Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira kielsi sairaanhoitajaa väliaikaisesti harjoittamasta ammattiaan epäillyn päihdeongelman vuoksi

Valvira kielsi sairaanhoitajaa väliaikaisesti harjoittamasta ammattiaan epäillyn päihdeongelman vuoksi

20.9.2017 09:42

Valvira kielsi sairaanhoitajaa väliaikaisesti harjoittamasta sairaanhoitajan ammattia, koska tämän epäiltiin kärsivän päihdehäiriöstä, ja jatkoi hänen ammatillisen toimintakykynsä ja terveydentilansa selvittämistä.

Tapahtumat

Valvira alkoi selvittää sairaanhoitajan ammatinharjoittamista saatuaan ilmoituksen sairaalassa ilmenneestä lääkehävikistä. Hävikki oli tapahtunut osastolla, jolla sairaanhoitaja työskenteli. Sairaanhoitajan käytöksestä tehtyjen havaintojen johdosta työpaikalla oli herännyt epäily lääkkeiden väärinkäytöstä. Sairaanhoitajan kanssa oli keskusteltu ja hän oli saanut ohjausta koskien puutteita lääkkeiden kirjaamisessa. Työnantaja oli tehnyt osastolla tapahtuneesta lääkehävikistä ilmoituksen poliisille. Sairaanhoitajan työsuhde osastolla päättyi sittemmin.

Työterveyshuollossa sairaanhoitajalle oli tehty U-huumausaineseula, jossa todettiin positiivisena muun muassa fentanyyli. Vastaanotolla sairaanhoitaja oli kertonut saaneensa edellisenä päivänä kaveriltaan ”krapulan hoitoon” pkv-lääkkeitä. Työterveyslääkärin antamassa lausunnossa todettiin yhteenvetona, että sairaanhoitajalla oli todettu U-huumausainetestin perusteella lääkkeiden väärinkäyttöä. Sairaanhoitaja oli itse kiistänyt testituloksen. Hän oli kiistänyt myös muiden lääkkeiden väärinkäytön, paitsi kertaluonteisesti kaveriltaan saamiensa lääkkeiden käytön. Lausunnossa työterveyslääkäri arvioi sairaanhoitajan sopimattomaksi sairaanhoitajan työhön, kunnes hänen mahdollinen lääkeaineiden väärinkäyttönsä olisi perusteellisesti selvitetty ja osoitettu, että päihteiden käyttöä ei esiinny.

Selvityksen mukaan sairaanhoitajan kanssa oli hänen sairaalassa työskentelynsä aikana alkuvaiheessa keskusteltu työskentelytavoista ja työn suunnittelusta, koska oli tullut vaikutelma, että hänellä oli vaikeuksia työhön keskittymisessä. Selvityksen mukaan sairaanhoitajan työote kuitenkin parani. Sairaanhoitajan terveydentilaa koskevan selvityksen mukaan hän oli kärsinyt keskivaikeasta masennuksesta, johon hänellä oli ollut lääkehoito. Potilasasiakirjamerkintöjen mukaan sairaanhoitaja oli kertonut keskittymisensä heikentyneen eikä hän ollut kokenut toimintakykyään omasta mielestään riittävän hyväksi.

Valviralle asiassa antamassaan selvityksessä sairaanhoitaja katsoi ammatillisen toimintakykynsä ja kykenevyytensä toimia sairaanhoitajana olevan hyvä. Hän kertoi, että hänen työsuhteensa sairaalassa oli päättynyt ja että hän haki aktiivisesti uutta työtä. Sairaanhoitaja kielsi varastaneensa lääkkeitä tai käyttäneensä fentanyyliä. Sairaanhoitaja myönsi syyllistyneensä huolimattomuuteen huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden kirjaamisessa ja kertoi saaneensa siitä asianmukaisen huomautuksen. Sairaanhoitajan mukaan työterveyslääkärin päätelmät hänellä olevasta lääkeaineriippuvuudesta olivat virheellisiä eikä hänellä ollut minkäänlaista huumeriippuvuutta, lääkeaineriippuvuutta tai päihdeongelmaa.

Asian arviointi

Valvira katsoi, että sairaanhoitajan lääkeaineiden käyttö hänen toimiessaan sairaanhoitajan tehtävissä aiheutti vakavan vaaran potilasturvallisuudelle. Valviran arvion mukaan sairaanhoitaja ei itse kyennyt arvioimaan omaa ammatillista toimintakykyään ja sen merkitystä potilasturvallisuudelle, eikä hänelle mahdollisesti kehittynyttä tai kehittymässä olevaa lääkeaineriippuvuutta.

Ratkaisu

Saadun selvityksen perusteella Valvira katsoi olevan perusteltua aihetta epäillä, että sairaanhoitaja oli laissa tarkoitetulla tavalla sairauden, päihteiden väärinkäytön, heikentyneen toimintakyvyn tai muun vastaavan syyn perusteella kykenemätön potilasturvallisuutta vaarantamatta toimimaan terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Valvira arvioi potilasturvallisuuden varmistamiseksi välttämättömäksi kieltää sairaanhoitajaa väliaikaisesti harjoittamasta sairaanhoitajan ammattia. Harkittavana oli sairaanhoitajan velvoittaminen valtion varoilla suoritettavaan ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittämiseen riittävän selvityksen saamiseksi hänen ammatillisesta toimintakyvystään ja terveydentilastaan.

Valvira jatkoi sairaanhoitajan ammatillisen toimintakyvyn selvittämistä.