Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran lausunto hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valviran lausunto hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

25.9.2018 14:16 / Uutinen

Valvira pitää hyvin tarpeellisena ja kannatettavana esitystä asiakas- ja potilaslakiuudistukseksi, jossa säänneltäisiin tarkasti rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toteutuessaan lakiuudistus tulisi vahvistamaan asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeutta sekä parantaisi heidän oikeusturvaansa sekä perusoikeuksia. Laki parantaisi myös ammattihenkilöiden oikeusturvaa. Lain tarkoituksena on asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden ennaltaehkäisy sekä välttämättömien rajoitustoimien tapahtuminen turvallisella tavalla.

Valvira pitää lakiesitystä nykyisessä muodossaan kuitenkin osin vaikeaselkoisena ja varsin vaikeasti sovellettavana kokonaisuutena, jotta lain tavoite ja tarkoitus täyttyisi. Ehdotetussa laissa esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköille ja henkilöstölle laajoja kirjaamisvaatimuksia, tiedonsaanti ja -antamisvelvoitteita sekä kuulemisia. Uudet työtehtävät tulisivat olemaan haaste mm. henkilöstöresursseille, henkilöstön koulutukselle, toiminnan ohjaukselle sekä viranomaisvalvonnan toteutukselle. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tulee tarvitsemaan laajaa, huolellisesti suunniteltua ja toteutettua koulutusta ja ohjausta lain mukanaan tuomien velvoitteiden asianmukaiseksi toteuttamiseksi.

Ehdotetussa laissa esitetään Valviralle myös uutta tehtävää luvanmyöntäjänä sosiaalihuollon laitoksille, joissa toteutetaan tahdosta riippumatonta huolenpitoa. Valvira pitää esitystä hyvänä, mutta toteaa tämän tehtävän vaativan asianmukaisen resurssin.

Valvira pitää asiakas- ja potilaslain esitettyä voimaantuloa vuonna 2020 liian nopeana ottaen huomioon sen vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden, viranomaisten sekä valvontaviranomaisten toimintaan.

 

Lisätietoja:
Elina Uusitalo, ylitarkastaja
Puh. 0295 209 334
etunimi.sukunmi(at)valvira.fi