Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira on selvittänyt jälkitarkastuskäytäntöjä ja antanut sairaanhoitopiireille ohjeen niistä

Valvira on selvittänyt jälkitarkastuskäytäntöjä ja antanut sairaanhoitopiireille ohjeen niistä

13.11.2012 09:33 / Uutinen

Eduskunnan oikeusasiamies on todennut päätöksessään 13.1.2012 (Dnro 3283/4/10) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS Silmätautien klinikan ja HYKS Jorvin sairaalan menettelyn olleen lainvastaista, kun ne ovat ohjanneet potilaan leikkauksen jälkitarkastukseen yksityissektorille potilaan omalla kustannuksella. Sairaanhoitopiirin olisi pitänyt järjestää tarpeelliset jälkitarkastukset potilaalle joko itse tai käyttämällä muita vaihtoehtoisia keinoja järjestää lakisääteiset terveyspalvelut. Oikeusasiamies toteaa päätöksessään, että lääketieteellisesti perustellun toimenpiteen jälkitarkastus on osa hoitokokonaisuutta, ja se kuuluu julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuuseen.

Sairaanhoitopiirien jälkitarkastusperiaatteet ja –käytännöt erilaisia

Valvira on selvittänyt valtakunnallisia jälkitarkastuskäytäntöjä kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä.

Selvityksestä on ilmennyt, että sairaanhoitopiirien jälkitarkastuskäytännöt eroavat toisistaan, ja potilaille jälkitarkastuksista sekä jatkohoidosta annettava informaatio on sisällöltään vaihtelevaa.

Sairaanhoitopiirien käsitykset erityisesti harmaakaihileikkausten jälkitarkastusten tarpeellisuudesta erosivat oleellisesti toisistaan. Myös sairaanhoitopiireissä noudatettavat menettelytavat kaihileikkausten jälkitarkastusten järjestämisessä olivat erilaisia.

Valviran ohje sairaanhoitopiireille

Valvira on nyt lähettänyt sairaanhoitopiireille ohjeen jälkitarkastuksista. Ohjeessa on kiinnitetty huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

1. Sairaanhoitopiirien pitäisi täsmentää toimintaohjeitaan tai -käytäntöjään sen arvioimisessa, mitkä jälkitarkastukset ovat lääketieteellisesti perusteltuja, ja kuuluvat hoitokokonaisuuteen ja siten julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulle. Samoin niiden pitäisi täsmentää toimintaohjeita siitä, millaisia toimintakäytäntöjä jälkitarkastusten toteuttamisessa noudatetaan.

2. Jotta potilaat olisivat yhdenvertaisessa asemassa, sairaanhoitopiirien pitäisi täsmentää toimintaohjeitaan niin, että niiden alueella noudatettava jatkohoito- ja jälkitarkastuskäytäntö on yhtenäinen, eikä jälkitarkastuksen tekeminen vaihtele lääkäreittäin.

3. Potilaalle on annettava selkeät ohjeet jälkihoidosta sekä kirjallisesti että suullisesti. Potilasohjeessa pitää kuvailla ne oireet ja tilanteet, joissa on ehdottomasti otettava yhteyttä toimenpiteen suorittaneeseen yksikköön. Potilasohjeessa pitää myös olla yhteystiedot niihin terveydenhuollon toimintayksiköihin, esimerkiksi terveyskeskuksiin, joihin potilasta kehotetaan ottamaan yhteyttä erilaisten komplikaatioiden vuoksi. Ohjeesta pitää käydä ilmi, minä vuorokauden aikana mihinkin paikkaan voi ottaa yhteyttä.

4. Tarpeellisiksi katsottuja jälkitarkastuksia koskevissa ohjeissa on selkeästi todettava, missä julkisessa toimintayksikössä ne tehdään, eikä yksityislääkäriä saa esittää rinnasteisena vaihtoehtona julkiselle terveydenhuollolle.

5. Sairaanhoitopiirin pitää varmistua siitä, että työterveyshuoltoon jälkitarkastukseen tai jatkohoitoon ohjattavilla potilailla on todella mahdollisuus saada kyseisiä sairaanhoidon palveluita potilaan työnantajan työterveyshuollosta tekemän sopimuksen mukaan.

Valvira on todennut ohjeessa, ettei se voi valvontaviranomaisena määritellä sitä, onko jälkitarkastus lääketieteellisesti tarpeen tietyn toimenpiteen jälkeen, ja kuuluuko se siten potilaan hoitokokonaisuuteen.

Harmaakaihileikkausten jälkitarkastuksista tarvitaan yhtenäinen linjaus

Valvira on lähettänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ehdotuksen jälkitarkastuskäytäntöjen linjaamisesta. Ehdotus on lähetetty tiedoksi STM:lle ja Suomalaiselle lääkäriseura Duodecimille, joka laatii Käypä hoito –suositukset.

Ehdotuksessa Valvira katsoo, että maahamme tarvitaan yhtenäinen linjaus harmaakaihileikkausten jälkitarkastusten tarpeellisuudesta, jotta potilaat olisivat yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, missä heidän leikkauksensa on suoritettu. Valvira ehdottaa valtakunnallisen ohjeistuksen laatimista siitä, onko kaihileikkauksen jälkeen tarpeen tehdä, osana leikkaushoidon kokonaisuutta, kliininen tutkimus eli jälkitarkastus myöhäisten komplikaatioiden poissulkemiseksi. Linjauksesta pitäisi käydä ilmi, onko tarkastus syytä tehdä kaikille, ja jos ei ole, mille ryhmille se pitäisi tehdä.

Lisätietoja:

Lakimies Maria Färkkilä, 029 5209 424, maria.farkkila(at)valvira.fi

Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Markus Henriksson, 029 5209 401, markus.heniksson(at)valvira.fi