Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira selvittää vanhusten kaltoinkohtelun esiintymistä vanhustenhuollossa

Valvira selvittää vanhusten kaltoinkohtelun esiintymistä vanhustenhuollossa

29.2.2016 14:05 / Uutinen

Valvira selvittää sosiaalihuollon ympärivuorokautisiin vanhustenhuollon yksiköihin 25.2.2016 lähettämällään kyselyllä vanhusten kaltoinkohtelun muotoja ja laajuutta ympärivuorokautisia palveluja tarjoavissa yksiköissä. Kysely suunnataan 1 400 yksityiselle ja julkiselle palvelujen tuottajalle. Valvira kartoittaa kyselyllä sekä esimiesten että työntekijöiden kokemuksia epäkohdista.

Vastaukset saadaan maaliskuun aikana, minkä jälkeen alkaa tulosten analysointi ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden arviointi. Valvira käyttää nyt kerättäviä tietoja tilannekuvan muodostamiseen, vanhustenhuollon riskinarviointiin sekä ohjaus- ja valvontatoimenpiteiden suunnitteluun. Kyselyn tuloksista kerrotaan myöhemmin keväällä.

Nyt toteutettavan kyselyn valmistelu aloitettiin Valvirassa vuoden 2015 loppupuolella ja sen pontimena ovat valvontaviranomaisen tietoon tulleet, vanhusten huonosta kohtelusta, myös seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, kertovat signaalit. Näitä ovat mm. valvontaviranomaiselle tulleet kantelut sekä myös julkisuudessa esiin nousseet tapaukset, tuoreimpana esimerkkinä Turun kaupunginsairaalan vanhuspsykiatrian osaston toimintaan liittyvät epäilyt.

Omavalvonta, ilmoitusvelvollisuus ja valvonta ovat keinoja ehkäistä epäkohtia

Vanhustenhuollon epäkohtien ja vanhusten epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja hoidon ja palvelujen laadun varmistamiseen on tälläkin hetkellä keinoja. Sosiaalihuollon toimintayksiköllä on oltava vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen omavalvontasuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan, miten toimintayksikkö varmistaa sosiaalihuollon asiakkaiden asiallisen kohtelun. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan myös, miten yksikössä toimitaan tilanteissa, joissa havaitaan epäasiallista kohtelua.

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on myös lakisääteinen epäkohtien ilmoitusvelvollisuus 1.1.2016 alkaen. Ilmoitusvelvollisuus merkitsee, että henkilökuntaan kuuluvan on havaittuaan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa epäkohtia tai selvän epäkohdan uhan ilmoitettava siitä viipymättä yksikön toiminnasta vastaavalle henkilölle.

Lue lisää:

Omavalvonta sosiaalipalveluissa (Valvira.fi)

Lisätietoja:

Elina Uusitalo, ylitarkastaja
puh. 0295 209 334

Lilli Autti, ylitarkastaja
puh. 0295 209 605

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi