Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira toivoo eduskunnan täsmentävän esitettyä alkoholilakia

Valvira toivoo eduskunnan täsmentävän esitettyä alkoholilakia

12.10.2017 10:00 / Uutinen

Valvira pitää hallituksen esityksen alkoholilain kansanterveydellisiä tavoitteita tärkeinä ja kannatettavina. Valviran arvion mukaan osa ehdotuksessa esitetyistä muutoksista kuitenkin johtaa alkoholista aiheutuvien haittojen kasvuun.

Valvira pitää esitettyä lupaedellytysten yhdenmukaistamista ja tiettyjen erityisesti anniskelutoimintaa rajoittaneiden yksityiskohtaisten säädösten purkua erityisen hyvänä.

Valviran näkemyksen mukaan alkoholi on kuitenkin tavanomaisesta poikkeava hyödyke, johon liittyvä elinkeinotoiminta tulee olla esityksen mukaisesti jatkossakin luvanvaraista ja valvottua.

Anniskelun jatkoajat edelleen luvanvaraisiksi

Uudistuksen myötä anniskelupaikat tulevat olemaan entistä myöhempään auki ja jatkoaikapaikkojen määrä tulee nousemaan. Muutos tulee näkymään todennäköisinä melu- ja lähiympäristöhaittojen lisääntymisenä sekä välillisesti viranomaisresurssien lisätarpeina poliisi- ja alkoholihallinnossa sekä ympäristöterveydenhuollossa.

Lisääntyvistä lähiympäristölle aiheutuvista haitoista johtuen Valvira katsoo, että anniskelun klo 01.30:n jälkeen tulisi olla edelleen luvanvaraista.

Alkoholielinkeinon harmaan talouden torjunta mahdolliseksi

Hallituksen esitys ei edistä hallitusohjelmatavoitetta harmaan talouden torjunnasta. Esityksellä kevennetään lupaedellytyksiä ja sanktiosäännökset johtavat väistämättä lievempiin seuraamuksiin. Valvira kannattaa nykyistä seuraamuskäytäntöä, joka on valtakunnallisesti varsin yhtenäinen ja oikeuskäytännössä kohtuulliseksi havaittu.

Valviran näkemyksen mukaan harmaan talouden torjunta tulisi esitettyä selkeämmin huomioida alkoholilaissa, koska alkoholielinkeinossa esiintyy erityisesti ravintola-alalla runsaasti harmaata taloutta.

Selkeä ja ymmärrettävä alkoholilaki on kaikkien etu

Kokonaisuudistuksen yhtenä kannatettavana tavoitteena on ollut alkoholilainsäädännön selkeyttäminen. Esityksessä on jätetty useat käytännön lupa- ja valvontatoimintaan liittyvät seikat säädettäväksi valtioneuvoston asetuksilla, joiden sisältöä ei ole vielä saatavilla.

Asetusten puute, useiden pykälien tulkinnallisuus sekä useat sisäiset pykäläviittaukset johtavatkin melko vaikeasti hallittavaan kokonaisuuteen. Lain ennakoitavuuden ja sovellettavuuden kannalta on tärkeää, että säännökset olisivat mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä.

Toimeenpanoon varattava aikaa

Alkoholilain mukaiset lupa- ja valvontaviranomaiset eli Valvira ja aluehallintovirastot tarvitsevat lakiuudistuksen toteutuessa sen toimeenpanoa varten riittävän ajan ja resurssit. Valviran arvion mukaan, jotta toimeenpano voitaisiin toteuttaa tehokkaasti ja ongelmitta, viranomaiset tarvitsevat vähintään puolen vuoden mittaisen ajan lain hyväksymisestä tietojärjestelmäuudistuksiin sekä ohjeiden ja prosessien päivittämiseen. Näihin toimenpiteisiin tarvitaan myös lisärahoitusta.

Valviran lausunto, HE 100/2017 vp eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf)

Lisätietoja

Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö (vähittäismyynti, anniskelu ja mainonta)
puh. 0295 209 610

Eeva Saari, ryhmäpäällikkö (valmistus, maahantuonti, vienti ja tukkumyynti)
puh. 0295 209 515

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi