Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran lausunto genomilakia koskevasta hallituksen esityksestä

Valviran lausunto genomilakia koskevasta hallituksen esityksestä

7.8.2018 12:28 / Uutinen

Valvira pitää sosiaali- ja terveysministeriön luonnosta hallituksen esitykseksi genomilaiksi kannatettavana. Ehdotetun lain tarkoituksena on edistää genomitiedon vastuullista ja yhdenvertaista käyttöä ihmisten terveyden edistämiseksi ja sairauksien hoitamiseksi. Ehdotetulla lailla on tarkoitus perustaa Suomeen genomikeskus, jonka lakisääteisenä tehtävänä olisi muun muassa ylläpitää ja hallinnoida kansallista genomitietorekisteriä ja toimia suomalaisena genomilääketieteen osaamiskeskuksena. Ehdotetussa laissa säädettäisiin myös geenitestien suorittamisen edellytyksistä.

Valvira pitää lausunnossaan tärkeänä, että genomikeskuksen toiminnan valvontaan liittyviä kysymyksiä arvioidaan kattavasti ottaen huomioon toiminnan eri osa-alueet. Valviran toimivallan näkökulmasta valvontasäännöksiä suunniteltaessa on olennaista arvioida mahdollisia päällekkäisyyksiä terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lainsäädännön ja siitä johtuvan Valviran (jatkossa Fimean) valvontatehtävän kanssa. Valvira kiinnittää lausunnossaan erityisesti huomiota ehdotettuun geneettisten tutkimusten edellytyksiä koskevaan lukuun. Osa siihen ehdotetuista säännöksistä on hyvin yleisluontoisia ja sisällöltään periaatteellisia, eikä niiden osalta ole selkeää, mikä taho valvoisi säännösten noudattamista tai mikä on säännösten suhde terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevassa lainsäädännössä asetettuihin vaatimuksiin.

Valviran lausunto genomilakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf)

Lisätietoja:
Riina Laitiainen, lakimies
puh. 0295 209 618
etunimi.sukunimi@valvira.fi