Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira sote-järjestämis- ja -tuottamislakiluonnoksia koskevissa lausunnoissaan: Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää vahvaa valtakunnallista ohjausta

Valvira sote-järjestämis- ja -tuottamislakiluonnoksia koskevissa lausunnoissaan: Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää vahvaa valtakunnallista ohjausta

11.11.2016 08:59 / Uutinen

Sote-uudistukseen suunniteltu monituottajamalli edellyttää vahvaa valtakunnallista ja toisaalta myös maakuntien sisäistä ohjausta, toteaa Valvira sote-järjestämislakiluonnosta koskevassa lausunnossaan. Kansallinen, työnjaoltaan ja toimivaltuuksiltaan selkeä ohjaus on tärkeää yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Nyt lakiluonnoksessa esitetty ohjausmalli on osin vaikeaselkoinen ja sitä tulisi jatkovalmistelussa pyrkiä selkeyttämään.

Ohjaus ja valvonta edellyttävät kansallisia indikaattoreita

Ohjausta ja valvontaa varten tulee laatia STM:n hallinnonalalle kansalliset indikaattorit, jotka toimivat osana alueiden kehittämistyötä ja tukevat esimerkiksi omavalvontaa. Palvelun tuottajat tulee velvoittaa tuottamaan indikaattoritietoja. Kansallisen tietopohjan rakentaminen tulee myös varmistaa lainsäädännössä: tietopohjan tulee olla sellainen, että se hyödyttää palvelun tuottajia, järjestämisvastuussa olevia tahoja ja valtakunnallisia, valvonnasta ja ohjauksesta vastaavia viranomaisia. Tiedot tulisi saada ensi sijassa suoraan potilas- ja asiakastietojärjestelmistä tai toiminnanohjausjärjestelmistä. Myös valinnanvapauden toteutuminen edellyttää kattavaa tietopohjaa.

Yhtiöittämisvelvoitteen perusteluita, velvoitteen sisältöä ja sen vaikutusten arviointia tulisi jatkovalmistelussa tarkentaa. Vahvan valtion ohjauksen tulee tukea maakuntia yhtiöittämisvelvoitteeseen liittyvien riskien hallinnassa ja niiden ehkäisyssä. Yhtiöittämisvelvoite edellyttää myös uusia tietohallinnon ja potilas- ja asiakastietojen käsittelyn ratkaisuja, joiden toteuttamiseen maakuntien keinot voivat olla liian vähäisiä.

Suunnitellun monituottajamallin suurena haasteena tulee olemaan väestön palvelutarpeet kattavan palvelukokonaisuuden järjestäminen. Erityisen haasteellista useista eri palvelujen tuottajista koostuvassa rakenteessa on palvelujen yhteensovittaminen sekä niiden kattavuuden, yhdenvertaisen saatavuuden ja laadun varmistaminen.

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta ja hillitä kustannusten kasvua. Valinnanvapausmalli vaikuttaa oleellisesti siihen, kuinka hyvin palvelujen yhdenvertaista saatavuutta pystytään parantamaan. Epäonnistuessaan valinnanvapaus voi jopa johtaa hyvinvointi- ja terveyserojen kasvuun.

Valvonnan osalta Valvira toteaa, että sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen pystytään parhaiten turvaamaan yhdessä STM:n hallinnonalan virastossa, johon on koottu sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatehtävät Valvirasta ja aluehallintovirastoista.

Kaikkien palvelun tuottajien rekisteröinti lisää yhdenvertaisuutta

Sote-tuottamislain soveltaminen kaikkiin palvelun tuottajiin on perusteltua niin tuottajien yhdenvertaisuuden, yhdenvertaisen palvelujen saatavuuden, valinnanvapauden toteutumisen edistämisen kuin viranomaisvalvonnankin näkökulmasta, toteaa Valvira sote-tuottamislakiluonnosta koskevassa lausunnossaan.

On kuitenkin varmistettava, että julkiset ja yksityiset palvelun tuottajat ovat rekisteröinnin suhteen samalla viivalla. Yksityisiä sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksiköitä koskevat jo nyt tietyt, esimerkiksi toimitiloihin liittyvät edellytykset. Julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaedellytyksiä ei ole arvioitu etukäteen vastaavalla tavalla. Rekisteröinnin edellytyksiä tuleekin tarkentaa tuottamislain jatkovalmistelussa: edellytysten ja vaatimusten tulee olla selviä jo lakitekstin perusteella.

Valvira pitää omavalvontaa koskevien säännösten ulottamista kaikkiin palvelun tuottajiin lähtökohtaisesti kannatettavana asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelma, joka kattaisi kaikki palvelun tuottajan palvelut, helpottaisi kokonaisuuksien hahmottamista ja niiden asianmukaisuuden varmistamista.

Lue lisää:

Valviran lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä (pdf)
Valviran lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (pdf)

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ryhmäpäällikkö, suunnittelupäällikkö (11.11.)
puh. 0295 209 619

Marika Puusa, lakimies (14.11. alkaen)
puh. 0295 209 218

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi