Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira pitää aiheellisena opiskeluoikeuden peruuttamista tietyissä, erittäin hyvin perustelluissa tapauksissa

Valvira pitää aiheellisena opiskeluoikeuden peruuttamista tietyissä, erittäin hyvin perustelluissa tapauksissa

30.10.2009 11:38

Valvira on antanut 29.10.2009 lausunnon opetusministeriön asettaman työryhmän (ns. SORA-työryhmä) ehdotuksesta. Työryhmä on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi laeista, jotka käsittelevät ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien sekä ammattikorkeakoululain ja yliopistolain muuttamista.

Työryhmän valmistelemat ja esitykseen sisältyvät säädösmuutokset koskevat pääasiassa opiskeluoikeuden peruuttamista alalle soveltumattomuuden vuoksi, pysyvää oppilaitoksesta erottamista väärinkäytösten seurauksena, välttämättömien päihdetestien käyttöönottoa sekä edellä mainittuihin tilanteisiin liittyvää tiedonvaihtoa ja tietosuojaa. Esityksen tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä kehittämällä koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen keinovalikoimaa opiskelijoita koskevissa soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksissä.

Valviran näkemyksen mukaan opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevat säännökset ovat käytännössä esiintyneet tilanteet huomioon ottaen tarpeellisia ja perusteltuja. Valvira pitää myös päihdetestin käyttöönottoa ja niihin liittyviä kurinpitotoimia tarpeellisina ja perusteltuina.

Valvira korostaa lausunnossaan, että säädösmuutoksiin on sisällytettävä opiskelijan kannalta riittävät oikeussuojakeinot.
Valvira esittää lausunnossaan muutamia lähinnä lakiesitystä täydentäviä näkökohtia.

Valviran lausunto (doc)