Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Uusi sosiaalihuoltolaki ohjaa palvelukulttuuria asiakaslähtöisyyteen ja parantaa asiakkaan oikeusturvaa

Uusi sosiaalihuoltolaki ohjaa palvelukulttuuria asiakaslähtöisyyteen ja parantaa asiakkaan oikeusturvaa

Riitta Husso 8.6.2015 / päivitetty 9.6.2015 16:27

Huhtikuun alussa voimaan tulleen sosiaalihuoltolain taustalla on vankka ajatus siitä, että asiakas saa tarpeeseensa nähden riittävät sosiaalipalvelut. Tavoitteena on varhainen tuki ja asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen. Oikea-aikaisilla, riittävillä ja laadukkailla palveluilla pyritään edistämään kotona asumista mahdollisimman pitkään ja vähentämään ympärivuorokautisen asumispalvelun tarvetta. Lakiuudistus edellyttää eri hallinnonalan viranomaisten yhteistyötä niin, että asiakas saa toimivan ja etunsa mukaisen palvelukokonaisuuden.

Asiakasta kuullaan asiakassuunnitelmaa tehtäessä

Sosiaalinen kuntoutus on uusi palvelumuoto, joka yhdistää palvelut, mukaan lukien kuntoutuksen, yhdeksi kokonaisuudeksi. Eri hallinnonalojen yhteistyö asettaa haasteita palvelukokonaisuuden suunnittelulle ja päätöksenteolle, mutta siihen liittyy myös riski asiakkaan oikeusturvan toteutumiselle.
Palvelutarpeen selvittämisen ja arvioinnin perusteella henkilölle tehdään asiakas- tai muu vastaava suunnitelma, jossa näkyvät sekä asiakkaan oma että sosiaalihuollon ammatillisen henkilön arvio muun muassa tuen tarpeesta, tarvittavista palveluista, asiakkaan voimavaroista ja tavoitteista sekä arvio asiakkuuden kestosta.

Sosiaalihuoltolaissa tarkoitettu oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika on 30 päivää

Asiakkaalle on annettava perusteltu, kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Päätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. Muutosta sosiaalihuollon viranhaltijan päätökseen voi vaatia tekemällä oikaisuvaatimuksen, joka osoitetaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle.

Aiemmin voimassa olleen sosiaalihuoltolain mukaan oikaisuvaatimukselle säädetty määräaika oli 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Uudessa sosiaalihuoltolaissa määräaika on hallintolain mukainen 30 päivää. Eri hallinnonalojen oikaisuvaatimuksilla on kuitenkin edelleen voimassa erimittaisia määräaikoja kuten esimerkiksi sosiaalihuollon asiakasmaksupäätöksiä ja lasten päivähoitopalveluja koskien 14 päivää. Omaishoidon tukea koskevissa päätöksistä samoin kuin toimeentulotuesta annetuista päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kuntien on huomioitava, että muutoksenhakuohjeet on päivitetty lain vaatimusten mukaisiksi.

Lisätietoa asiakkaan oikeusturvasta:

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet (Valvira)

Asiakkaan ja potilaan oikeudet (STM)

Muistutus tai kantelu (Valvira)

Riitta Husso

lakimies

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.