Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira ja aluehallintovirastot ovat sopineet ensihoidon valvonnan kriteereistä – avit aloittavat valvonnan

Valvira ja aluehallintovirastot ovat sopineet ensihoidon valvonnan kriteereistä – avit aloittavat valvonnan

5.3.2015 11:09 / Uutinen

Valvira ja aluehallintovirastot ovat sopineet siitä, millaisin kriteerein ensihoitoa valvotaan. Aluehallintovirastot aloittavat valvonnan niiden mukaisesti.

Valvontaan on valittu riskiperusteisesti palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisen toteutumisen sekä laadun ja potilasturvallisuuden kannalta merkittäviä ensihoidon osa-alueita. Laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelman sekä ensihoitokeskuksen toiminnan lisäksi valvontaviranomaiset valvovat ensihoidon tavoittamisaikatavoitteiden ja toteumien asianmukaisuutta.

Aluehallintovirastot valvovat, kuinka hyvin sairaanhoitopiirien asettamat potilaan tavoittamisajat toteutuvat ensihoidossa A- ja B-tehtävissä riskialueluokissa 1 – 3. A-tehtävä on korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä ja B-tehtävä on todennäköisesti korkeariskinen tehtävä. Ensihoitoasetuksen mukaan sairaanhoitopiirin on määriteltävä palvelutasopäätöksessä, kuinka monta prosenttia väestöstä on tavoitettava A- ja B- tehtävissä 8 minuutissa ja kuinka monta prosenttia 15 minuutissa.

Valvontatoimet käynnistetään silloin, kun sairaanhoitopiirin asettamat tavoittamisaikatavoitteet tai niiden toteutuminen ovat oleellisesti valtakunnallista tasoa alhaisemmat. Oleellisesti alhaisemmiksi katsotaan sellaiset tavoitteet ja toteutumat, jotka alittavat alla olevan taulukon luvut.

Valvontakriteereiksi sovituilla tavoittamisprosenteilla on tarkoitus saattaa ensihoidon saatavuus yhdenvertaisemmaksi koko maassa. Prosentteja ei siten voida yleisesti pitää sellaisina tavoitteina, jotka olisivat peruste heikentää väestön ensihoidon saatavuutta niissä sairaanhoitopiireissä, joissa väestö tavoitetaan paremmin.

Riskiluokka

Ensihoitotehtävien lukumäärä

A/B 8 minuuttia

A/B 15 minuuttia

Riskialue 1

Yli yksi vuorokaudessa

80 %

90 %

Riskialue 2

Vähintään yksi viikossa mutta alle yksi vuorokaudessa

65 %

80 %

Riskialue 3

Vähintään yksi kuukaudessa mutta alle yksi viikossa

45 %

80 %

Valvira selvitti heinäkuussa 2014 ensihoidon toteutumista valtakunnallisella kyselyllä. Kyselyn tulokset ovat nyt käynnistetyn valvonnan perustana. Selvitys osoittaa, että sairaanhoitopiirien asettamat väestön tavoittamisajat oli saavutettu melko hyvin. Ensihoidon yhdenmukainen saatavuus eri sairaanhoitopiireissä ei kuitenkaan toteudu, koska sairaanhoitopiirien väliset erot sekä asetetuissa että toteutuneissa tavoitteissa olivat suuret. Kiireellisimmissä tehtävissä osa sairaanhoitopiireistä tavoitti riskialueella 2 lähes 90 % väestöstä 8 minuutissa, kun joidenkin pyrkimys oli tavoittaa samassa ajassa 30 % väestöstä.

Lisätiedot:

ylitarkastaja Jenna Yliruusi, puh. 0295 209531

ylilääkäri Riitta Pöllänen puh. 0295 209 458