Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira kielsi lähihoitajaa käyttämästä ammattinimikettään päihdeongelman vuoksi

Valvira kielsi lähihoitajaa käyttämästä ammattinimikettään päihdeongelman vuoksi

20.9.2017 10:00

Valvira katsoi, että lähihoitajan ammatillinen toimintakyky oli hänen vakavan ja pitkäaikaisen päihdeongelmansa vuoksi heikentynyt siten, ettei hän kyennyt asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantamatta toimimaan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Tapahtumat

Lähihoitaja oli tavattu toistuvasti päihtyneenä työpaikallaan, tätä ennen hän oli suoriutunut lähihoitajan tehtävistä moitteetta. Selvityksen mukaan lähihoitaja oli kerran menettänyt tajuntansa kesken työtehtävien, jolloin paikalle oli kutsuttu ambulanssi. Sairaalassa tajuttomuuden katsottiin todennäköisesti johtuneen runsaan alkoholin käytön ja lääkkeiden yhteisvaikutuksesta syntyneestä päihtymystilasta. Lähihoitaja ohjattiin työterveyshuoltoon ja hänelle suunniteltiin päihdeongelman hoito ja seuranta, johon lähihoitaja suostui. Tämän jälkeen lähihoitajan työskentely sujui aluksi hyvin, kunnes hän oli toistamiseen päihtyneenä työpaikalla. Paikalle tulleen ambulanssin henkilökunta oli puhalluttanut lähihoitajan ja todennut hänen olleen alkoholin vaikutuksen alaisena. Lähihoitaja oli irtisanoutunut työstään.

Lähihoitajaa hoitanut lääkäri totesi lausunnossaan, ettei lähihoitajan päihdeongelma ollut hänen hallinnassaan, mitä osoitti hänen alkoholin käyttönsä tai alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö työaikana. Saadun selvityksen perusteella lähihoitajalla oli diagnosoitu toistuvan masennuksen keskivaikea masennusjakso ja alkoholin haitallinen käyttö, joihin hän sai lääkehoitoa. Selvityksestä kävi ilmi myös, että lähihoitajalla oli ollut ongelmia alkoholin käytön kanssa jo vuosia.

Lähihoitajan antaman selvityksen mukaan hän ei työskennellyt ajankohtaisesti lähihoitajana, eikä hänen aikomuksenaan ollut hakea vakituista lähihoitajan työtä, ennen kuin hänen alkoholiongelmansa olisi hallinnassa. Hän kertoi olevansa hoitoon hyvin motivoitunut ja toivoi voivansa aloittaa hoitajan työt uudelleen asteittain. Hän kertoi suunnittelevansa tulevaisuudessa myös lähihoitajaopintojen täydentämistä mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalalla. Lähihoitaja kertoi olleensa raittiina kolme kuukautta ja kiinnittyneensä AA-ryhmiin, joissa hän käy säännöllisesti.

Asian arviointi

Saadun selvityksen mukaan lähihoitajalla oli vaikea ja pitkäaikainen päihdeongelma. Toistuvista hoitoon ohjauksista ja työantajan toimenpiteistä huolimatta lähihoitaja ei ollut onnistunut pidättäytymään alkoholin käytöstä. Työterveyslääkärin arvion mukaan lähihoitajan päihdeongelma ei ollut hänen hallinnassaan, mitä osoitti hänen alkoholin käyttönsä tai alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö työaikana. Lähihoitaja kärsi lisäksi pitkäaikaisesta masennuksesta.

Valvira katsoi, että lähihoitajan vaikea alkoholiriippuvuus sekä hänen heikentynyt arviointikykynsä vaaransivat potilas- ja asiakasturvallisuuden hänen työskennellessään lähihoitajan tehtävissä. Valviran käsityksen mukaan päihtyneenä työskentely osoittaa, ettei lähihoitaja ymmärtänyt alkoholiongelmansa vakavuutta ja sen aiheuttamaa vaaraa potilas- ja asiakasturvallisuudelle. Valvira totesi, että lähihoitajan toipuminen alkoholiriippuvuudesta vie onnistuessaankin pitkän aikaa. Valvira ei pitänyt lähihoitajan kertomaa kolmen kuukauden päihteetöntä jaksoa vielä riittävänä osoituksena alkoholista vieroittumiselle.

Valvira totesi, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tulee työaikana olla työkuntoinen. Päihtymys heikentää merkittävästi ammattihenkilön ammatillista toiminta-, arviointi- ja päätöksentekokykyä, ja on omiaan aiheuttamaan vaaraa potilas- ja asiakasturvallisuudelle.

Ratkaisu

Valvira katsoi, että lähihoitajan ammatillinen toimintakyky oli heikentynyt hänen vakavan ja pitkäaikaisen alkoholiongelmansa vuoksi siten, että hän ei kyennyt asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantamatta toimimaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Valvira katsoi perustelluksi asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi kieltää lähihoitajaa käyttämästä lähihoitajan ammattinimikettä toistaiseksi. Valvira kannusti lähihoitajaa sitoutumaan alkoholiriippuvuutensa sekä mielialaongelmiensa tiiviiseen ja pitkäaikaiseen hoitoon.

Valvira totesi, että lähihoitaja oli menetellyt terveydenhuollon ammattihenkilölaissa ja sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa tarkoitetulla tavalla virheellisesti ja vastoin ammatillisia velvollisuuksiaan sekä potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantaen ollessaan päihtyneenä työvuorossa. Tämän vuoksi Valvira piti perusteltuna antaa hänelle kirjallisen varoituksen.