Kirurgi työssään
Valittu osio: Terveydenhuolto

Sisältöjulkaisija

null Valvira katsoi lääkärin määränneen pkv-lääkkeitä sekä varsinaisia huumausaineita ilman asianmukaisia lääketieteellisiä perusteita

Valvira katsoi lääkärin määränneen pkv-lääkkeitä sekä varsinaisia huumausaineita ilman asianmukaisia lääketieteellisiä perusteita

12.7.2017 11:06

Lääkärin ammatinharjoittamista koskeva asia tuli vireille Valvirassa apteekin ilmoituksen perusteella. Ilmoituksen mukaan yksityisellä terveysasemalla toimiva lääkäri määräsi suuria määriä pkv-lääkkeitä (pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä) ja varsinaisia huumausaineita, joiden epäiltiin menevän väärinkäyttöön.

Tapahtumat

Asiassa saadusta selvityksestä kävi ilmi, että lääkärin määräyksillä oli kuuden kuukauden tarkastelujaksolla toimitettu pkv-lääkkeitä ja varsinaisia huumausaineita yhteensä lähes 300 potilaalle. Saadusta selvityksestä ilmeni muun muassa, että lääkäri oli määrännyt yhdelle potilaista tarkastelujakson aikana erivahvuisia Durogesic-laastareita (fentanyyli) yhteensä 130 kpl, oksikodonivalmisteita yhteensä 770 tablettia sekä lisäksi erivahvuisia Rivatril tabletteja yhteensä 400 kpl. Toiselle potilaalle lääkäri oli määrännyt yhtäaikaisesti 400 kpl Temgesic (buprenorfiini) 0,4 mg tabletteja, 4 kpl Norspan (buprenorfiini) 20 µg/h laastareita, 1036 kpl Dexamfetamine Sulphate (deksamfetamiini) 5 mg tabletteja, 100 kpl Rivatril 2 mg tabletteja, 200 kpl Insomin (nitratsepaami) 5 mg tabletteja sekä 500 kpl erivahvuisia Xanor (alpratsolaami) tabletteja. Lääkäri oli määrännyt yhteensä kuudelle potilaalle opioidivalmisteita, ja jokaiselle näistä potilaista yhtäaikaisesti myös muita pkv-lääkkeitä. Valvira pyysi lääkäriä antamaan selvityksensä niistä lääketieteellisistä syistä ja hoidon aiheista, joihin hänen viidelletoista tarkasteluun otetulle potilaalle antamansa lääkemääräykset perustuivat. Lääkäri esitti selvityksessään diagnoosit mainituista potilaista ja liitti mukaan potilasasiakirjat alkuperäisinä. Potilasasiakirjamerkinnät olivat käsin kirjoitettuja, vaikealukuisia ja yleisesti ottaen erittäin niukkoja, eivätkä ne täyttäneet potilasasiakirjojen laatimista koskevan lainsäädännön vaatimuksia.

Asian arviointi

Valvira pyysi pysyvältä asiantuntijaltaan asiantuntijalausunnon asiassa. Asiantuntija totesi, että lääkäri oli jättänyt antamassaan hoidossa tarkastelussa olevien potilaiden osalta huomiotta lääkäreille annetut ohjeet lääkkeiden määräämisestä. Lääkäri oli määrännyt jo ensimmäisestä kontaktista alkaen suuria määriä pkv-lääkkeitä, ja hän oli useiden potilaiden kohdalla jättänyt huomiotta ilmeisen lääkeriippuvuuden ja lääkkeiden mahdollisen väärinkäytön. Lääkäri oli jättänyt tekemättä päihdearvion ja mahdollisen päihdediagnoosin poissulkemisen kaikkien potilaiden kohdalla. Lääkärin asettamat ADHD-diagnoosit vaikuttavat perustuvan potilaiden subjektiivisiin kuvauksiin oireista ja aikaisemmasta lääkityksestä. Lääkäri oli hoitanut kolmen potilaan opioidiriippuvuutta buprenorfiinilla, ja kahdelle potilaalle hän oli määrännyt Durogesic-laastareita tai buprenorfiinia.  Asiantuntija katsoi, että lääkärin lääkkeenmääräämiskäytäntö ei saadun selvityksen perusteella vaikuttanut asianmukaiselta. Diagnoosien perustelu oli puutteellista ja hoito näytti perustuvan useimmiten potilaiden omaan näkemykseen haluamistaan lääkkeistä. Lääkäri näytti aloittaneen potilaille pkv-lääkityksiä saamiensa viestien perusteella, ja uusineen potilaiden pkv-lääkereseptejä suurilla annoksilla tapaamatta potilaita. Kaikki edellä mainitut seikat viittasivat siihen, että lääkäri oli tullut lääkeriippuvaisten henkilöiden hyväksikäyttämäksi, ja osa hänen määräämistään pkv-lääkkeistä oli saattanut joutua väärinkäyttöön.

Lääkäri katsoi selvityksissään, että hän oli noudattanut erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta, kun kyse on väärinkäyttöön soveltuvista lääkkeistä. Lisäksi hän kertoi, että oli määrännyt lääkkeitä ainoastaan potilaille, joiden lääkityksen tarpeen hän oli omalla tutkimuksellaan varmistanut. Hän kiisti määränneensä suuria määriä pkv-lääkkeitä ainoastaan potilaan oman kertomuksen perusteella. Hän myös kiisti, että reseptejä olisi uusittu ilman, että potilas olisi käynyt vastaanotolla. Lääkäri esitti, että hänen potilailleen antamansa hoito ja lääkemääräykset ovat olleet asianmukaisia, mutta puutteellisten potilasasiakirjamerkintöjen vuoksi syntyi toisenlainen vaikutelma.
Saadun selvityksen perusteella Valvira katsoi, että lääkärin antama hoito ja lääkemääräykset eivät olleet yleisesti hyväksytyn hoitokäytännön mukaisia. Valviran näkemyksen mukaan lääkäri oli määrännyt pkv-lääkkeitä sekä varsinaisia huumausaineita seurannassa oleville potilaille ilman asianmukaisia lääketieteellisiä perusteita.  Lääkäri ei ollut noudattanut väärinkäyttöön soveltuvien lääkkeiden määräämisessä edellytettävää erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta ja lääkkeiden määräämistä koskevia säännöksiä. Hänen antamansa lääkemääräykset vaikuttivat perustuneen ennemmin potilaiden toivomuksiin kuin lääketieteellisiin perusteisiin. Valvira totesi, että arvioitaessa potilaille annetun hoidon asianmukaisuutta, ovat alkuperäiset potilasasiakirjamerkinnät arvioinnin lähtökohta. Ajantasaiset potilasasiakirjamerkinnät ovat luotettavin selvitys potilaalle annetusta hoidosta.  Käytettävissä olevan selvityksen perusteella arvioituna lääkärin toiminta oli omiaan vaarantamaan potilasturvallisuutta ja hän oli toiminnallaan saattanut pahentaa potilaiden lääkeriippuvuutta.

Saadusta selvityksestä ilmeni, että lääkäri oli määrännyt neljälle potilaalleen buprenorfiinia opioidiriippuvuuden korvaushoitona. Buprenorfiinia ja metadonia sisältäviä lääkevalmisteita saa opioidiriippuvaisten vieroituksessa ja korvaushoidossa määrätä ainoastaan asiaa säätelevässä asetuksessa määriteltyjen toimintayksiköiden palveluksessa oleva kyseisestä toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen tähän tehtävään osoittamansa lääkäri. Lääkehoito saadaan toteuttaa ja lääke luovuttaa potilaalle otettavaksi vain tällaisen toimintayksikön valvonnassa. Lääkäri selitti, että yhden potilaan kohdalla olleen pitkä jono opioidikorvaushoidon tarpeen arviointiin ja toisen potilaan kohdalla määränneensä potilaalle buprenorfiinia ”hätäapuna” tämän sorruttua kovempiin huumeisiin. Lääkäri totesi lisäksi, ettei hän ollut tietoinen korvaushoitoa säätelevästä asetuksesta, ja että hänen potilaillensa antama korvaushoito oli lyhytaikaista. Valvira totesi, että esitetyt syyt eivät ole perusteita poiketa voimassa olevasta lainsäädännöstä, ja että lääkärin lailla säädettyihin velvollisuuksiin kuuluu perehtyä ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin.

Ratkaisu

Valvira katsoi vuonna 2014 tekemässään päätöksessä, että lääkäri oli laiminlyönyt noudattaa lääkkeen määräämisestä ja opioidikorvaushoidosta sekä potilasasiakirjoista annettuja asetuksia ja toiminut näin ollen terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetulla tavalla virheellisesti ja moitittavasti. Valvira katsoi potilasturvallisuuden varmistamiseksi olevan perusteltua rajoittaa lääkärin oikeutta harjoittaa lääkärin ammattia toistaiseksi siten, että hän ei saa määrätä apteekista toimitettavaksi pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja varsinaisia huumausaineita. Valvira katsoi lisäksi perustelluksi antaa lääkärille huomautus hänen vastaisen toimintansa varalle siitä, että potilasasiakirjat on laadittava säädösten edellyttämällä tavalla.