Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vaikuttava valvonta jatkui koronavuoden 2020 aikana – Valviran toimintakertomus julkaistu

Vaikuttava valvonta jatkui koronavuoden 2020 aikana – Valviran toimintakertomus julkaistu

1.3.2021 12:20 / Uutinen

Koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta Valvira onnistui jatkamaan lupa- ja valvontatyötä suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020. Toiminnan vaikuttavuus ja tuloksellisuus olivat viime vuonna edelleen hyvällä tasolla. Korona-aikana asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen ja yhteistyö eri toimijoiden välillä ovat olleet entistäkin tärkeämpiä.

”Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintovirastojen ja useiden muiden viranomaisten kanssa ohjeistusten valmistelussa ja jatkuvassa päivittämisessä”, kertoo ylijohtaja Markus Henriksson.

Koronapandemia vaikutti myös terveydensuojelun ohjaukseen. Pandemian eri vaiheissa Valvira ohjeisti kuntia ajantasaisesti tilanteen mukaan tartuntatautiriskin vähentämiseksi. Ohjeet koskivat esimerkiksi talousvesinäytteiden ottamista ja tarkastustoimintaa.

Alkoholihallinnossa kevään poikkeustilanne merkitsi tarkastustoiminnan keskeyttämistä.

”Kohdistimme tarkastuksista vapautuneen työpanoksen muun muassa etätarkastustoiminnan kehittämiseen, etätarkastuksiin sekä erityisesti desinfektioon käytettävän alkoholin lupakäytäntöihin ja toiminnanharjoittajien ohjaukseen”, sanoo terveys, oikeudet ja tuoteturvallisuus -osaston johtaja Jussi Holmalahti.

Vanhuspalvelulain muutosten toimeenpanoa tuettiin aktiivisesti

Vanhuspalvelulain muutosten (ns. henkilöstömitoituspykälät) toimeenpanon varmistamiseksi Valvira laati yhdessä aluehallintovirastojen kanssa kirjallisia ohjeita ja antoi runsaasti lakiin liittyvää perehdytystä ja neuvontaa. Ohjeistusta annettiin esimerkiksi välittömän asiakastyön ja välillisen työn sisältöjen määrittelystä. Joulukuussa Valvira lähetti kuntiin ja yksityisille palvelujen tuottajille ohjauskirjeen vanhuspalvelulain muutosten välittömästä toimeenpanosta kentällä. Lisäksi palvelujen järjestäjille ja tuottajille järjestettiin kuusi alueellista tilaisuutta lain muutoksista.

Koronapandemia aiheutti ohjauksen ja valvonnan tarvetta erityisesti vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen yksiköihin kohdistuneen tartuntariskin ja siihen liittyvien rajoitustoimien vuoksi. Kuntia ja palvelujen tuottajia muistutettiin erillisellä ohjeella siitä, että perustuslain mukaisia kansalaisten perusoikeuksia ei saa tarpeettomasti ja lainvastaisesti rajoittaa.

”Annoimme perusoikeuksien turvallista varmistamista varten runsaasti ohjeistusta ja selvitimme loppuvuodesta laajalla kyselyllä, miten rajoitustoimet ja itsemääräämisoikeus ovat hoivakodeissa pandemian aikana toteutuneet. Suurin osa hoivakodeista oli onnistunut varmistamaan vanhusten terveysturvallisuutta asianmukaisella tavalla”, ylijohtaja Henriksson toteaa.

”Toisaalta selvityksemme osoitti, että läheskään kaikissa yksiköissä tilanne ei ole hyvä, ei julkisella eikä yksityisellä sektorilla.”

Digitaaliset palvelut laajenivat

Digitaalisten palvelujen kehittäminen jatkuu. Alkoholielinkeinorekisterin uudistamishanke eteni vuoden 2020 aikana. Uusi rekisteri ja digitalisoidut lupa- ja valvontaprosessit on tavoitteena ottaa käyttöön loppuvuodesta 2021. Sähköinen asiointi ammattioikeusasioissa laajentui. Nyt myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja hierojan ammattitutkinnon suorittaneet voivat hakea ammattinimikkeen rekisteriin merkitsemistä sähköisesti.

”Olemme mukana myös sosiaali- ja terveysministeriön mittavassa kehittämisohjelmassa, jossa suunnitellaan ja toteutetaan tiedolla johtamisen käytäntöjä, menetelmiä ja järjestelmiä. Tavoitteena on esimerkiksi sote-tietoa hyödyntämällä edistää ennakoivaa ja riskeihin perustuvaa valvontaa”, kuvailee hallintojohtaja Ritva Kujala.

Uusien rekisteröityjen lähihoitajien määrä laski

Valviran lupatoiminta oli edelleen vilkasta koronavuoden aikanakin. Uusia yksityisiä sote-palvelujen tuottajia Valvira rekisteröi viime vuonna lähes yhtä monta kuin edellisenä vuonna eli 124 (127 v. 2019).

Uusien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevien rekisteröintien määrä laski lähes neljällätuhannella. Rekisteröity määrä oli 29 497 (33 169 v. 2019). Lasku johtui erityisesti lähihoitajien nimikesuojaushakemusten vähenemisestä. Lähihoitajien ammattioikeuksia rekisteröitiin lähes 3000 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

”Tämä lasku on huolestuttava ilmiö tilanteessa, jossa lähihoitajia tarvitaan runsaasti”, Henriksson sanoo.

Uusia alkoholin valmistuslupia Valvira myönsi 21 (20 v. 2019).

Vastaamon potilasturvallisuuden varmistaminen valvonnalla jatkuu

Poikkeuksellisen ikävällä tavalla potilaiden oikeuksia loukannut tapahtuma oli Psykoterapiakeskus Vastaamon potilastietojärjestelmään kohdistunut tietomurto. Tietomurron kohteeksi joutunut tietojärjestelmä oli asiakastietolaissa säädetyn määritelmän mukaisesti B-luokan tietojärjestelmä, jolle laki ei edellytä ulkopuolista tietoturvan arviointia tai sertifiointia.

”Otimme valvontaan sekä yrityksen tietoturvallisuuden että terveydenhuollon toiminnan asianmukaisuuden – tavoitteena potilasturvallisuuden varmistaminen tiiviissä yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa”, sosiaali- ja terveydenhuolto-osaston johtaja Helena Mönttinen korostaa.

Vastaamon valvonta edelleen jatkuu, vaikka sen toiminta on julkisuudessa olleiden tietojen perusteella siirtymässä uudelle yrittäjälle.

”Valvonta on tärkeä tekijä potilasturvallisuuden varmistamisessa, kun siirto uuteen yritykseen toteutuu.”

Lisätietoja:

Ylijohtaja Markus Henriksson, 0295 209 300
Johtaja Jussi Holmalahti, 0295 209 500
Johtaja Helena Mönttinen, 0295 209 404
Hallintojohtaja Ritva Kujala, 0295 209 315

Valviran tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 (pdf)