Kirurgi työssään
Valittu osio: Terveydenhuolto

Sisältöjulkaisija

null Valvira poisti sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksen

Valvira poisti sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksen

20.9.2017 09:50

Valvira katsoi, että asiassa oli saatu riittävä selvitys siitä, että sairaanhoitaja on toipunut päihdehäiriöstä ja että hänen toimintakykynsä oli tällä hetkellä riittävä sairaanhoitajan tehtäviin.

Tapahtumat

Valvira oli rajoittanut toistaiseksi sairaanhoitajan oikeutta harjoittaa sairaanhoitajan ammattia siten, että hän sai toimia sairaanhoitajan tehtävissä ainoastaan palvelussuhteessa julkisyhteisön ylläpitämään sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimintayksikköön toisen, ammattiaan itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun sairaanhoitajan johdon ja valvonnan alaisena ja ilman oikeutta käsitellä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (pkv-lääkkeitä) ja varsinaisia huumausaineita.

Sairaanhoitaja haki rajoituksen poistamista jo aiemmin, mutta Valvira katsoi, että tuossa vaiheessa ei ollut vielä riittävää selvitystä siitä, että päihdehäiriöstä toipuminen olisi pidemmällä aikavälillä ja vakaasti onnistunut. Valvira katsoi, että sairaanhoitaja ei ollut esittänyt sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi ollut katsottava sairaanhoitajan ammatinharjoittamisen rajoittamisen aiheuttaneiden syiden lakanneen ja hylkäsi hakemuksen.

Sairaanhoitaja pyysi uudelleen hakemuksellaan ammatinharjoittamisoikeutensa rajoituksen poistamista. Sairaanhoitaja ei ollut rajoituksen vuoksi työllistynyt terveydenhuoltoalan tehtäviin, mutta hänen aikomuksensa ja toiveensa oli palata työskentelemään alalle.

Päihdehoidosta saadun hoitavan lääkärin lausunnon mukaan sairaanhoitaja oli jatkanut säännöllisiä käyntejä hoidossa. Huumeseuloissa ei ollut ollut positiivisia löydöksiä ja mielialalääkityksen vaste oli hyvä. Sairaanhoitaja oli kertonut käyttävänsä alkoholia vähän. Hän oli kiistänyt opioidien tai bentsodiatsepiinien käytön, eikä tätä ollut syytä epäillä. Avohoitoon sitoutuminen oli jatkunut hyvänä, eikä esille ollut hoitavan lääkärin mukaan tullut seikkoja, jotka estäisivät ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksen poistamisen.

Asian arviointi

Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen oli perustunut siihen, että sairaanhoitajan terveydentilan ja ammatillisen toimintakyvyn katsottiin vaikean päihdehäiriön vuoksi alentuneen niin, ettei hän kyennyt potilasturvallisuutta vaarantamatta toimimaan ammatissaan.

Valvira katsoi sairaanhoitajan hoidosta saadun selvityksen ja muun sitä tukevan selvityksen perusteella, että tämä vaikutti tällä hetkellä vieroittautuneen opioideista. Esille ei ollut myöskään tullut viitteitä bentsodiatsepiinien käytöstä. Hänen päihteettömyytensä oli jatkunut yli vuoden ajan, ja päihteettömyys oli todennettu laboratoriotutkimusseurannassa. Sairaanhoitaja oli saanut hoitoa mielialaoireisiinsa, ja vaste hoidolle oli arvioitu hyväksi. Sairaanhoitajan hoitosuhde oli jatkunut tiiviinä, ja hoitava lääkäri oli arvioinut hänen toimintakykynsä riittäväksi sairaanhoitajan tehtäviin.

Ratkaisu

Valvira katsoi saadun selvityksen perusteella, että ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksen aiheuttaneiden syiden voitiin arvioida lakanneen ja rajoitus voitiin poistaa.

Ottaen huomioon sairaanhoitajalla olleen vaikean päihdehäiriön Valvira katsoi potilasturvallisuuden varmistamiseksi vielä aiheelliseksi jatkaa hänen ammatinharjoittamisensa valvontaa ja kehotti häntä ilmoittamaan Valviralle työpaikkansa, mikäli hän hakeutuu jatkossa sairaanhoitajan tehtäviin.