Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ulkomailla suoritetun psykoterapeuttikoulutuksen tulee vastata suomalaista koulutusta

Ulkomailla suoritetun psykoterapeuttikoulutuksen tulee vastata suomalaista koulutusta

31.10.2016 08:48 / Uutinen

Psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneet voivat hakea Valviralta psykoterapeutin nimikesuojausta. Suomalaiset psykoterapeuttikoulutukset järjestetään suomalaisessa yliopistossa ja niiden sisältö on määritelty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa asetuksessa (finlex.fi).

Muussa EU- tai ETA-maassa kuin Suomessa psykoterapiaopinnot suorittaneiden hakijoiden nimikesuojaushakemusten käsittelyssä sovelletaan ns. ammattipätevyyden yleistä tunnustamisjärjestelmää. Ulkomaisen yliopiston kanssa toteutettu koulutus katsotaan sijoittuvan yliopiston sijaintimaahan, vaikka koulutus toteutettaisiin Suomessa. Valvira selvittää hakemuksia käsitellessään, vastaako muussa EU- tai ETA-maassa suoritettu koulutus Suomessa suoritettavaa vastaavaa koulutusta.

Yleistä tunnustamisjärjestelmää voidaan soveltaa suoraan silloin, kun psykoterapeutin ammatti tai koulutus ovat koulutusmaassa säänneltyjä. Ammatti on säännelty, jos sen harjoittaminen edellyttää viranomaisen päätöstä. Koulutus on puolestaan säännelty, jos sen rakenne ja taso määritellään laeissa, asetuksissa tai hallinollissa määräyksissä, tai niitä valvoo tai ne hyväksyy kyseistä tehtävää varten nimetty viranomainen. Jos psykoterapeutin ammatti tai koulutus on koulutusmaassa sääntelemätön, hakijan tulee hankkia koulutusmaassaan vuoden täysipäiväinen tai osa-aikaisesti vastaavan pituinen työkokemus psykoterapeutin tehtävistä päästäkseen yleisen tunnustamisjärjestelmän piiriin.

Valvira arvioi koulutusta kokonaisuutena

Valvira arvioi muussa EU- tai ETA-maassa suoritettua psykoterapeuttikoulutusta kokonaisuutena. Myös hakijan taustakoulutus ja koulutusta edeltävä työkokemus tutkitaan. Valvira voi pyytää arvionsa tueksi lausunnon hakijan koulutuskokonaisuudesta ja siinä mahdollisesti havaituista olennaisista eroista verrattuna vastaavaan suomalaiseen koulutuskokonaisuuteen. Lausunnon perusteella Valvira määrittelee, mitä korvaavia toimenpiteitä (kelpoisuuskoe tai sopeutumisaika) mahdollisesti tarvitaan psykoterapeutin nimikkeeseen. Vastaavaa lausuntomenettelyä käytetään esim. arvioitaessa muussa EU- tai ETA-maassa koulutettujen psykologien ammattipätevyyden tunnustamisen edellytyksiä.

Mikäli hakijaan ei voida soveltaa ammattipätevyyden yleistä tunnustamisjärjestelmää, Euroopan Unionin oikeuden yleiset periaatteet ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö voivat edellyttää hakijan ammattipätevyyden ja suomalaisen koulutuksen vertailua. Vertailussa otetaan huomioon kaikki tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat sekä merkityksellinen työkokemus. Valvira vertaa hakijan todistuksista ilmenevää kelpoisuutta ja kokemusta Suomessa edellytettyyn pätevyyteen. Valvira päättää nimikesuojauksesta lausunnon ja muun asiassa saadun selvityksen perusteella. Ulkomaisen tutkinnon vastaavuutta voidaan Suomessa arvioida vasta hakemusprosessin aikana, koulutuksen suorittamisen jälkeen.

Jos hakeudut ulkomaiseen koulutukseen, on hyvä huomioida, ettei suoritettu tutkinto välttämättä automaattisesti tuota oikeutta toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä Suomessa.

Lue lisää:

Psykoterapeutin ammattinimikkeen hakeminen, hakuohjeet

Terveydenhuollon ammattioikeudet

Lisätietoja:

Maarit Mikkonen, ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos
puh. 0295 209 561
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi