjillä. Ehdotetun lakiluonnoksen voimaantulo on sidoksissa sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloon.  

Valvira painottaa ehdotusta koskevassa lausunnossaan erityisryhmien huomioimista. Pitkäaikaissairaiden, paljon palveluja käyttävien, pienituloisten, ikäihmisten, perheiden, nuorten, lasten sekä mielenterveys- ja päihdepotilaiden palveluihin hakeutumista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä hoidoissa käymistä on tuettava.

Valviran näkemyksen mukaan lakiehdotus saattaa lisätä merkittävästi entuudestaan korkeaa terveydenhuollon palvelujen omavastuuosuutta. Säännöksiä olisi Valviran mukaan tarkennettava, jotta nousu pysyisi maltillisempana ja potilasturvallisuusriskit vähäisempinä. Valvira pitää myönteisenä ehdotettua maksukaton kertymistä aiemmasta useammasta palvelusta. Tulkinnanvaraisuuden välttämiseksi ja säännösten selkeyttämiseksi Valvira esitti tehtäväksi joitakin tarkennuksia ehdotettuun sääntelyyn palveluiden tasasuuruisista maksuista koskien mm. sosiaali- ja terveyskeskuksen avosairaanhoitoa, sairaalan poliklinikkakäyntiä, terapiaa, ensihoitopalvelua ja lääkärintodistusta ja -lausuntoa. Ehdotetussa laissa esitetään uutena palvelumuotona digitaalisia etäpalveluita. Etäpalvelun käsitteen määritelmää olisi tarkennettava niin, ettei sen osalta syntyisi epäoikeudenmukaisia ja kohtuuttomia tilanteita maksuja perittäessä.

Lisätietoja:

Terhi Sunnari, lakimies
puh. 0295 209 433
etunimi.sukunimi@valvira.fi