Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vain kolmasosalla sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimivista opiskelijoista kirjallisesti nimetty ohjaaja

Vain kolmasosalla sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimivista opiskelijoista kirjallisesti nimetty ohjaaja

9.3.2017 09:23 / Uutinen

Vain kolmasosalla sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimivista opiskelijoista oli kirjallisesti nimetty ohjaaja, selviää Valviran kyselystä. Moni asia perehdytyksessä toimi kuitenkin hyvin ja opiskelijat olivat siihen tyytyväisiä.

Valvira selvitti yhdessä Sairaanhoitajaliiton kanssa kesällä 2016 sairaanhoitajan sijaisena työskennelleiden sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia perehdytyksestään kyselyllä, joka tehtiin 22.9.–18.10.2016. Kyselyyn vastasi 86 sairaanhoitajaopiskelijaa.

Opiskelijat ovat tyytyväisiä perehdytykseen, mutta kaipaavat siihen lisää aikaa

Huolestuttavaa oli, että vain kolmasosalla sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimivista opiskelijoista oli säännösten edellyttämä kirjallisesti nimetty ohjaaja. Vaikka ohjaaja olikin hyvin saavutettavissa, ei tämä ole potilasturvallisuuden kannalta riittävää: ei voida olettaa, että opiskelija tunnistaa itse kaikki tilanteet, joissa hän tarvitsee ohjausta.  

Noin puolet (48 %) opiskelijoista oli sitä mieltä, ettei perehdyttämiseen käytetty riittävästi aikaa. Opiskelijat kaipasivat lisäaikaa erityisesti tietojärjestelmiin perehdyttämiseen. Opiskelijoiden myös oletettiin osaavan enemmän kuin he osasivat. Tämä koski erityisesti käytännön asioita, kuten esimerkiksi ihonalaisen injektion antoa. Vastaajista 69 % oli kuitenkin täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että annettu perehdytys sisälsi työn kannalta keskeiset asiat. Perehdyttäjillä oli myös myönteinen asenne perehdyttämiseen.

Hyvä perehdytys ja ohjaus parantavat potilasturvallisuutta

Valviraan tulleiden kantelujen perusteella on havaittu, että tilapäisesti terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä toimivien opiskelijoiden perehdytys ja tehtävien määrittely sekä ohjaus ja valvonta eivät aina ole olleet riittäviä. Nyt tehty kysely antoi tarpeellista tietoa sairaanhoitajan sijaisena toimivien opiskelijoiden ohjauksen ja omavalvonnan tilanteesta, vaikka vastaajamäärä olikin odotettua pienempi. Kysely tullaan toistamaan, jotta tilanteen kehittymistä voidaan arvioida.

Tilapäisesti sairaanhoitajan tehtävissä toimivan opiskelijan on aina työskenneltävä laillistetun ja riittävän kokeneen sairaanhoitajan johdon ja valvonnan alaisuudessa. Opiskelijalla on oikeus perehdytykseen ja ohjaukseen, ja hänen on kerrottava ohjaajalleen ja esimiehelleen, jos hänellä ei oman käsityksensä mukaan ole valmiuksia hänelle osoitettuihin tehtäviin. Riittävän tuen ja ohjauksen järjestäminen lisää paitsi potilasturvallisuutta myös opiskelijan työviihtyvyyttä. Hyvin järjestetty opiskelijoiden perehdytys heijastaa todennäköisesti muutenkin hyvää potilasturvallisuuskulttuuria toimintayksikössä.

Lue lisää:

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys (pdf)

Lisätietoja:

Riitta Aejmelaeus, ylilääkäri
puh. 0295 209 431

Helena Mönttinen, esittelijäneuvos
puh. 0295 209 404

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi