Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira poisti lääkärin lääkkeiden määräämisoikeutta koskevan rajoituksen

Valvira poisti lääkärin lääkkeiden määräämisoikeutta koskevan rajoituksen

30.10.2015 14:54

Valvira oli rajoittanut NN:n oikeutta harjoittaa lääkärin ammattia toistaiseksi siten, että hän ei saanut määrätä apteekista toimitettavaksi pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (pkv-lääkkeitä), pregabaliinia sisältäviä lääkkeitä eikä varsinaisia huumausaineita.

Valviran päätös perustui siihen, että NN oli laiminlyönyt noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta pkv-lääkkeiden määräämisessä. Terveyskeskuslääkärinä toiminut NN oli muun muassa määrännyt samanaikaisesti runsaasti useita eri pkv-lääkkeitä päihdeongelmaisille potilaille. NN ei ollut tehnyt asianmukaisia pkv-lääkkeiden käytön vähentämissuunnitelmia tai harkinnut vaihtoehtoisia hoitoja, eikä hän ollut käyttänyt apteekkisopimuksia.

Lisäksi Valvira oli antanut NN:lle kirjallisen varoituksen puutteellisten potilasasiakirjojen johdosta. NN:n tekemät potilasasiakirjat olivat erittäin puutteelliset muun muassa lääkemääräyksiä koskevien tietojen sekä potilaan esitietojen, nykytilan kuvauksen ja taudinmäärityksen osalta, eikä merkintöjen perusteella voinut päätellä, mihin lääkehoito oli perustunut.

NN teki hakemuksen Valviralle hänen ammatinharjoittamisoikeutensa rajoituksen poistamiseksi. Hakemuksen liitteenä oli hänen työnantajansa ja lähiesimiehensä lausunnot. Asiassa saadun selvityksen perusteella Valvira katsoi, että NN:n ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksen aiheuttaneet syyt olivat lakanneet, eikä NN:n lääkkeenmääräämisoikeuden rajoitus ollut enää välttämätön potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Valviran pyytämät lisäselvitykset ja asian arviointi

Hakemuksen vastaanottamisen jälkeen Valvira varasi NN:lle tilaisuuden antaa lisäselvitystä niistä seikoista, joiden perusteella hänen ammatinharjoittamisoikeutensa rajoituksen aiheuttaneet syyt voitaisiin katsoa lakanneeksi. Valvira pyysi asiassa täydentävää lausuntoa myös NN:n lähiesimieheltä.

Koska NN ei ollut voinut hänen lääkkeenmääräämisoikeuttaan koskevan rajoituksen vuoksi määrätä pkv-lääkkeitä, pregabaliinia sisältäviä lääkkeitä tai varsinaisia huumausaineita, Valvira hankki apteekeista selvitystä NN:n lääkemääräyksien perusteella toimitetuista muista lääkkeistä hänen hakemuksensa ja ammatinharjoittamisensa arvioimiseksi. Valvira kehotti reseptiselvityksen tulosten perusteella NN:ää toimittamaan neljän potilaansa potilasasiakirjat sekä antamaan selvityksen heille antamastaan hoidosta.

Valvira katsoi, että ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksen jälkeen NN:n ehdottamat ja pääosin hänen lähiesimiehensä tekemät pkv-lääkemääräykset ja niitä koskevat kirjaukset vaikuttivat asianmukaisilta, ja hän näytti perehtyneen hoitamiensa potilaiden pkv-lääkkeiden tarpeellisuuteen ja niiden asianmukaisen käytön varmistamiseen. Lisäksi NN:n työpaikalla oli tehty uusia järjestelyjä päihdeongelmista kärsivien potilaiden hoidossa, eikä NN:n toiminnassa ollut työnantajalta saadun selvityksen mukaan ilmennyt moitittavaa.

Valvira katsoi, että tarkastelussa olleille potilaille NN:n antamat muut lääkemääräykset olivat asianmukaiset, mutta NN:n tekemät potilasasiakirjamerkinnät olivat niukahkoja. NN ei ollut esimerkiksi kirjannut täsmällisesti kronologisesti eteneviin potilaskertomuksiin potilaille tekemiään lääkemääräyksiä ja niitä koskevia tarkempia tietoja (mm. lääkkeen nimi, pakkauskoko, annostus ja vahvuus), mutta koska kyseiset tiedot ilmenivät toisesta kohtaa sähköisestä potilastietojärjestelmästä, kirjaukset olivat riittävän kattavia potilaiden hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta.

Lisäksi reseptiselvityksestä ilmenneet NN:n antamat lääkemääräykset vaikuttivat kokonaisuudessa määriensä ja niiden antokertojensa osalta asianmukaisilta, eikä selvityksestä noussut esiin muiden väärinkäyttöön soveltuvien lääkkeiden (kuten hormonivalmisteet tai keskushermostoon vaikuttavat lihasrelaksantit) tai mielenterveyden häiriöiden hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden epäasianmukaisia lääkemääräyksiä.

Dnrot
1598/06.02.01.00/2014
1149/06.02.01.00/2012