Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira osallistuu norminpurkutalkoisiin

Valvira osallistuu norminpurkutalkoisiin

18.8.2015 15:24 / Tiedote

Valvira esittää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa koskevia ehdotuksia säädösmuutoksiksi norminpurkutalkoisiin liittyen. Säädösmuutosten tarpeellisuudesta ja hallinnollisen taakan keventämisestä on aiemmin keskusteltu eri foorumeilla sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.

Valvira esittää normien purkamista koskevat säädösmuutosehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeriölle 18.8.2015 osoittamassaan muistiossa. Näitä ehdotuksia tehdessään Valvira on ottanut huomioon potilas- ja asiakasturvallisuuden.

Valvira on aloittanut oman ohjeistuksensa läpikäymisen ja päivittämisen pitäen lähtökohtanaan hallinnollisen taakan keventämistä kuntien, palvelunjärjestäjien, yritysten ja viranomaisten näkökulmasta.

Valviran ehdotukset säädösmuutoksiksi koskevat lupa- ja valitusprosessien sujuvoittamista, sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja ohjauksen rakenteiden yhdistämistä, yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnon keskittämistä ja alkoholilain kokonaisuudistusta, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden omavalvontaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen tietopohjan kehittämistä.

Valviran ehdotukset säädösmuutoksiksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteinen omavalvonta toiminnan kehittäjäksi

Valvira pitää tärkeänä, että toimijoiden omaa laadunhallintaa ja vastuuta vahvistetaan lainsäädännöllisin keinoin.

Lakisääteinen sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonta parantaisi hoidon ja hoivan laatua, vähentäisi kantelujen tekemisen tarvetta ja valvontaviranomaisten tarvetta puuttua toiminnanharjoittajien toimintaan. Kattava omavalvonta turvaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä säästää viranomaisten resursseja. Muistutuksen säätäminen pakolliseksi ennen kantelun käsittelyä on keskeistä sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnan kehittämisen ja sen ensisijaisuuden kannalta.

Alkoholialan omavalvontaa koskevat velvoitteet olisi linjattava yhtenäisesti koskemaan sekä alkoholijuomien vähittäismyyntiä että anniskelua. Omavalvontasuunnitelman laatiminen ja omavalvonnan minimivaatimukset olisi kirjattava alkoholilakiin.

Omavalvonnasta saatavaa valtakunnallista tietoa hyödynnettäisiin kehitettäessä palveluja sekä ohjausta ja valvontaa koskevia mittareita tai indikaattoreita. Toisaalta omavalvonnassa hyödynnettäisiin valtakunnallisesti palvelujärjestelmistä koottavia tietoja.

Yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen tietopohjan avulla tiedonkulku paremmaksi

Yhteinen valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietopohja on Valviran näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä koskevan uudistuksen onnistumisen keskeinen edellytys. Yhteinen tietopohja loisi mahdollisuudet ajantasaiselle tietotuotannolle ja tietojen tarpeenmukaiselle yhteiskäytölle.

Viranomaisten välistä tiedonkulkua olisi parannettava ja tiedonkeruut toteuttava niin, ettei samaa tietoa kysytä palveluntuottajilta, yrityksiltä tai kansalaisilta useaan kertaan. Tietopohjan uudistaminen ja tiedonkulun edistäminen edellyttäisivät myös lainsäädännön tarkistamista.

Tietopohjaa olisi syytä kehittää ottamalla mallia muista eurooppalaisista sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoista (esim. Iso-Britannia), jotka ovat yhteisen tietopohjan kehittämis- ja arviointityössään edistyneempiä kuin Suomi.

Yhden viraston mallilla sujuviin lupa- ja valitusprosesseihin

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistukseen liittyy myös hallitusohjelmassa mainittu lupa- ja valitusprosessien sujuvoittaminen, joka Valviran näkemyksen mukaan toteutuisi parhaiten yhden sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan viraston hoitamana. Alueellinen näkökulma ja paikallinen asiantuntemus otettaisiin huomioon yhden viraston, Valviran, alueellisten toimipisteiden kautta. Kansainväliset kokemukset puoltavat tällaista yhdistämistä. Yhden viraston malli on koettu toimivaksi esimerkiksi Ruotsissa, jossa vastaavanlaisen yhdistämisen tuloksena perustettiin Inspektionen för vård och omsorg IVO vuonna 2013.

Valvira ehdottaa selvitettäväksi myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen, Fimean, ja Valviran yhdistämistä.

Lupahallinnon keskittämisellä paremmat toimintaedellytykset yrityksille

Lupaprosessit saadaan sujuviksi ja yritysten toimintaedellytykset nykyistä paremmiksi keventämällä ja keskittämällä yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallintoa, siirtämällä lupiin liittyviä tarkastustehtäviä ja poistamalla itsenäisten terveydenhuollon ammatinharjoittajien velvoitteet laatia toimintakertomus. Ehdotus liittyy yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamiseen.

Alkoholilain kokonaisuudistuksella hallinnollinen taakka kevyemmäksi

Alkoholilain kokonaisuudistus on neljäs keskeinen ehdotuskokonaisuus normien purkamiseksi. Alkoholilainsäädäntö on osin vanhentunut ja sen uudistuksella voidaan keventää myös hallinnollista taakkaa.

Byrokratia vähenee myös lainsäädäntöä yksinkertaistamalla

Normien purkaminen yksinään ei ole ainoa tie hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Tarpeetonta byrokratiaa saadaan poistettua myös esimerkiksi yksinkertaistamalla lainsäädäntöä ja poistamalla sen tulkinnanvaraisuuksia. Monilla Valviran nyt esittämillä uudistuksilla voidaan saavuttaa myös selviä taloudellisia säästöjä.

Valvira on tehnyt ehdotuksensa säädösmuutoksiksi erityisesti hallitusohjelmassa mainitun lupa- ja valitusprosessien sujuvoittamisen näkökulmasta. Hallitusohjelmassa ja kärkihankkeissa on nostettu esiin julkisen sektorin johtamisen parantaminen. Valvira katsoo, että sen ehdottamat tehtävien siirrot viranomaisten välillä selkeyttävät ja parantavat myös julkisen hallinnon johtamista ja säästävät resursseja.

Valvira tarkastelee säädösmuutosehdotuksia monesta näkökulmasta

Valvira tarkastelee muistiossa säädösmuutosehdotuksiaan sekä julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuussa olevien, yksityisten palvelujentuottajien, yritysten (esim. alkoholiala) ja viranomaisten kannalta. Valvira on muutosehdotuksissaan ottanut huomioon julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuussa olevien velvoitteita vähentävät ja keventävät, hallintoa vähentävät ja keventävät sekä viranomaisten välistä työnjakoa selkeyttävät ja hallinnon rakenteita keventävät toimenpiteet.

Valviran muistio ehdotuksista normien purkamiseksi

Lisätietoja antavat
ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, puh. 0295 209 300
johtaja Tarja Holi, puh. 0295 209 400
johtaja Esa Koukkari puh. 0295 209 328 ja terveydenhuoltoneuvos Eine Oinas-Soudunsaari, puh. 0295 209 331