Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira näkee terveydenhuollon ammattihenkilölaissa paljon uudistamistarpeita

Valvira näkee terveydenhuollon ammattihenkilölaissa paljon uudistamistarpeita

8.1.2015 13:02 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain kokonaisuudistuksen pohjaksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) näkemyksiä keskeisistä uudistustarpeista.

Valvira pitää tärkeänä, että terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva lainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. Voimassa oleva lainsäädäntö on annettu ennen vuonna 1995 toteutettua perusoikeusuudistusta ja vuonna 2000 voimaan tullutta perustuslainsäädännön kokonaisuudistusta. Lainsäädäntöä sovellettaessa on havaittu sekä perustuslain säännöksistä johtuvia että muita tulkintaongelmia.

Valvira katsoo, että laissa pitäisi määritellä nykyistä tarkemmin, että laki koskee nimenomaan toimimista terveydenhuollon ja sairaanhoidon tehtävissä, eikä esimerkiksi erilaisissa asiantuntijatehtävissä, kuten asiantuntijalääkärinä toimimista. Myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden nykyistä jakoa kahteen ryhmään, laillistettuihin ja nimikesuojattuihin, pitäisi arvioida kokonaisuudessaan uudelleen.

Valviran mielestä myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäviä ja työnjakoa koskevia säännöksiä pitäisi selkeyttää samoin kuin ammattioikeuksien hakemista ja myöntämistä. Valvira katsoo, että kielitaitovaatimusten pitäisi olla samanlaiset sekä EU/ETA-alueella että sen ulkopuolella koulutuksen hankkineille. Riittävä kielitaito pitäisi mieltää potilasturvallisuuskysymykseksi, eikä sitä pitäisi tarkastella pelkästään rajoitteena henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle EU:ssa.

Myös valvontaviranomaisten, Valviran ja aluehallintovirastojen, työnjako valvonta-asioissa olisi arvioitava uudelleen. Samoin terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkittävät tiedot ja niiden luovuttaminen olisi määriteltävä nykyistä tarkemmin.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Maarit Mikkonen, puh. 0295 209561
Esittelijäneuvos Arja Myllynpää, puh. 0295 209405

Muistio: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa ja asetuksessa havaittuja muutostarpeita