Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muutoksesta, elämän loppuvaiheen hoidosta, vaaratapahtumista ja vanhusten oikeudesta hyvään kohteluun

Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muutoksesta, elämän loppuvaiheen hoidosta, vaaratapahtumista ja vanhusten oikeudesta hyvään kohteluun

31.5.2016 11:08 / Uutinen

Toimijoiden yhdenvertaisuus, valvonnan rakenteiden järkevöittäminen ja kansallinen tietopohja korostuvat toimintaympäristön muutoksessa. On tarpeellista selkiyttää valtion keskushallinnon ja aluehallinnon roolit ja tehtävät ja poistaa myös tiedonkeruuseen sekä arviointi- ja kehittämistehtäviin liittyvät päällekkäisyydet.
Yksi sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalalla ja sosiaali- ja terveysministeriön suorassa ohjauksessa toimiva valtakunnallinen valvontavirasto olisi ratkaisu toimintaympäristön murroksen hallitsemiseksi.

Kansainväliset kokemukset osoittavat, että sote-palvelujärjestelmien muutoksessa potilas- ja asiakasturvallisuusriskit ja valvonnan merkitys kasvavat. Suomessa nämä korostuvat entisestään valinnanvapauden lisätessä palveluntuottajien kilpailua, kirjoittaa ylijohtaja Marja-Liisa Partanen.

Saattohoito ei usein ole kantelun aihe, mutta siihen liittyvistä asioista kannellaan runsaasti. Elämän loppuvaiheen hoidosta valvonnan kannalta kirjoittaa ylilääkäri Riitta Aejmelaeus.

Terveydenhuollossamme ilmenneistä vahingoista, ammattihenkilöiden epäasianmukaisesta toiminnasta ja potilasturvallisuusriskeistä on uutisoitu mediassa laajasti kevään aikana. ”Nämä yksittäiset asiat eivät määritä terveydenhuoltomme yleistä laatua, mutta ne aiheuttavat luonnollisesti hämmennystä, huolta ja tarvetta toimenpiteisiin”, kirjoittaa johtaja Tarja Holi.

Vaaratapahtumien selvittämisen taustoja avataan hollantilaisessa sairaaloita koskevassa tutkimuksessa Framing and refraiming critical incidents in hospitals. Aiheesta kirjoittaa ylilääkäri Riitta Aejmelaeus.

Asukkaiden oikeus hyvään kohteluun ei toteudu kaikissa sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä. Suurin osa Valviran kyselyyn vastanneista havaitsi jonkinlaista vanhusten kaltoinkohtelua, joka voi saada monia muotoja. Kaltoinkohtelua voidaan myös ehkäistä monin keinoin.

Terveydensuojeluviranomaisen ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksilla varmistetaan, että terveysvalvonnan mittaukset, tutkimukset ja selvitykset tehdään ja näytteet otetaan luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisellä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden seurantajärjestelmällä voidaan todentaa mm. valmistajan ohjeistuksen mukainen laitteiden ylläpito ja huolto sekä se, että laitteen käyttäjällä on laitteen turvallisen käytön edellyttämä koulutus ja kokemus, kirjoittaa ylitarkastaja Tarja Vainiola.

Muita aiheitamme:
-    Valviran tulkinnat ja käytännölliset esimerkit asumisterveysasetuksen soveltamiseen kuntien terveydensuojeluviranomaisille ja muille alan asiantuntijoille
-    Valviran ohjeet kunnille toimintatavoista talousveden laadun turvaamiseksi talousveden laatua uhkaavia häiriötilanteita varten
-    Valviran ohjeet kunnille varautumisesta säteilyvaaratilanteisiin
-    Alusten tarkastuksilla ehkäistään terveysriskejä
-    Valvontaviranomaisten ratkaisemien asioiden määrä kasvoi 55 prosenttia 2011-2015.

Valviran uutiskirje 2/2016
Tilaa uutiskirje tästä linkistä