Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Valviran ja aluehallintovirastojen ratkaisemien sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä on kasvanut yli 1,5-kertaiseksi ajanjaksolla 2011–2015

Valviran ja aluehallintovirastojen ratkaisemien sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä on kasvanut yli 1,5-kertaiseksi ajanjaksolla 2011–2015

Mikko Kareinen 26.4.2016 / päivitetty 26.4.2016 10:34

Valvirassa ja aluehallintovirastoissa tuli vuonna 2015 vireille yhteensä 4 243 sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiaa. Näistä kaksi kolmasosaa (2 615) kohdistui terveydenhuoltoon ja kolmasosa (1 628) sosiaalihuoltoon. Valvontaviranomaiset ratkaisivat vuonna 2015 yhteensä 5 368 valvonta-asiaa.  Valvonta on käynnistynyt kantelun, valvontaohjelman, valvontaviranomaisen oma-aloitteisuuden, ulkoapäin saadulla ilmoituksella ym. vireille saatetun asian kautta tai poliisin, tuomioistuimen ym. lausuntopyyntönä.

Ajanjaksolla 2011-2015 valvontaviranomaisten ratkaisemien asioiden määrä on kasvanut 55 prosenttia

Valviran ja AVIen ratkaisemat valvonta-asiat painottuivat eri asioihin. Valvirassa ratkaistut terveydenhuollon valvonta-asiat painottuivat ulkoapäin saadun ilmoituksen ym. perusteella vireille tulleisiin asioihin sekä oma-aloitteisesti vireille otettuihin asioihin. Nämä muodostivat yli puolet (51,1 %) kaikista ratkaistuista asioista vuonna 2015. Sosiaalihuollossa Valviran ratkaisemat asiat painottuivat valvontaohjelmaan perustuviin asioihin, jotka muodostivat 57,2 % kaikista ratkaistuista asioista viime vuonna. Aluehallintovirastoissa ratkaisut painottuivat sosiaali- ja terveydenhuollossa kanteluihin. Vuonna 2015 lähes kaksi kolmasosaa kaikista terveydenhuollon päätöksistä (63,7 %) kohdistui kanteluihin, kun vastaava luku sosiaalihuollossa oli 48,8 %.

Kehitys, jossa vireille tulleiden valvonta-asioiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta, on saatu pysähtymään vuonna 2014. Samanaikaisesti ratkaistujen asioiden määrä on ylittänyt vireille tulleiden asioiden määrän. Ajanjaksolla 2011–2015 valvontaviranomaisten ratkaisemien asioiden määrä on kasvanut 55 prosenttia.

Kaavio vireille tulleista ja ratkaistuista valvonta-asioista

Terveydenhuollossa valvonnan tilastokärkinä avohoito sekä somaattinen eli ruumiillinen tai fyysinen osastohoito

Vuonna 2015 ratkaistiin 3 448 terveydenhuollon valvonta-asiaa. Valvonta kohdistui varsinkin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avohoitoon sekä somaattiseen osastohoitoon. Noin kolmannes päätöksistä kohdistui näihin toimialoihin. Kyseessä on pitemmän ajan trendi, sillä valvonta kohdistui myös vuosina 2011–2014 usein perusterveydenhuollossa annettavaan avohoitoon sekä somaattiseen osastohoitoon.

Taulukko toimialoista, johon valvonta kohdistuu
Pääasiallisimpia syitä valvontaan vuonna 2015 olivat muu hoito- tai menettelytapavirhe, organisaation/palvelujärjestelmän toiminta/käytännöt sekä ammatillinen terveydentila/toimintakyky, jotka muodostivat lähes puolet pääasiallisista syistä. Myös vuosina 2011–2014 pääasialliset syyt valvontaan olivat usein nämä samat asiat.

Taulukko pääasiallisista syistä

Viime vuonna pääasiallisia syitä perusterveydenhuollon avohoidon sekä somaattisen osastohoidon valvontaan olivat muu hoito tai menettelytapavirhe, diagnoosin tai hoidon viivästyminen sekä organisaation/palvelujärjestelmän toiminta tai käytännöt.

Valvonta johti vuonna 2015 toimenpiteisiin lähes puolessa (44  %) tapauksista. Yleisimpinä hallinnollisen ohjauksen muotoina olivat vastaisen toiminnan varalle annetut huomion kiinnittäminen sekä käsityksen ilmaiseminen. Nämä toimenpiteet olivat yleisimpiä hallinnollisen ohjauksen muotoja myös ajanjaksolla 2011–2014.

Lue Valviran terveydenhuollon valvontatilastot sekä tarkemmat tilastot Valviran ja aluehallintovirastojen valtakunnallisista valvonta-asioista.

Sosiaalihuollossa valvonta on kohdistunut erityisesti toimeentulotuessa, lastensuojelussa ja vanhustenhuollossa kohdattuihin ongelmiin

Vuonna 2015 ratkaistiin 1 920 sosiaalihuollon valvonta-asiaa. Valtaosa päätöksistä koski lastensuojelua, toimeentulotukea sekä vanhustenhuoltoa. Suurin osa valvonnasta kohdistui näihin toimialoihin myös vuosina 2011–2014. Syyt valvontaan näillä aloilla olivat vuonna 2015 pääasiallisesti palvelun/päätöksenteon käsittelyaika, palvelun laatu ja sisältö sekä menettelytapa.

Taulukko sosiaalihuollon toimialoista, johon valvonta kohdistuu

Kun pääasiallisia syitä valvontaan tarkastellaan yleisesti, nähdään, että myös ajanjaksolla 2011–2015 syyt valvontaan olivat yleensä palvelun/päätöksenteon käsittelyaika, palvelun laatu ja sisältö sekä menettelytapa. Nämä tekijät ovat muodostaneet vuosina 2011–2015 suurimman osan syistä (71,9–81,6 %).

Kaavio sosiaalihuollon valvonta-asioista syiden mukaan

Valvonta johti vuonna 2015 toimenpiteisiin yli puolessa (52 %) tapauksista. Yleisimpinä hallinnollisen ohjauksen muotoina olivat vastaisen toiminnan varalle annetut huomion kiinnittäminen, huomautus sekä käsityksen ilmaiseminen. Nämä toimenpiteet olivat yleisimpiä hallinnollisen ohjauksen muotoja myös ajanjaksolla 2011–2014.

Lue Valviran sosiaalihuollon valvontatilastot sekä tarkemmat tilastot Valviran ja aluehallintovirastojen valtakunnallisista valvonta-asioista.

Mikko Kareinen

Suunnittelija

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.