Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira lausunnossaan: Ensihoitopalvelu tulisi koota maakuntia suurempiin yksiköihin

Valvira lausunnossaan: Ensihoitopalvelu tulisi koota maakuntia suurempiin yksiköihin

18.5.2017 12:08 / Uutinen

Ensihoitopalveluun esitetyt muutokset ovat pääosin perusteltuja ja hyviä, toteaa Valvira ensihoitopalveluasetusluonnosta ja terveydenhuoltolakiin esitettyjä, ensihoitoa koskevia muutoksia koskevassa lausunnossaan. Potilasturvallisuusriskejä liittyy Valviran näkemyksen mukaan ennen kaikkea ensihoitopalvelun järjestämisvastuuseen ja hoidon tarpeen arviointiin.

Ensihoitopalvelun järjestämisvastuun liiallinen hajauttaminen lisää alueellisia eroja

Ensihoitopalvelu esitetään siirrettäväksi 18 maakunnan järjestettäväksi. Jo nykymuotoisessa 20 sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun järjestämisvastuumallissa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Ensihoito on maakuntarajat ylittävää, keskeisessä yhteydessä terveydenhuollon ympärivuorokautisiin, laaja-alaisiin päivystyspisteisiin olevaa toimintaa. Alueellisen yhdenvertaisuuden ja potilasturvallisuuden näkökulmasta olisi tarkoituksenmukaisempaa, mikäli järjestämisvastuu olisi maakuntia huomattavasti suuremmilla yksiköillä.
 
Valvira pitää myös huolestuttavana sitä, että ensihoidossa tällä hetkellä edellytetyt 8 ja 15 minuutin tavoittamisajat ehdotetaan poistettavaksi ja korvattavaksi siten, että erityisvastuualue määrittelisi, missä ajassa 50 % ja 90 % alueen väestöstä tavoitetaan. Tällä hetkellä edellytetyt tavoittamisajat perustuvat lääketieteelliseen tutkimustietoon siitä, missä ajassa hätätilapotilas tulisi tavoittaa, eikä niistä voida perustellusti poiketa ainakaan tiheään asutuilla alueilla.

Hoidon tarpeen arviointi on vaativaa terveydenhuollon toimintaa

Nykyisen terveydenhuoltolain mukaan ensihoitajat tekevät potilaan hoidon tarpeen arvion osana ensihoitoa, eikä käytäntöön ehdoteta muutosta nyt lausunnoilla olevissa luonnoksissakaan. Käytäntö kuitenkin poikkeaa ns. päivystysasetuksessa määritellyistä, ympärivuorokautisia päivystysyksikköjä koskevista vaatimuksista: ympärivuorokautisessa päivystysyksikössä hoidon tarpeen arvion tekee laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, ei siis esimerkiksi lähihoitaja.
 
Valviran näkemyksen mukaan hoidon tarpeen arviointi on ensihoidossa, kiireellisessä vastaanottotyössä ja päivystysyksiköissä vaativaa terveydenhuollon toimintaa, johon lähihoitajan tutkinto ei anna riittävää osaamista: potilasturvallisuuden kannalta on ongelmallista, että ensihoidossa hoidon tarpeen arviointia voi tehdä huomattavasti matalammalla koulutuksella kuin päivystysyksikössä. Valvira ehdottaa, että lainsäädännön ristiriita korjataan muuttamalla terveydenhuoltolakia siten, että hoidon tarpeen arvion sijaan ensihoito tekisi hoidon kiireellisyyden ensiarvion.

Lue lisää:

Valviran lausunto ensihoitopalvelun uudistuksista (pdf)

Lisätietoja:

Jenna Uusitalo, ylitarkastaja
puh. 0295 209 372

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi