Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. valvonnan valmistautumisesta muutokseen

Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. valvonnan valmistautumisesta muutokseen

16.12.2016 13:28 / Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja ohjauksen tehtävien kokoamista aluehallintovirastoista ja Valvirasta valtioneuvoston yhteiseen lupa- ja valvontavirastoon valmistellaan parhaillaan.

Valviraa koskevan päätöksen ehtona on, että suunnitteilla olevaan valtion lupa- ja valvontavirastoon osoitetaan merkittävä määrä tehtäviä eri hallinnonaloilta ja uudelle virastolle kehitetään toimiva ohjaus- ja päätöksentekomalli.

Ministeriöiden yhteisen lupa- ja valvontaviraston odotettujen synergiaetujen toteutuminen vaatii laajaa pohjaa. Vielä synergiaetujakin tärkeämpää on löytää keinoja parantaa valvonnan vaikuttavuutta, kirjoittaa ylijohtaja Marja-Liisa Partanen blogikirjoituksessaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojärjestelmät on ilmoitettava Valviran rekisteriin. Vain Valviran rekisteriin ilmoitettujen sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttöönotto on sallittua vuoden 2017 alusta alkaen.

Keskeistä Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 2016-2019 päivityksessä vuodelle 2017 on omavalvonta. Valvontaviranomaiset määrittelevät vuosittain suunnitelmallisen valvonnan kohteet riskinarvioinnin perusteella. Valvonnan painopiste on kohteissa, joiden asiakas- ja potilasturvallisuusriskit arvioidaan suurimmiksi.

Erikoissairaanhoitoon pääsyn enimmäisaikojen valvonta on parantanut väestön palveluiden saatavuutta ja vähentänyt alueellista eriarvoisuutta. Valvira on kiristänyt vuosien varrella erikoissairaanhoitoon pääsyn toimenpiderajaa uusien terveydenhuollon valvontaohjelmien laatimisen yhteydessä. Valvira myös seuraa jatkuvasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurantatietojen perusteella erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn toteutumista ja puuttuu havaitsemiinsa enimmäisaikojen ylityksiin.

Ensihoito on potilasturvallisuuden näkökulmasta erittäin vaativaa ja kriittistä toimintaa ja edellyttää vahvaa osaamista ja kokemusta. Ensihoidon liian korkea kuljetuskynnys voi kuitenkin vaarantaa potilasturvallisuuden. Valvira katsoo, että kaikilla ensihoidon yksiköillä on oltava käytössään riittävän tarkat ohjeet ja koulutus potilasturvallisuuden varmistamiseksi tilanteissa, joissa tehdään kuljettamattajättämispäätös.

Kerromme uutiskirjeessämme myös, että kilpirauhaspotilaat tarvitsevat hyvää, lääketieteellisesti perusteltua hoitoa. Olennaista hoidossa on, että potilas tutkitaan asianmukaisesti, hänelle tehdään lääketieteellisesti perusteltu oikea taudinmääritys, hän saa oikeaa hoitoa hänellä todettuun sairauteen ja, että hänen hoitoaan seurataan riittävästi ja tiiviisti.

Ensi vuoden alusta alkaen taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä taloonsa. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto ja Helsingin kaupunki laativat yhdessä Valviran kanssa taloyhtiöille ohjeen tupakointikiellon hakemisesta.

Uutiskirje 5/2016

Tilaa uutiskirjeet tästä