Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira määrää: puutteet ja epäkohdat korjattava kattavasti Validia Oy:n vammaisten asumispalveluyksiköissä

Valvira määrää: puutteet ja epäkohdat korjattava kattavasti Validia Oy:n vammaisten asumispalveluyksiköissä

6.10.2020 11:05 / Uutinen

Valvira on 6.10.2020 antanut Validia Oy:lle yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain nojalla määräyksen poistaa toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat. Toimenpiteet epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi on tehtävä 31.1.2021 mennessä, ja niitä koskeva yksityiskohtainen selvitys tulee toimittaa Valviraan 31.3.2021 mennessä.

Palveluntuottaja on Valviran saamien selvitysten mukaan jo ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin muun muassa omavalvonnan kehittämiseksi sekä lääkitysturvallisuuden saattamiseksi asiakas- ja potilasturvalliseksi. Ottaen huomioon puutteiden vakavuuden ja laajuuden, korjaavien toimenpiteiden riittävyyttä ja niiden vaikutusten pysyvyyttä ei kuitenkaan voida vielä luotettavasti arvioida.

Henkilöstön riittävyydestä kaikissa tilanteissa on huolehdittava

Validia Oy:n tulee huolehtia siitä, että välitöntä asiakastyötä tekevän hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne vastaavat asiakkaiden määrää ja palvelujen tarvetta kaikissa tilanteissa ja kaikkina vuorokauden aikoina. Avustaviin eli ns. välillisiin työtehtäviin käytettyä työaikaa ei lasketa välittömän asiakastyön henkilöstömitoitukseen. Välillisiin työtehtäviin tulee olla riittävästi avustavaa tukipalveluhenkilökuntaa. Asiakkaiden palvelun odotusajat eivät saa myöskään olla kohtuuttomia. Mikäli asiakkaiden palvelujen tarve yksikössä kasvaa, tai asiakkaiden odotusajat venyvät, palvelujen tuottajan on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin asianmukaisen hoivan ja hoidon sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Validia Oy:n on huolehdittava siitä, että sen kaikissa toimintayksiköissä on vastuuhenkilö, kuten yksityisistä sosiaalipalveluista annettu laki edellyttää. Vastuuhenkilöllä ei voi olla useampia yksiköitä johdettavanaan kuin poikkeustapauksissa.

Validia Oy:n on myös huolehdittava siitä, että se saattaa yksiköidensä lääkehoidon toimintakäytännöt asianmukaisiksi: Lääkehoidon tulee jokaisessa yksikössä perustua asianmukaiseen ja yksikön lääkehoitoa vastaa vaan lääkehoitosuunnitelmaan. Lääkkeiden käsittely, säilytys ja hävittäminen sekä lääkelupamenettelyt tulee järjestää asianmukaisesti.

Valvira päätti 23.8.2019 ottaa selvitettäväkseen Invalidiliitto ry:n omistaman Oy Mobility Finland Ab:n tytäryhtiön Validia Oy:n koko vammaisten asumispalveluiden asianmukaisuuden virastoon saapuneiden epäkohtailmoitusten määrän, laajuuden ja samankaltaisuuden sekä aluehallintovirastojen yhteydenottojen perusteella. Vuonna 2019-2020 Valvira teki ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin viiteen Validia Oy:n toimintayksikköön eri puolilla Suomea.

Lue lisää

Päätös Validia Oy:n toiminnan valvonnasta (pdf)

Lisätietoja:

Sari Vuorilampi, ylitarkastaja, puh. 0295 209 316
etunimi.sukunimi@valvira.fi