Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valtioneuvosto on asettanut adoptiolautakunnan toimikaudelle 1.7.2017 - 30.6.2022

Valtioneuvosto on asettanut adoptiolautakunnan toimikaudelle 1.7.2017 - 30.6.2022

16.6.2017 11:00 / Uutinen

Valtioneuvosto on asettanut adoptiolautakunnan toimikaudelle 1.7.2017 - 30.6.2022. Adoptiolautakunta on adoptioasioiden erityinen asiantuntija-, lupa-ja valvontaviranomainen, joka toimii Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirastossa (Valvira). Adoptiolautakunta on myös Haagin sopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu keskusviranomainen sekä lasten adoptiosta Strasbourgissa 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen (Euroopan neuvoston sopimus) 15 artiklassa tarkoitettu kansallinen viranomainen. Adoptiolain mukaan adoptioneuvonnan ja kansainvälisen adoptiopalvelun yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali-ja terveysministeriölle.

Valtioneuvosto nimitti adoptiolautakunnan puheenjohtajaksi sosiaalineuvos, oikeustieteen maisteri Merja Vuoren ja varapuheenjohtajaksi lakimies, oikeustieteen maisteri Riitta Husson. Molemmat ovat Valviran virkamiehiä.

Adoptiolautakunnassa on kansainvälisten asioiden jaosto, adoptiolupajaosto ja täysistunto, joiden puheenjohtajana on adoptiolautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Kansainvälisten asioiden jaoston tehtävinä ovat

 • koota ja ylläpitää tietoja adoptiota ja kansainvälistä adoptiopalvelua koskevasta vieraiden valtioiden lainsäädännöstä ja käytännöstä sekä pyynnöstä antaa siitä tietoja viranomaisille ja palvelunantajille
 • seurata, miten Haagin sopimusta noudatetaan Suomessa ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin sen noudattamiseksi
 • olla yhteistyössä Haagin sopimuksen osapuolina olevien valtioiden keskusviranomaisten tai keskusviranomaisten tehtäviä hoitavien toimielimien kanssa sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi ja sopimuksessa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi
 • olla yhteistyössä lasten adoptiosta Strasbourgissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden nimeämien kansallisten viranomaisten kanssa sopimuksessa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi
 • myöntää lupa kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen ja peruuttaa myönnetty lupa
 • myöntää lupa suomalaisen palvelunantajan yhteistyöhön ulkomaisen palvelunantajan kanssa ja peruuttaa myönnetty lupa
 • valvoa palvelunantajien toimintaa ja niiden yhteistyötä ulkomaisten palvelunantajien kanssa
 • antaa adoptiolain 78 §:ssä tarkoitetut selvitykset ja 79 §:ssä tarkoitetut lausunnot
 • antaa Haagin sopimuksen 17 artiklan c kohdassa tarkoitettu hyväksyminen sekä tämän asetuksen 8 §:ssä tarkoitettu todistus tapauksissa, joissa ei ole palvelunantajaa
 • hoitaa ne Haagin sopimuksen mukaan keskusviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joita ei lailla tai valtioneuvoston asetuksella ole annettu muun elimen hoidettaviksi.

Adoptiolupajaosto käsittelee

 • adoptioluvan myöntämistä, luvan ehtojen muuttamista, luvan voimassaoloajan pidentämistä ja luvan peruuttamista koskevat asiat sekä
 • ilmoitukset muutoksista adoptionhakijan olosuhteissa.

Adoptiolautakunnan täysistunnon tehtävänä on

 • seurata adoptioasioiden kehitystä
 • tehdä tarvittaessa aloitteita adoptiota koskevissa kysymyksissä.

Lue lisää
Valtioneuvoston päätös asettaa adoptiolautakunta toimikaudelle 1.7.2017 - 30.6.2022

Lisätietoja:

Merja Vuori, sosiaalineuvos, adoptiolautakunnan puheenjohtaja
puh. 0295 209 623

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi