Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira määrää: puutteet ja epäkohdat korjattava kattavasti Attendo Oy:n, Attendo Mi-Hoiva Oy:n ja muiden Attendon alaisten osakeyhtiöiden vanhustenhuollon yksiköissä

Valvira määrää: puutteet ja epäkohdat korjattava kattavasti Attendo Oy:n, Attendo Mi-Hoiva Oy:n ja muiden Attendon alaisten osakeyhtiöiden vanhustenhuollon yksiköissä

12.2.2020 09:07 / Uutinen

Valvira on 12.2.2020 antanut Attendo Oy:lle, Attendo Mi-Hoiva Oy:lle ja muille Attendon alaisille osakeyhtiöille yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain nojalla määräyksen toiminnassa havaittujen puutteiden ja epäkohtien poistamiseksi. Toimenpiteet epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi on tehtävä 1.7.2020 mennessä, ja niitä koskeva yksityiskohtainen selvitys tulee toimittaa Valviraan 1.8.2020 mennessä.

Palveluntuottaja on Valviran saamien selvitysten mukaan jo ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin. Korjaavien toimenpiteiden riittävyyttä ja niiden vaikutusten pysyvyyttä ei kuitenkaan voida vielä luotettavasti arvioida puutteiden vakavuus, laajuus sekä ohjaus- ja valvontatoimenpiteiden yhä jatkunut tarve huomioiden.

Henkilöstön riittävyydestä kaikissa tilanteissa on huolehdittava

Attendo Oy:n ja Attendo Mi-Hoiva Oy:n sekä muiden Attendon alaisten osakeyhtiöiden tulee huolehtia siitä, että niiden alaisuudessa toimivien vanhustenhuollon yksiköiden vastuuhenkilöillä on riittävästi aikaa johtamistehtäväänsä asiakkaiden laadukkaan ja turvallisen hoivan ja hoidon varmistamiseksi. Vastuuhenkilön työtehtävien pääpainon tulee olla lähiesimiestyössä.

Lisäksi Attendon alaisten osakeyhtiöiden on huolehdittava siitä, että välitöntä asiakastyötä tekevän hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne vastaavat asiakkaiden määrää ja palvelujen tarvetta kaikissa tilanteissa ja kaikkina vuorokauden aikoina. Avustaviin eli ns. välillisiin työtehtäviin käytettyä työaikaa ei lasketa välittömän asiakastyön henkilöstömitoitukseen. Mikäli asiakkaiden palvelujen tarve yksikössä kasvaa, palvelujen tuottajan on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin asianmukaisen hoivan ja hoidon sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Attendon alaisten osakeyhtiöiden tulee myös saattaa yksiköidensä lääkehoidon toimintakäytännöt asianmukaisiksi: Lääkehoidon tulee jokaisessa yksikössä perustua asianmukaiseen ja yksikön lääkehoitoa vastaavaan lääkehoitosuunnitelmaan. Lääkkeiden käsittely, säilytys ja hävittäminen sekä lääkelupamenettelyt tulee järjestää asianmukaisesti.

Valvira päätti 28.12.2018 ottaa selvitettäväkseen Attendo Suomi Oy:n konserniin kuuluvien yhtiöiden koko vanhustenhuollon asumispalveluiden asianmukaisuuden virastoon tulleiden yhteydenottojen ja ilmoitusten sekä aluehallintovirastojen suorittaman laajan valvonnan perusteella. Vuonna 2019 Valvira teki ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin kymmeneen Attendon yksikköön eri puolilla Suomea. Aluehallintovirastot tekivät vuonna 2019 tarkastuskäynnin yhteensä 84:ään Attendon yksikköön eri puolilla Suomea.

Lisätietoja:
 
Elina Uusitalo, ylitarkastaja
puh. 0295 209 334  

Reija Kauppi, lakimies
puh. 0295 209 429

Mervi Tiri, ylitarkastaja
puh. 0295 209 341
 
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lue lisää:

Valviran päätös (pdf)