Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valtakunnalliseen lastensuojelun henkilöstöselvitykseen perustuva valvonta alkaa

Valtakunnalliseen lastensuojelun henkilöstöselvitykseen perustuva valvonta alkaa

16.6.2014 09:58 / Uutinen

Kuntien lastensuojelun tarkkoja henkilöstömitoituksia ei ole säädetty laissa muuten kuin sijaishuoltoa koskien. Lastensuojelulaissa säädetään henkilöstön mitoituksista ja asiakasmääristä sijaishuollossa. Lainsäädäntö asettaa kuitenkin tiettyjä ehdottomia minimivaatimuksia, jotka jokaisen kunnan on täytettävä.

Valvira julkaisi toukokuussa 2014 valtakunnallisen selvityksen kuntien lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun henkilöstötilanteesta. Selvityksen pohjalta aloitettavista jatkotoimenpiteistä on julkaistu erillinen valvonnan toimeenpano-osa, jossa kuvataan riskinarviointia ja valvonnan kohteita, valvontaviranomaisten työnjakoa ja tehtäviä, suunnitelmaperustaisen valvonnan toimeenpanoa sekä valvonnan seurantaa ja arviointia.

Valvontaviranomaiset määrittelivät selvityksen perusteella valvontaa vaativat kunnat, joiden vastauksista oli selvästi nähtävissä lastensuojelun henkilöstöresurssien riittämättömyys. Valvontaa vaativia kuntia on 32. Näistä kunnista kaksi jätti kokonaan vastaamatta kyselyyn, yhden kunnan käytettävissä ei ollut kunnan johtosäännössä määritellyn sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan työpanosta ja 29 kunnan sosiaalityöntekijöiden lukumäärissä ja kelpoisuuksissa ilmeni merkittäviä puutteita.

Osa edellä mainituista kunnista on jo ollut aluehallintoviraston valvonnassa tai sosiaalipalvelujen järjestämisvelvollisuus on vastausajankohdan jälkeen siirtynyt kuntayhtymän hoidettavaksi. Näin ollen edellä mainituista valvontaa vaativista kunnista 18 kuntaa ohjataan nyt aluehallintovirastojen valvontaan.

Valvira on myös päättänyt selvittää nykyistä tarkemmin, mitä sellaisia tehtäviä kunnilla on lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa, joihin ei voida käyttää yksityisen sektorin työpanosta, koska ne sisältävät julkisen vallan käyttöä.

Valtakunnallisen lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano

Lastensuojelun henkilöstöselvityksen perusteella aloitettu valvonta - Graafit

Noin puolessa kunnista riittävästi lastensuojelun henkilöstöä, kolmannes koko maan henkilöstöstä epäpätevää (Valviran mediatiedote 12.5.2014)

Valtakunnallinen lastensuojelun henkilöstöselvitys

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Emilia Mustonen, puh. 0295 209 627