Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Valvira Kuntamarkkinoilla 2014: Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen perustuu omavalvontaan

Valvira Kuntamarkkinoilla 2014: Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen perustuu omavalvontaan

Tuuli Krekelä 29.9.2014 / päivitetty 30.4.2015 12:56

Valvira osallistui Kuntamarkkinoille 10.–11.9.2014. Valviralla oli seminaari aiheesta Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen - Valviran näkökulma.

Omavalvonta poistaa välikäsiä epäkohtien käsittelyistä

Ylilääkäri Päivi Tissari ja suunnittelupäällikkö Hanna Toiviainen kertoivat puheenvuoroissaan terveyden- ja sosiaalihuollon omavalvonnasta. Uusi sosiaalihuoltolaki tulee voimaan asteittain, ja sen myötä omavalvonta tulee kaikkiin julkisiin sosiaalihuollon palveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon substanssilaeissa palveluntuottajien ja toimintayksiköiden laadunhallinnan ja sen kehittämisen velvoitteesta puhutaan eri termein, mutta käytännössä tarkoitetaan samaa, omavalvontaa. Tulevaisuudessa omavalvonta kokoaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Hyvin toimivan omavalvonnan etuja on, että sen avulla suuri osa epäkohdista saadaan hoidettua omassa yksikössä. Näin potilaan, asiakkaan tai omaisen ei myöskään tarvitse lähteä hakemaan apua ulkopuolelta. Valvontaviranomaisten käsittelyajat lyhenevät, kun resursseja vapautuu kaikista vakavimpien asiakas- ja potilasturvallisuutta uhkaavien asioiden käsittelyyn. Sosiaalihuollossa omavalvontasuunnitelman on oltava julkisesti nähtävillä, jotta asiakkaat ja omaiset voivat arvioida omavalvonnan toteutumista.

Palvelujen laadun ja sisällön valvonnan työkalu on jatkossa omavalvonta, joka on myös valvontaviranomaisten seuraama menetelmä. Omavalvontasuunnitelmat eivät saa jäädä pelkäksi paperiksi ilman, että ne vaikuttavat käytännön toimiin. Työpaikan hyvä henki ja omavalvontaan sitoutuminen tekevät omavalvonnasta toimivaa.

Luvalla laatua

Johtaja Esa Koukkari aloitti puheenvuoronsa kysymyksellä ”Luoko lupahallinto eriarvoisuutta?". Mihin perustuu se, että yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia kohdellaan eri tavoin? Ennen toiminnan aloittamista yksityinen palveluntuottaja tarvitsee luvan ja toiminta tarkastetaan. Kunnan järjestäessä palvelun itse lupaa tai ennakkotarkastuksia ei tarvita. Sote-järjestämislaki, joka parhaillaan on lausuntokierroksella, saattaa osaltaan edistää yhdenmukaisuutta. Omavalvontasuunnitelmat, joita lakiehdotus edellyttää sekä järjestäjältä että tuottajalta, ovat omiaan lisäämään yhdenmukaista ennakkoarviointia toimintaedellytysten suhteen.

Suomessa runsaan neljänneksen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluista tuottavat yksityiset tahot. Laki edellyttää yksityisten palveluntuottajien yhdenmukaista kohtelua. Valviran tehtävä on huolehtia yhdenmukaisuudesta valtakunnan tasolla. Koukkarin mukaan yksityiset palvelut ovat julkisten vaihtoehto ja täydentäjä. Viranomaisen toiminnan tulisi mieluummin mahdollistaa luova ja uudistuva palveluiden tuottaminen, kuin olla kehityksen esteenä. Yksityisen sote-palveluiden käynnistymässä oleva lainsäädännön uudistus tuo toivon mukaan joustavuutta toimintaedellytysten arviointiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien pitää täyttää olennaiset vaatimukset

Johtaja Jussi Holmalahti keskittyi puheenvuorossaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmiin ja niitä koskeviin lainsäädäntöuudistuksiin. Laki määrittelee yleisellä tasolla sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskevat vaatimukset ja tarkentavat määrittelyt tulevat THL:n määräyksistä. Siirtymäajan jälkeen valmistajalla on velvollisuus ilmoittaa tuotantokäyttöön ottamastaan tietojärjestelmästä Valviralle.

Valviran tehtävänä on perustaa julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien rekisteri, ylläpitää sitä ja tehdä tietojärjestelmille asetettujen vaatimusten toteutumisen edellyttämiä tarkastuksia.

Tietojärjestelmiä käyttävien on järjestettävä toimintansa asianmukaisesti ja laadittava omavalvontasuunnitelma. Palvelujen antajan pitää ilmoittaa merkittävistä poikkeamista tietojärjestelmän valmistajalle. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, poikkeamasta pitää ilmoittaa myös Valviralle.

Valviran seminaarin 11.9.2014 esitykset

Tuuli Krekelä

Valviran viestinnän korkeakouluharjoittelija