Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tukena Pipolan tilojen kehittämissuunnitelma liian suppea, asiakaspaikkojen määrä olisi pitänyt saattaa luvan mukaiseksi

Tukena Pipolan tilojen kehittämissuunnitelma liian suppea, asiakaspaikkojen määrä olisi pitänyt saattaa luvan mukaiseksi

10.7.2018 16:06 / Uutinen

Rinnekoti esitti lupahakemuksen yhteydessä suunnitelman vuonna 2016, jonka mukaan toimintayksikön toiminnan sisältöä ja toimitiloja on tarkoitus muuttaa kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa vuoteen 2019 mennessä. Siirtymäaikana toimintayksikön toimitilat oli tarkoitus saneerata uutta toimintasuunnitelmaa vastaavaksi.

Jo tuolloin Valvira totesi, että Pipola-toimintayksikön tehostettuun palveluasumiseen tarkoitetut toimitilat eivät kaikilta osin vastaa nykyään erityisryhmien pysyvään asumiseen tarkoitetuilta tiloilta edellytettäviä vaatimuksia muun muassa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen näkökulmasta.

Valvira katsoi, että Rinnekoti-Säätiön lupaa voitiin silloisessa tilanteessa muuttaa hakemuksen mukaisesti. Kyseiseen päätökseen johtaneessa kokonaisharkinnassa otettiin huomioon Rinnekoti-Säätiön esittämä suunnitelma toimintayksikön toimitilojen kunnostuksesta sekä toiminnan sisällön olennaisesta muuttamisesta kolmen tulevan vuoden aikana.

Tukena Pipolan toiminnan oli tarkoitus siirtyä KVPS Tukena Oy hakemuksen mukaan Rinnekoti-Säätiöltä KVPS Tukena Oy:lle 1.8.2018. Lupahakemuksensa mukaan KVPS Tukena Oy tuottaa tehostetun palveluasumisen palveluja kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Hakemukseen liitetyn selvityksen mukaan toimintayksikössä asui luvan hakuhetkellä 24 asiakasta. KVPS Tukena Oy haki lupaa 36 asiakaspaikalle, joka palveluntuottajan näkemyksen mukaan olisi ollut alueen kiinteistöt huomioon ottaen tavoiteltava asiakasmäärä.

Valvira viittaa aluehallintoviraston tarkastuskertomukseen, jonka mukaan Tukena Pipola -toimintayksikön toimitilat eivät vastaa kaikilta osin sitä, mitä kehitysvammaisten henkilöiden tehostetun palveluasumisen toimitiloilta edellytetään. Toimitilojen saattaminen nykyvaatimusten ja voimassa olevan lainsäädännön sekä vakiintuneen lupakäytännön mukaiselle tasolle edellyttäisi mittavia rakenteellisia muutoksia alueen rakennuksiin. Palveluntuottajan esittämän tilojen kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden jälkeen toimintayksikössä on mahdollista olla enintään yhdeksän asiakaspaikkaa.

KVPS Tukena Oy on tehnyt toimitiloja koskevan kehittämissuunnitelman, jonka se aikoi panna toimeen toimiluvan myöntämisen jälkeen. Valvira piti KVPS Tukena Oy:n tilojen kehittämissuunnitelmaa niin suppeana, ettei sillä voida katsoa olevan merkitystä, kun arvioidaan toimitilojen riittävyyttä ja asianmukaisuutta.

Valvira totesi päätöksessään, että toimintayksikössä asuu tällä hetkellä 24 siellä jo pitkään asunutta henkilöä, joiden kodiksi toimintayksikkö oli muodostunut. Tämän vuoksi Valvira katsoi, että KVPS Tukena Oy:n olisi pitänyt sopeuttaa toimintayksikön asiakaspaikkojen määrä luvan mukaiseksi siirtymäajan kuluessa. Toimintayksikköön ei siirtymäaikana olisi voinut ottaa uusia asukkaita mahdollisesti vapautuville asiakaspaikoille ennen kuin asiakaspaikkamäärä on saatettu luvan mukaiseksi.

Lisätietoja antavat:

Eine Heikkinen, ryhmäpäällikkö, johtajan sijainen
Puh. 0295 209 323
eine.heikkinen@valvira.fi

Mirka-Tuulia Kuoksa, lakimies
Puh. 0295 209 306
mirka-tuulia.kuoksa@valvira.fi