Sisältöjulkaisija

null Väliaikainen kielto käyttää lähihoitajan ammattinimikettä

Väliaikainen kielto käyttää lähihoitajan ammattinimikettä

20.12.2008 07:56

3.3.2008

Asia tuli vireille lähihoitajan entisen työnantajan ilmoituksella lääkevarkaudesta, josta epäiltiin lähihoitajaa. Asiasta oli ilmoitettu myös poliisille. Lähihoitaja oli tunnustanut anastukset ja kertonut ottaneensa lääkkeitä omaan käyttöönsä sekä myytäväksi.

Lähihoitajan ammatinharjoittamisen valvonta-asiaa käsiteltäessä TEO sai lausunnon eräältä toiselta lähihoitajan työnantajalta. Lausunnon mukaan kyseinen työsuhde oli purettu, kun ilmeni, että lähihoitaja oli päästänyt työpaikalleen ulkopuolisen henkilön. Osastolta oli lähihoitajan työvuoron jälkeen löytynyt jälkiä ruiskujen, neulojen ja lääkkeiden normaalista poikkeavasta käsittelystä ja paikalle kutsuttiin poliisi.

Saadun selvityksen mukaan lähihoitaja oli edellä mainittujen tapahtumien jälkeen työskennellyt eräässä työpaikassa määräaikaisena sijaisena. Määräaikaisuus oli kuitenkin päättynyt aiottua aikaisemmin, koska lähihoitaja oli jättänyt saapumatta hänelle sovittuihin työvuoroihin ilmoittamatta esimiehelleen. Työnantajan lausunnon mukaan lähihoitajan suoriutuminen työtehtävistään ja hänen mielialansa oli epävakaata ja osin epäammatillista, eikä hänen ollut katsottu kykenevän suoriutumaan annetuista tehtävistä itsenäisesti. Lähihoitaja oli tämän jälkeen ilmoittanut oikeusturvakeskukselle työskentelevänsä vammaisen henkilön henkilökohtaisena avustajana.

Lähihoitajan terveydentilasta ja ammatillisesta toimintakyvystä saatu selvitys osoitti, että hänellä oli diagnosoitu vaikea masennus. Tämän lisäksi hänellä oli ilmennyt pitkäaikaisesti ahdistuneisuutta ja itsetuhoista käyttäytymistä. Lähihoitaja oli pitkäaikaisesti käyttänyt huumeita ja PKV-lääkkeitä huumaavaan tarkoitukseen suonesisäisesti. Lähihoitaja oli hakeutunut päihdepsykiatriseen hoitoon. Saatu selvitys lähihoitajalle toimitetuista lääkemääräyksistä viittasi kuitenkin siihen, ettei hänen lääkehoitonsa ollut toteutunut suunnitelmallisesti, eikä hän ollut vieroittautunut lääkkeistä.

TEO katsoi siihen mennessä saadun selvityksen perusteella, että oli perusteltua syytä epäillä, että lähihoitajan päihteiden väärinkäyttö muodosti vakavan potilasturvallisuusriskin ja että tilanne edellytti puuttumista hänen ammatinharjoittamiseensa jo ennen kuin hänen ammatilliseen toimintakykyynsä voitiin ottaa tarkemmin kantaa. Näin ollen ja kun otettiin huomioon tapahtumat lähihoitajan työpaikoilla, TEOn käsitys oli, että lähihoitajan ammatinharjoittaminen muodosti vakavan potilasturvallisuusriskin. Lisäksi kun otettiin huomioon, että lähihoitaja oli hakeutunut ja mitä ilmeisimmin myös hakeutumassa työskentelemään erityisen haavoittuvia potilasryhmiä hoitaviin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköihin, TEO katsoi, että lähihoitajaa oli tarpeen väliaikaisesti kieltää käyttämästä lähihoitajan ammattinimikettä. Päätös määrättiin olemaan voimassa, kunnes asiassa saadaan sellainen selvitys lähihoitajan ammatillisesta toimintakyvystä ja terveydentilasta, että TEO voi ratkaista asian, kuitenkin enintään 30.9.2009 saakka.