Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira valvomaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä

Valvira valvomaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä

3.4.2014 12:44 / Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu lakia on muutettu 1.4.2014 lukien.

Laissa säädetään terveydenhuollon valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liitettäville ja myös muille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille vaatimukset, joiden on täytyttävä ennen kuin niitä saa ottaa käyttöön.

Kaikilta tietojärjestelmiä käyttäviltä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon organisaatioilta edellytetään lisäksi näiden käyttöön liittyvää omavalvontasuunnitelmaa. Omavalvontasuunnitelmalla on tarkoitus varmistaa asiakas- ja potilastietojen ja asiakirjojen tietosuoja ja -turva.

Laissa määritellään yleisellä tasolla tietojärjestelmiä koskevat vaatimukset ja niitä tarkentavat määrittelyt tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamilla määräyksillä. Käyttöön otettavat tietojärjestelmät on ilmoitettava Valviralle. Valvira tehtävänä on ylläpitää julkista rekisteriä, johon valmistajien ilmoittamat sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät merkitään. Rekisterin perusteella tietojärjestelmien käyttäjät voivat tulevaisuudessa tarkistaa, että käytössä oleva tai hankittava tietojärjestelmä täyttää lainsäädännössä ja sen perusteella asetetut vaatimukset

Valviran tehtäväksi tulee valvoa, että asiakastietolain tarkoittamat sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät täyttävät niille asetetut olennaiset vaatimukset. Tähän liittyy myös eräitä muita uusia tehtäviä. Uusilla tehtävillä on liittymäkohta Valviran vastuulla jo oleviin terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) mukaisiin valvontatehtäviin.

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Holmalahti, puh 0295 209 500

Ryhmäpäällikkö Heikki Mattlar, puh 0295 209 506