Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Valvira kehittää valvontamenetelmiä ja valvonnan vaikuttavuuden arviointia

Valvira kehittää valvontamenetelmiä ja valvonnan vaikuttavuuden arviointia

Hanna Toiviainen 22.4.2015 / päivitetty 22.4.2015 15:36

24.3.2015

Valvira kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja valvontaan liittyvän ohjauksen malleja ja menetelmiä, sekä valvonnan vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia. Kehittämistyössä huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän liittymäpinnat, hoito- ja palveluprosessien yhteen nivoutuminen sekä syvenevä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio tulevaisuudessa.

Valvonnan painopiste on yhä enemmän riskinarvioinnin pohjalta tehtävässä suunnitelmaperusteisessa valvonnassa. Valvira kehittää riskinarvioinnin kohdentamista keskeisiin potilas- ja asiakasturvallisuuskysymyksiin. Palvelujen laadun ja sisällön valvonnassa toimintayksiköiden ja kuntien itse tekemä omavalvonta on keskeisessä roolissa. Omavalvonnassa on kyse potilas- ja asiakasturvallisuuden ja laadun hallinnan huomioimisesta omassa toiminnassa. Omavalvonta toimii oman toiminnan kehittämisen työkaluna, systemaattisena prosessina, jota seurataan ja arvioidaan, ja jonka pohjalta tehdään tarvittaessa muutoksia. Valvira tukee omavalvonnan toteuttamista ja kehittää menetelmiä omavalvonnan valvomiseksi. Valvira järjestää syksyllä myös valtakunnallisen omavalvontaseminaarin, jossa käsitellään mm. omavalvonnan hyviä käytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Valvonnan painopiste on yhä enemmän riskinarvioinnin pohjalta tehtävässä suunnitelmaperusteisessa valvonnassa.

Vuorovaikutteisen valvontamallin kehittämistä jatketaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmaa vuosille 2015 - 2018 valmisteltaessa Valvira järjesti kolme kuulemistilaisuutta toimijoille, joiden tehtäväaluetta ohjelmakauden ensimmäisen valvontavuoden painopisteet edustavat. Valvira järjestää erilaisia vuorovaikutteisia tilaisuuksia myös tänä vuonna kuullakseen kentän toimijoiden näkemyksistä ja odotuksista valvontaviranomaisille. Jo nyt valvontaviranomaiset keskustelevat toimijoiden kanssa yksittäisten valvontatapausten yhteydessä, mutta järjestävät myös harkintansa mukaan erilaisia vuorovaikutteisia tilaisuuksia esimerkiksi ohjauksellisina käynteinä kuntaan tai kuntayhtymään. Lisäksi tulevaisuudessa järjestetään laajoja alueellisia ohjaustilaisuuksia (koulutus-, informaatio- ja keskustelutilaisuus). Valvirassa valmistellaan mallikehikkoja alueellisille toimintatavoille.

Kehittämistyössä hyödynnetään myös kuntakokeilulain (HE 117/2014) toimeenpanosta saatavaa tietoa erilaisten mittareiden ja indikaattoreiden hyödynnettävyydestä. Valvontaviranomaiset käyttävät kutakin ratkaisua tehdessään tapauskohtaista kokonaistilanteen huomioivaa harkintaa yksittäisen kriteerin sijaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmassakaan yksittäiset puutteet valvottavissa asioissa eivät välttämättä laukaise valvonnan puuttumiskynnystä, vaan tilanne arvioidaan aina kokonaisuutena. Valvontaviranomaisten kokonaisharkinta lähtee palvelua käyttävien asiakkaiden tarpeista.

Eri lähteistä ja hankkeista saatava tieto hyödynnetään. Sellaisia ovat esimerkiksi toimialan, ml. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietovarannot, aluehallintovirastojen ja Valviran kantelu- ja muun valvonnan tilastot, valvontaratkaisujen käsittelyssä tehdyt havainnot kentällä esiin nousevista asioista ja ilmiöistä, valtakunnallisiin tiedonkeruisiin pohjautuvan suunnitelmaperusteisen valvonnan ohjaus- ja valvontatoimenpiteiden seuranta vuosi- ja ohjelmakausitasolla sekä palveluntuottajien tuomioistuinkäsittelyyn viemien valvontaviranomaisten lupa- ja valvontaratkaisujen, kuten myös ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisujen seuranta. Valvira kehittää prosesseja asioiden systemaattiseksi seuraamiseksi.

Kehittämistyössä hyödynnetään myös kansainvälisiä malleja ja kokemuksia. Valvira syventää yhteistyötä ja luo uusia kontakteja alan keskeisten kansainvälisten sidosryhmien ja toimijoiden kanssa. Sellaisia ovat esimerkiksi pohjoismaiset sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaiset, kuten Ruotsin vuonna 2013 perustettu ”sisarorganisaatio” Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Valviran järjestämisvastuuvuorossa on myös pohjoismaisen valvontakongressin (Nordisk Tillsynskonferens) järjestäminen Helsingissä syksyllä. Valvira kehittää myös mallia yhdenmukaisille ennalta ilmoittamattomille tarkastuskäynneille, joista eräissä muissa maissa on jo saatu hyviä kokemuksia. Tärkeä yhteistyötaho on myös eurooppalainen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisten verkosto EPSO (European Partnership for Supervisory Organisations in Health Services and Social Care), jonka kautta hyödynnetään muiden maiden hyviä käytäntöjä ja voidaan saada taustatukea omalle kehittämistyölle. Erityisesti valvonnan vaikuttavuuden seurannassa ja arvioinnissa löytyy näiltä areenoilta paljon hyödynnettävää. Valvira on myös jäsenenä European Social Network (ESN) -verkostossa ja osallistuu Nordiska Gruppen för Hälsopersonal (NGH) -ryhmän työskentelyyn.

Hanna Toiviainen

ryhmäpäällikkö, suunnittelupäällikkö

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.